Mänskliga rättigheter

Ta del av kommunens arbete med mänskliga rättigheter. Kommunfullmäktige i Lund fattade i augusti 2018 beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, är en MR-stad.

Lund som MR-stad

Kommunfullmäktige i Lund fattade i augusti 2018 beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, är en MR-stad.

Tillgänglighet

Vi jobbar för att göra Lunds kommun till en lättillgänglig kommun för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar.

barn på Vårfruskolan

Barns rättigheter

Vi arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges beslut att barnkonventionen och dess grundläggande principer ska gälla i Lunds kommun samt att konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut.

Jämställdhet

I medarbetarpolicyn beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser och alla våra möten med medborgarna.

Mångfald

Oavsett vilken etnisk eller kulturell bakgrund du som invånare har, så ska Lunds kommun garantera dig lika rättigheter och möjligheter på alla samhällsnivåer.

Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Att höra till en nationell minoritet betyder vissa rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kontakt

Magdalena Titze, projektledare

Telefon:046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se