Aktuella politiska beslut i oktober 2018

4 oktober, 2018

Ny parkeringsnorm, remiss gällande trafikutredning och delårsrapporten för kommunen var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens möte i oktober. Här finns en kort sammanfattning av några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om under mötet.

Kallelse till mötet samt protokoll publiceras här:
https://lund.se/kommun--politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/kommunstyrelsen/

Delårsrapporten augusti för Lunds kommun

Delårsrapporten fram till augusti 2018 presenterades för kommunstyrelsen under mötet.

Mål och indikatorer

Kommunens utveckling styrs av visionen ”Lund skapar framtiden- med kunskap, innovation och öppenhet” och sex fokusområden. För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige.

Enligt delårsrapporten så bedöms ett av målen att vara uppnått vid årets slut. Det gäller målet att Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Det bygger på en positiv befolkningsutveckling, fler färdigställda bostäder och fortsatt bra skolresultat. I slutet av augusti var vi 122 700 lundabor, 595 nya bostäder har blivit klara under året, meritvärdena för grundskolan ökar och gymnasieskolans betygspoäng är bland de högsta i landet.

De fem övriga målen som listas här kommer delvis att vara uppnådda i slutet av året.

 • Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut
 • Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.
 • Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska.
 • Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat.
 • Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter.

Flertalet indikatorer mäts på helårsbasis och kommer redovisas i årsredovisningen. EnGemensam kraftsamling och mycket arbete pågår i kommunen för att målen ska nås.Sammantaget görs bedömningen att kommunen vid årets slut kommer ha en godmåluppfyllelse och således en god ekonomisk hushållning.

Finansiella nyckeltal
Resultatmål

När det gäller resultatmålet så är bedömningen att målet inte kommer att uppnås. Målet är ett resultat som uppgår till 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det prognostiserade ekonomiska resultatet uppgår till 22 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än budget och motsvarar 0,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelser. För barn- och skolnämnden påverkas resultatet av att de fått fler elever och för socialnämndens påverkar köpt vård och flyktingverksamheten resultatet. Underskotten inom dessa verksamheter vägs till viss del upp av överskott inom vård- och omsorgsnämnden.

Skuldsättningsmål

Skuldsättningsmålet som innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, bedöms klaras. Prognostiserat utfall för 2018 uppgår till 43 procent. Nettoinvesteringsvolymeninklusive nettoutgifter för exploateringsverksamheten förväntas bli 873 miljonerkronor.

LundaEko II

När det gäller LundaEko II visar delårsrapporten att det finns flera delmål som bedömssom osäkra eller svåra att nå till 2020. Det gäller till exempel ekologisk odlad jordbruksmark, minskade avfallsmängder, både internt och externt, miljökrav vid upphandling, status på yt- och grundvatten, andelen skolor med grön flagg samt utsläpp av mikroplaster.

Antalet anställda och kompetensförsörjning

Allt fler arbetar i Lunds kommun. Nu är vi 10 618 personer som är månadsanställda i kommunen och det är en ökning med 3,1 procent jämfört med förra året. Personalomsättning ligger på samma nivå som förra året och är 7 procent. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för Lunds kommun. Strategiskt arbete med en ny arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöpolicy samt handlingsplanen för kompetensförsörjning är redskap för att hantera utmaningen.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,1 procentenheter 2018 i jämförelse medmotsvarande period 2017. Ökningen var störst bland män, som ökade med 0,5procentenheter. Ökningen återfinns inom korttidssjukfrånvaron, medan långtidssjukfrånvaron har minskat.

KS beslutade att godkänna delårsrapporten.

Delårsbokslut för politisk ledning och kommunstyrelsen

Delårsrapporten fram till augusti för politisk ledning och kommunstyrelsen presenterades för kommunstyrelsen under mötet. Rapporten visar att nästan alla mål och aktiviteter ligger enligt plan. Rapporten tar upp en hel del händelser under året, bland annat att Lunds kommun har utnämnts till landets första mänskliga rättigheter (MR)-stad, ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp har avslutats med konkreta resultat och ett långsiktigt utvecklingsarbete och kommunens har lanserat en ny grafisk profil.


Helårsprognosen för kommunkontoret väntas hamna på ett överskott på 6 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på vakanta tjänster, senarelagda projekt och personalfrämjande åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Ny parkeringsnorm för cykel och bil

En parkeringsnorm är en del av kommunens strategiska parkeringsplanering. Genom parkeringsnormen styr kommunen hur parkering för bil och cykel ska lösas vid nybyggnad av exempelvis bostäder, kontor och handel. Byggnadsnämnden beslutade 2017 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till en ny parkeringsnorm och det är det förslaget som kommunstyrelsen nu tagit ställning till.

Förslag innebär i korthet att bilparkeringsnormen sänks vid skolor, förskolor, studentboenden och vårdbostäder. För cykel sker endast en liten minskning vid studentboenden. Förslaget innebär också att den så kallade centrala zonen som är ett område i centrala Lund utökas. Både med områden väster om Lund C, samt ”spårvägsnära” platser. Det innebär att kravet på antal parkeringsplatser för nya byggnader minskar i det området.

