Styrande dokument för Lunds miljöarbete

Här samlar vi planer, policys och andra dokument som styr och vägleder kommunen i vårt dagliga miljö- och klimatarbete.

Styrande dokument

På länken nedan hittar du kommunens samtliga styrande dokument.

www.lund.se/regelsamling

Under rubriken Miljö- och hälsa hittar du dokument som riktlinjer för kommunens fordon, kostpolicy, LundaKem - kommunens kemikalieplan, milöpolicyer för förvaltningarna, policy för fokhälsoarbetet med flera.

Under rubriken Renhållning- och vatten hittar du dokument som dagvattenplan, avfallsplan, översvämningsplan, sjö- och vattendragsplan med flera.

Under rubriken Trafik- och gångbanor hittar du dokument för renhållning av gångbanor och LundaMaTs -Lunds strategi för ett hållbart transportsystem.

Övriga dokument

Gröna obligationer

Lunds kommun har emitterat gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling.

Läs mer om våra gröna obligationer

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se