Aktuella beslut i december 2018

17 december, 2018

Torgstrategi, överenskommelse med det civila samhället och en Wall of Fame var några av besluten som fattades på kommunstyrelsens möte i december. Mötet var det sista för kommunstyrelsen under 2018.

Uppdatering 2018-12-21:
Kommunfullmäktige behandlade under mötet den 20 december frågan om EVP samt beslutade i enlighet med KS beslut att förlänga möjligheten för asylsökande ensamkommande över 18 år att få stanna i Lund.
Frågan om en överenskommelse med civila samhället samt torgstrategin bordlades till senare möte.

Torgstrategi för Lunds kommun

Torgen i Lunds kommun ska erbjuda variation, skapa en levande stadskärna och vara en arena för sociala möten. Det är en del av de mål som Torgstrategin syftar till att uppnå. I Torgstrategin framgår det att det offentliga rummet ska vara inkluderande och tillåtande och fungera som en arena för stadens invånare och besökare i alla åldrar.

Torgstrategin som behandlar både torg och mindre platser och ”mellanrum i staden” har tagits fram av tekniska förvaltningen. Torgstrategins mål är i linje med kommunfullmäktiges mål att Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Torgen ska er­bjuda en variation och bredd men sinsemellan ha starka tydliga karak­tärer som gör dem till intressanta platser. Alla platser kan inte locka alla men det ska finnas något för var och en. När det gäller de stora torgen föreslås en turordning där Clemenstorget byggs om efter Bantor­get. Därefter kommer Stortorget och slutligen Mårtenstorget. Torgstrategin pekar även ut ett behov att stärka kopplingen mellan de stora tor­gen, här är Botulfsplatsen och Stadshallen viktiga pusselbitar.

Förslagettill Torgstrategi remitterades till kommunstyrelsen med flera som yttrande sig i juni 2018. Kommunstyrelsen hade då flera synpunkter på strategin som nu tekniska nämnden nu tagit hänsyn till. Det handlar till exempel om att ta fram en motsvarande strategi för stadsdelarna och de östra tätorterna samt Stångby. Detta har nu tekniska nämnden gett tekniska förvaltningen att göra.

Kommunstyrelsen beslutade på mötet att föreslå för kommunfullmäktige att anta Torgstrategin för Lunds kommun.

Överenskommelse mellan Lunds kommun och det civila samhället

Bättre samverkan och högre engagemang och medverkan i demokratiska processer. Det är delar av syftet med det förslag till överenskommelse som de senaste åren tagits fram och som gäller samverkan mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn.

Överenskommelsen, som arbetats fram i samarbete mellan en politiskt tillsatt styrgrupp och representanter för den idéburna sektorn, tar upp vilka principer och åtaganden som ska ligga till grund för samarbetet mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn.

Överenskommelsen, som är som en viljeyttring och utgör en generell ram för samarbetet bygger på principen om integritet och oberoende, öppenhet och insyn, kvalitet, långsiktighet, dialog och mångfald. Det övergripande målet med överenskommelsen är att bidra till Lunds kommuns vision ”Lunds skapar framtiden- med kunskap, innovation och öppenhet” genom att skapa en struktur för samverkan, uppmärksamma den idéburna sektorns viktiga roll i samhället och utveckla möjligheterna för det civila samhället att bidra till utvecklingen av välfärden i Lunds kommun.

Överenskommelsen blev i september återremitterad till kommunstyrelsen av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ville utreda konsekvenserna av att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för samordningen av genomförandet av Lunds överenskommelse.

Utredningen är nu gjord och kommunstyrelsen fattade under mötet beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för samordningen av genomförandet av Lunds Överenskommelse.

Kommunstyrelsen beslutade också att finansieringen ska ske inom ram.

”Idrottens Wall of Fame”

Personer som gjort stora insatser för idrotten i Lunds kommun ska hedras. Kommunstyrelsen har beslutat att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utveckla ett ”Idrottens Wall of Fame” i samarbete med Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund, PIL, och Sparbanken Skåne Arena.

Syftet är att hedra personer, aktiva och ledare, som inom idrotten har satt Lund särskilt på kartan. Förslaget kommer från organisationen PIL och har remitterats till såväl Kultur- och fritidsnämnden och Sparbanken Skåne Arena som ställer sig positiva till förslaget.

Enligt förslaget från PIL ska ”Idrottens Wall of Fame” ges ett tydligt utrymme på lund.se och på Sparbanken Skånes och PILs hemsidor. Det ska också placeras en Wall of Fame tavla, där varje medlem erhåller en skylt i Sparbanken Skåne Arena.

Förlängning av möjlighet att få stanna

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att förlänga möjligheten för asylsökande ensamkommande över 18 år att få stanna i Lund. Beslutet rör uppskattningsvis cirka 30 personer vid årsskiftet 2018/2019 och sannolikt omkring 10- 15 personer vid halvårsskiftet 2019.

Bakgrunden är att kommunfullmäktige i januari 2018 fattade beslut om att ensamkommande unga som anvisats till Lunds kommun och som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna under asylprocessen kan ges möjlighet att under år 2018 stanna i Lund under sin överklagandeprocess.

När kommunfullmäktige beslutade om detta gjordes bedömningen att flertalet i målgruppen skulle innefattas av den kommande så kallade gymnasielagen och därmed kunna få uppehållstillstånd under 2018. Den här lagen har överprövades och det har lett till förseningar i handläggning och beslut. Mot bakgrund av det har kommunstyrelsen beslutat att föreslå att kommunfullmäktige förlänger möjligheten för asylsökande ensamkommande över 18 år att även under år 2019 få stanna i Lund under sin överklagandeprocess.

Nya ledamöter utsedda i råd, stiftelser och styrelser

Eftersom det precis varit val beslutade kommunstyrelsen under mötet beslut om att utse en mängd nya ledamöter i råd och styrelser som hör till Lunds kommun.

Kommunstyrelsen beslutade under mötet att utse ledamöter i följande råd, stiftelser och styrelser;

 • Kommunala pensionärsrådet
 • Kommunala funktionshinderrådet
 • Kommunala integrationsrådet
 • Kommunala studentrådet
 • Styrelsen i Great Copenhagen & Skåne Committée
 • Habostiftelsen
 • Leader Lundaland
 • Samordningsgruppen för Skrylleområdet
 • Revingerådet
 • Stiftelsen Uppåkra
 • Romeleåsen & Sjölanskapet
 • Höje å vattenråds styrelse
 • Kävlingeåns vattenråds styrelse
 • Lunds Nyföretagarcentrum
 • Utveckling av styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden