Aktuella beslut i november 2018

17 november, 2018

Fokus på kommunfullmäktige 29 november var att besluta om kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). KF hann inte med att fatta beslut om hela planen och bordlade vissa delar som kommer behandlas på mötet i december.

I kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2019-2021 redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. Planen beskriver vad kommunen ska fokusera på, vilka mål verksamheterna ska bidra till att uppnå de närmaste åren och vilka resurser som finns för att bedriva det kommunala arbetet.I budgeten och planen bestäms helt enkelt hur lundabornas skattepengar ska användas genom att besluta om samtliga nämnders ekonomiska ramar för drift och investeringar för kommande år.

I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om EVP för kommunen. I den fanns budget för 2019 och planer för 2020 och 2021. Eftersom det är valår i år och Lund har fått ett nytt styre, den så kallade Lundakvintetten, så har ett uppdaterat förslag på EVP tagits fram utifrån de styrande partiernas politik. Beslut om EVP:n tas alltså två gånger i år eftersom det är valår.

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2019-2021

De sedan tidigare beslutade generella sparkraven för alla nämnder ligger fast och innebär besparingskrav på mellan en och två procent. Kommunkontoret, kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden måste dessutom spara ytterligare en halv procent.

I planen finns bland annat satsningar på lärarlöner, medel för att utreda om järnvägen kan grävas ned, en näringslivssatsning, pengar till trygghetssatsande åtgärder vid Lunds C samt inrättandet av ett skönhetsråd för stadsplanering.

Kommunfullmäktige beslutade inte om hela EVP under mötet den 29 november utan bordlade delar till kommande kommunfullmäktige 20 december. Skattesatsen prioriterades dock och fastställdes till 21,24 kr, vilket är oförändrat jämfört med 2018. Fokusområden och kommunfullmäktiges mål beslutades. Från och med år 2019 kommer Lunds kommun ha fyra övergripande fokusområden som ska genomsyra all verksamhet:

  • Smartare Lund
  • Höjd kvalitet och ett gott bemötande
  • Ett starkt samhällsengagemang
  • Ett grönt föredöme

De nämnder som inte fått något beslut kring vilka ramar de har att förhålla sig till för kommande år är vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden, renhållningsstyrelsen samt servicenämnden. Dessa tillsammans med flertalet taxe-ärenden bordlades till nästa kommunfullmäktige 20 december.