Aktuella beslut i november 2018

8 november, 2018

Kommunens ekonomi- och verksamhetsplan, tillförordnad teknisk direktör och ledamöter i kommunens arbetsutskott var några av besluten som fattades på kommunstyrelsens möte i november. Mötet var det första med det nya styret efter valet.

Heléne Öhrström tillförordnad teknisk direktör

Med anledning av att Håkan Lockby har sagt upp sig som teknisk direktör tillsätter kommunstyrelsen en tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen. Kommunstyrelsen har beslutat att utse Heléne Öhrström som t.f teknisk direktör från 1/1-30/6 2019.

Ekonomi- och verksamhetsplan 2019-2021 med budget för 2019

I kommunens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2019-2021 redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. Planen beskriver vad kommunen ska fokusera på, vilka mål verksamheterna ska bidra till att uppnå de närmaste åren och vilka resurser som finns för att bedriva det kommunala arbetet.

I budgeten och planen bestäms helt enkelt hur lundabornas skattepengar ska användas genom att besluta om samtliga nämnders ekonomiska ramar för drift och investeringar för kommande år.

I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslutom EVP för kommunen. I den fanns budget för 2019 och planer för 2020 och 2021. Skattesatsen fastställdes till 21,49 kronor per intjänad hundralapp, vilket var en ökning med 25 öre.

Eftersom det är valår i år och Lund har fått ett nytt styre, den så kallade Lundakvintetten, så har ett uppdaterat förslag på EVP tagits fram utifrån de styrande partiernas politik. Beslut om EVP:n tas alltså två gånger i år eftersom det är valår.

I den nya planen har den beslutade skattehöjningen tagit bort. De sedan tidigare beslutade generella sparkraven för alla nämnder ligger dock fast och innebär besparingskrav på mellan en och två procent. Kommunkontoret, kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden måste dessutom spara ytterligare en halv procent.

I planen finns bland annat satsningar på lärarlöner, medel för att utreda om järnvägen kan grävas ned, en näringslivssatsning, pengar till trygghetssatsande åtgärder vid Lunds C samt inrättandet av ett skönhetsråd för stadsplanering.

Kommunstyrelsen beslutade under mötet att föreslå för kommunfullmäktige att anta den uppdaterade EVP:n utifrån Lundakvintettens förslag. Den nyvalda kommunfullmäktige kommer att fastställa ekonomi- och verksamhetsplanen 2019-2021 den 29 november 2018. Därefter kommer alla nämnder under december och januariatt fatta beslut om hur man ska arbeta för att uppnå målen och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet under 2019.

Kommunstyrelsen beslutade också att rekommendera fullmäktige att ställa budgetförslagen i sin helhet mot varandra

Nya ledamöter i utskott samt politiska sekreterare

Kommunstyrelsen fattade under mötet beslut om vilka ledamöter som ska ingå i de utskott som ligger under kommunstyrelsen. Till ledamöter i kommunens arbetsutskott, det som kallas KSAU, utsågs fem ledamöter och fyra ersättare. KSAU förbereder ärenden till kommunstyrelsen. De ordinarie ledamöterna i KSAU under mandatperioden kommer att vara

  • Philip Sandberg (L) ordförande
  • Fredrik Ljunghill (M) vice ordförande
  • Börje Hed (FNL)
  • Anders Almgren (S) andre vice ordförande
  • Karin Svensson Smith (MP)

Kommunstyrelsen fattade också beslut om ledamöter till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott och kommunstyrelsens arbetsgivarutskott samt att det ska anställas tre politiska sekreterare på heltid samt fyra politiska sekreterare på halvtid under mandatperioden. De politiska sekreterarna arbetar för kommunalråden och stödjer dessa i deras politiska gärning i kommunen.

Driftsbidrag till Uppåkra Arkeologiska centrum

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bildades 2009 för att vidareutveckla Uppåkra som ett arkeologiskt centrum. Lunds kommun är representerad i stiftelsens styrelse. Utifrån ett turistperspektiv är Uppåkra Arkeologiska Centers verksamhet och utveckling under de senaste åren positiv och Uppåkra som plats är ett viktigt turistmål i Skåne. Uppåkra är en viktig och intressant del i Lunds historia som gärna lyfts fram i kommunens kommunikation med besökare till Lund. Centret har fokus på barnpedagogik och under 2017 besökte 3000 barn från Lund Uppåkra. Barnen får genom besöken en värdefull bild av historiska händelser och levnadssätt. Genom att vara en av stiftarna har Lunds kommun tagit på sig ett ansvar för utvecklingen av centret.

Kommunstyrelsen har beslutat att bidraget till Uppåkra Arkeologiska centrum ska vara 200000 kronor för 2019. Eventuellt utökat bidrag från och med 2020 ska hanteras inom ramen för EVP-processen 2020-2022.

Vattenhallen får driftsbidrag

Vattenhallen i Lund är ett populärt besöksmål i Lunds kommun. Verksamheten är också ett bra exempel på hur Lund som stad är nära sammanlänkad med kunskaps- och universitetsvärlden. Många lärare i Lund använder Vattenhallen för fortbildning och verksamheten bedöms bidra till att öka ungas intresse och kunskap för naturvetenskap och teknik. Under 2017 besökte drygt 10 000 skolelever från skolor i Lunds kommun Vattenhallen. Vattenhallen stärker dessutom Lund som kunskaps- och turiststad vilket överensstämmer med Lunds kommuns vision, ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”.

Kommunstyrelsen har beslutat att Vattenhallen ska beviljas ett driftsbidrag på 500000 kronor för år 2019. Eventuellt utökat bidrag från och med 2020 ska hanteras inom ramen för EVP-processen 2020-2022.