Aktuella politiska beslut i september 2018

28 september, 2018

Uppdatering 2018-10-12: Vid kommunfullmäktiges möte torsdagen den 11 oktober antogs förslaget till översiktsplan för Lunds kommun. Här kan du läsa mer om översiktsplanen https://lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/ Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand och följa debatten kring ärendet https://lund.solidtango.com/

Uppdatering 2018-09-28: Nu har kommunfullmäktige haft sitt möte i september. KF behandlade bland annat frågan om översiktsplan, överenskommelse med det civila samhället och kemikalieplanen. Nedan kan du se hur kommunstyrelsens beslut föll ut i kommunfullmäktige.

Hela kommunfullmäktiges sammanträde kan du se här: https://lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/webbsandningar/


2018-09-06: Lunds kommuns översiktsplan, överenskommelse med det civila samhället och kemikalieplan för Lunds kommun var några av kommunstyrelsens ärenden i september 2018. Här finns en kort sammanfattning av några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om under mötet.

Lunds kommuns översiktsplan

Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Lunds kommuns översiktsplan och att skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den befintliga stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Översiktsplanen ska också ge en god överblick av hur man planerar att förändra övergripande strukturer och göra tydligt hur man ser på den framtida utvecklingen.

Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan den 24 september 2015. Samråd genomfördes 28 september – 30 november 2017, följt av utställning 3 maj – 4 juli 2018. Inför ett antagande har planen därefter justerats utifrån inkomna synpunkter.

Här kan du läsa mer om förslaget till översiktsplan: https://lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/

Uppdatering 2018-09-28:Kommunfullmäktige fattade beslut att minoritetsåterremittera översiktsplanen. Motiveringen var bland annat att ingen högklassig jordbruksmark skaanvändas.

Uppdatering 2018-10-12: Vid kommunfullmäktiges möteden 11 oktober 2018 antogs förslaget til ny översiktsplan.

Hyresavtal för bostäder till sociala ändamål i Genarp

Kommunstyrelsen har fattat beslut att om att ge serviceförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal för 32 lägenheter i Genarp, Lunds kommun. Lägenheterna ska användas som bostäder till nyanlända och hyras av Lunds kommun under fem år.

Lunds kommun är enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning skyldiga att tillhandahålla en bostad för nyanlända efter anvisning.

För att lösa en del av bostadsbehoven har tekniska förvaltningen genomfört en markanvisningstävling i Genarp där en förutsättning var att Lunds kommun ska teckna hyresavtal om samtliga 32 lägenheter under fem år. Veidekke har efter tävlingen fått markanvisningen och kommunstyrelsen har nu beslutat att ge serviceförvaltningen klartecken för att teckna nödvändiga avtal för att genomföra projektet. Projektet finansieras genom att den hyra som andrahandshyresgästerna ska betala till kommunen motsvarar den som kommunen betalar till Veidekke.

Kommunens nya bostadsavdelning på serviceförvaltningen ska ansvara för andrahandsuthyrning av lägenheterna. Inflyttningen bedöms kunna ske från och med april 2019.

Överenskommelse mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn

Bättre samverkan och högre engagemang och medverkan i demokratiska processer. Det är delar av syftet med det förslag till överenskommelse som de senaste åren tagits fram och som gäller samverkan mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn.

Överenskommelsen, som arbetats fram i samarbete mellan en politiskt tillsatt styrgrupp och representanter för den ideburna sektorn, tar upp vilka principer och åtaganden som ska ligga till grund för samarbetet mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn.

Överenskommelsen, som är som en viljeyttring och utgör en generell ram för samarbetet bygger på principen om integritet och oberoende, öppenhet och insyn, kvalitet, långsiktighet, dialog och mångfald. Det övergripande målet med överenskommelsen är att bidra till Lunds kommuns vision ”Lunds skapar framtiden- med kunskap, innovation och öppenhet” genom att skapa en struktur för samverkan, uppmärksamma den idéburna sektorns viktiga roll i samhället och utveckla möjligheterna för det civila samhället att bidra till utvecklingen av välfärden i Lunds kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå för kommunfullmäktige att anta förslaget till överenskommelse mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn i kommunen samt att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ansvara för samordningen och genomförandet av överenskommelsen.

