Priser som Lunds kommun delar ut

Här hittar du information om de priser som Lunds kommun delar ut.

Integrationspriset

Priset delas ut till en förening, organisation, nätverk, företag eller kommunal verksamhet som lyckats väl med sina insatser för ökad integration i Lund.  Det kan till exempel vara att främja samarbete, bidra till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund, att arbeta med konkreta åtgärder - inte enbart baserat på avståndstagande på rasism och diskriminering, att få fler Lundabor att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor samt att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat.

Prissumman är 20 000 kronor. Pristagaren utses av en jury med representanter från Lunds kommuns Integrationsråd, föreningslivet och andra som är insatta i integrationsarbetet i Lund.

Nominera digitalt senast 24 november 

Pristagare integrationspriset 2018

Sammanställning av tidigare års pristagare

Kulturpriset

Priset delas ut till en kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare.

Prissumman är 15 000 kronor. Pristagaren föreslås och utses av kultur- och fritidsnämnden.

Årets kulturpristagare 2018

Sammanställning av tidigare års pristagare

Lundapokalen

Priset delas ut för att främja idrotten och som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla idrottsprestationer till en person, ett lag eller en förening som är verksam i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning och betydelse för kommunen. Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

Prissumman är 10 000 kronor. Pristagaren utses av kultur- och fritidsnämnden.

Nominera digitalt senast 1 december

Riktlinjer och bestämmelser för Lundapokalen

Miljöbragden

Priset delas ut till anställda eller enheter inom Lunds kommuns organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktig hållbar utveckling i kommunen.

Prissumman är 10 000 kronor och ska användas på arbetsplatsen. Pristagaren utses av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Nomineringstiden pågår årligen under februari-mars och förslag på kandidater får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Pristagare miljöbragden 2019

Sammanställning av tidigare års pristagare

Miljöpriset

Priset delas ut för förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun till personer och/eller organisationer, föreningar och företag som bor och verkar i kommunen. Priset kan inte ges till anställda eller enheter inom Lunds kommun för insatser inom den kommunala verksamheten.

Prissumman är 50 000 kronor. Pristagaren utses av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Nomineringstiden pågår årligen under februari-mars och förslag på kandidater får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Pristagare miljöpriset 2019

Sammanställning av tidigare års pristagare

Stadsbyggnadspriset

Priset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund. Syftet är "att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden".

Prissumman är 30 000 kronor. Priset instiftades av LKF som en gåva till 1000-års-jubilerande Lunds kommun och delas ut årligen på kommunfullmäktiges möte i december. Endast vinnande förslag offentliggörs och juryn kan avstå från att dela ut priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.

Nominera digitalt senast den 15 november 

Pristagare stadsbyggnadspriset 2018

Sammanställning av tidigare års pristagare

Årets frivilliga samhällsarbetare

Priset delas ut för att uppmuntra insatser som främjar frivilligt samhällsarbete. Den nominerades insats ska uppfylla en eller flera av följande kriterier; främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan människor, engagera fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i frivilligt samhällsarbete samt utgöra ett engagemang av stor betydelse för hjälpbehövande i Lunds kommun. Det kan till exempel vara en god man, förvaltare, särskild vårdnadshavare, ledsagare, kontaktperson, förtroendeman, volontär för seniorer, personligt ombud, stödfamilj/kontaktfamilj, lekmannaövervakare eller organisation som jobbar för att främja frivilligt samhällsarbete. Priset delas ut till upp till tre enskilda privatpersoner och/eller organisationer som bor och verkar i Lunds kommun.

Prissumman är 25 000 kronor. Priset delas ut årligen i samband med firandet av Internationella frivilligdagen och pristagaren utses av representanter från överförmyndarnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden. Både privatpersoner som bor i Lunds kommun och föreningar och företag som verkar i kommunen kan nominera kandidater till priset.

Nominera årets frivilliga samhällsarbetare

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se