Parkeringsnormen innehåller även andra förändringar. Den uppdaterade normen ger utökade möjligheter att få en reduktion på antalet platser om man har bra mobilitetsåtgärder så som till exempel bilpool eller kollektivtrafikrabatt.

Kommunkontoret har gått igenom förslaget och bedömer att det är ett välbalanserat förslag. Kommunstyrelsen beslutade att yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag med följande tillägg:

Kommunstyrelsen anser att det hade varit önskvärt att förslaget till ny parkeringsnorm hade innehållit ett bättre underlag. Till exempel vore det fördelaktigt med en uppskattning av antalet bilar som i dagsläget hör till boende i stadszonen och hur den nya normen skulle påverka möjligheten att parkera bilarna. Därutöver vill kommunstyrelsen understryka vikten av att inte minska normen för bland annat vårdboenden. I den nya normen föreslås dessa ungefär halveras. I de östra kommundelarna är träffpunkterna kopplade till särskilda

boenden. En kraftig minskning av parkeringsmöjligheterna vid befintliga och/eller eventuella tillkommande boenden är negativt. En markant sänkning av normen kan leda till sämre tillgänglighet. Kommunstyrelsen anser att parkeringsnormen för cykel och bil ska vara oförändrad. Det vill säga att den nu gällande parkeringsnormen, som antogs år 2013, ska fortsätta utgöra underlag för detaljplanering och bygglovsprövning.

Remiss Trafikutredning Lund

Lunds kommun har tillsammans med Skånetrafiken och Nettbus tagit fram ett förslag på nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Lund. Utredningen har gjorts inom ramen för samarbetet "Kollektivtrafikvision 2020" och omfattar förslag på nytt linjenät, pekar på förslag på vad som behöver göras för att möjliggöra dessa sträckningar och framtida turutbud.

Trafikutredningen föreslår bland annat att navet för stadsbusstrafiken flyttas från Botulfsplatsen till Lunds C.
Kommunkontoret har skickat ut utredningen på remiss till berörda förvaltningar och aktörer i Lunds kommun.

Elva stycken nämnder och råd i Lunds kommun har lämnat yttranden till kommunkontoret. Förslaget till yttrande från kommunkontoret är en sammanvägning av de olika synpunkterna som kommit fram från remissinstanserna. I vissa fall har dessa varit motstridiga och därför kan inte alla synpunkter tillgodoses i kommunens gemensamma yttrande.
Kommunstyrelsen fick under mötet ta del av yttrandet som berör bland annat trafikeringen av stadskärnan, linjeomkopplingar, parkeringsmöjligheter för inkommande biltrafik, buller vibrationer och luft. Gällande navet för stadsbusstrafiken är Lunds kommun positiva till förslaget om att flytta det från Botulfsplatsen till Lunds C. Men samtidigt måste en samlad busslösning på Lunds C presenteras. Dessutom behöver tillgängligheten till de östra delarna av stadskärnan säkerställas. Kommunstyrelsen beslutade under mötet att anta kommunkontorets förslag till yttrande med följande tillägg:

 • Att förslaget bör arbetas om för att vidare utreda linjeförändringarna.
 • Det behövs en konsekvensanalys över hur de föreslagna ändringarna påverkar centrumhandeln.
 • Samtliga stadsbusslinjer bör även i fortsättningen angöra i anslutning till Stortorget och Mårtenstorget då dessa delar av centrum behöver bli mer tillgängliga med buss än i det nuvarande förslaget, vilket bör åtgärdas i en omarbetning.
 • Det är i en sådan översyn önskvärt att Botulfsplatsen frigörs som mötesplats och att hållplatslägen skapas i torgens och Botulfsplatsens närhet. Det bör dock studeras mer ingående hur sådana hållplatslägen påverkar gång- och cykeltrafikens framkomlighet och säkerhet.
 • Spolegatan är högt belastad av bussar i förslaget och en konsekvensbeskrivning av en flytt av vissa linjer i stället till t.ex. St. Laurentiigatan bör därför göras.
 • Linje 4 bör åtminstone på vissa turer förlängas till Stångby.

Överbyggnad av motorvägen

Kommunstyrelsen har beslutat att anta ett utredningsdirektiv för överdäckning av E22:an mellan Trafikplats Gastelyckan och norr om Hardebergaspåret. Utredningen ska titta på om det skulle vara möjligt att täcka över motorvägen och på det sättet binda ihop staden som i dag delas av motorvägen.

Tekniska nämnden och byggnadsnämnden ansvarar för utredningen av möjligheterna för att låta motorvägen gå under jord. Utredningen ska bland annat titta på utformning, buller, luftföroreningar kostnader och intäkter för en eventuell ombyggnad.

Utredningen ska också översiktligt bedöma förutsättningar för stadsutveckling ovanpå motorvägen, till exempel flytt av verksamheter och mark för bostäder. Kommunstyrelsen har beslutat att utredningen ska finansieras med medel inom tekniska nämndens och byggnadsnämndens befintliga ramar.