Uppdatering 2018-09-28:Förslaget om en överenskommelse med det civila samhället blev minoritetsåterremitterad till kommunstyrelsen efter att ha behandlats i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige vill utreda konsekvenserna av att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för samordningen av genomförandet av Lunds överenskommelse.

Kemikalieplan för Lunds kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta förslaget till LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun.

2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I arbetet med framtagandet av planen har bland annat representanter från berörda förvaltningar engagerats.

I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun. Kemikalieplanen beskriver åtgärder, uppföljning och revidering av

planen. Den ska bidra med prioriteringar och stöd i kemikaliearbetet i kommunen och främja ett systematiskt arbetssätt.

LundaKem återremitterades till kommunstyrelsen efter kommunfullmäktigemötet i maj 2018 med uppdraget att genomföra en utredning av gummiunderlag och konstgräs. Utredningen som gjorts av miljöförvaltningen visar att det finns alternativ till konstgräs med granulat som ger samma tillgänglighet. Miljöförvaltningen är även med i både den nationella beställargruppen som drivs av Naturvårdsverket och i Miljösamverkan Skånes projekt om att reducera mikroplaster ifrån konstgräs. Miljöförvaltningen har även startat en förvaltningsövergripande grupp där bland annat kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen, kommunkontoret och LKF ingår. Frågan om alternativa lösningar kommer att följas där.

Uppdatering 2018-09-28: Kommunfullmäktige beslutade attanta LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun i enlighet med beslutet i kommunstyrelsen.

Detaljplan för del av Galgevången 1:20 med flera

Kommunstyrelsen tog på sitt möte ställning till kommunkontorets kommentar till det planförslag som stadsbyggnadskontoret tog fram i maj 2018 för Galgevången 1:20.

Bakgrunden är att byggnadsnämnden i november 2015 beslutade att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten i av en förtätning med bostäder i flerfamiljshus i området Galgevången 1:20, vilket motsvarar den östra delen av S:t Jörgens park. Därefter upprättade stadsbyggnadskontoret den 11 maj 2018 ett planförslag som innebär att cirka 24 bostäder kan uppföras, fördelade på tre bostadshus.Bostadshusen får inte vara högre än 15 meter och kommer då vara lägre än befintliga trädtoppar runt omkring. Den vegetation som försvinner ska kompenseras genom att åtgärder utförs i S:t Jörgens park.

Kommunkontoret skriver i sina kommentarer till planförslaget att vad gäller exploatering av parkmark framgår det inte tillräckligt väl att förlusten av parkytan och trädallén balanseras med exploateringen. Både i gällande översiktsplan, förslaget till ny översiktsplan och det grönprogram som är under framtagande finns motsättningar. Kommunkontoret framhåller också vikten av att arkeologiska utgrävningar i området kommer i gång inom kort då utgångsläget kan ändras och lyfter fram vikten av grönytor i centrala stan. Samtidigt konstateras det att Lunds kommun befinner sig i ett avgörande skede där förtätningar är nödvändiga för att kommunen ska kunna växa hållbart. Då är även mindre förtätningsprojekt principiellt viktiga och de behöver kunna hantera konflikter med andra planer och program.

Kommunstyrelsen beslutade under mötet att yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutade också att uttala att parkmarken på andra sidan Tornavägen bör i detaljplan fredas från bebyggelse.

Detaljplan för del av Idalaskolan 1 och del av Veberöd17:2 i Veberöd

Kommunstyrelsen fattade på mötet beslut om att tillstyrka detaljplanen för Idalaskolan 1 och del av Veberöd 17:2. Bakgrunden är att tekniska nämnden fattade beslut om planläggning av fastigheterna i augusti 2016.

På fastigheten Idalaskolan 1 är avsikten att planlägga för bostäder i flerbostadshus. På Idalafältet föreslås uppförande av blandade byggnadsformer med radhus, friliggande hus och flerbostadshus. Flera varianter möjliggörs i planen som totalt kan innehålla cirka 300-400 bostäder. Detaljplanen innefattar även en del av naturområdet mellan Idalafältet och Idala.

Kommunkontoret skrivet i sin kommentar att det är positivt att förslaget till detaljplan är flexibelt utformat. Detta möjliggör en anpassad exploatering på en plats där efterfrågan av olika bostadsformer är svårbedömd på längre sikt.