Så styrs Lunds kommun

Vart fjärde år går vi till val i Sverige. Att delta i valen och rösta är ett sätt att vara med och påverka samhällsutvecklingen och i detta fall vad som händer i din kommun, Lund.

Hur fattas kommunala beslut?

Beslut kan fattas av fullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller tjänsteman beroende på vilken fråga det gäller och vilken delegationsordning (beslutanderätt) man har.

Fullmäktige sammanträder en gång varje månad. Sammanträdena är offentliga och måste kungöras på en officiell anslagstavla en vecka före sammanträdet.

Anslagstavla

Beslut i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder redovisas i protokoll. Ett protokoll innehåller en redogörelse för ärendet, förslag och yrkanden, fattade beslut samt uppgifter om vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och är därför tillgänglig för alla.

Möten och protokoll

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen

Kommunfullmäktige är riksdagens motsvarighet i kommunen och den högsta beslutande församlingen. 65 ledamöter sitter i kommunens fullmäktige och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

Mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Kommunfullmäktige utser kommunens regering som kallas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppdrag är att övergripande ansvara för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten. 

Mer om kommunstyrelsen

Nämnderna sätter mål

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare som utför det arbete nämnderna beslutat om.

Kommunens nämnder

Förvaltningarna utför

Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare. Till exempel har byggnadsnämnden en förvaltning som heter stadsbyggnadskontoret. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om, och förvaltningarna är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Kommunens förvaltningar

Intressegrupper ger råd

I Lunds kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. De rådgivande organen är organ där representanter för olika sådana intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker.

Rådgivande organ

Lunds styrmodell

Lunds kommuns vision ska fungera som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- och förändringsarbete. Förhållningssätten ska ge alla medarbetare och beslutsfattare en riktning och vägledning i allt agerande. 

Mål och budget

Överklaga beslut

Om du anser att ett beslut inte har fattats på rätt sätt, eller om du anser att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till, kan du begära en så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklaga beslut, rättssäkerhet