Årlig prövning

Revisorernas djupgranskningar under revisionsåret ska tillsammans med granskning av årsredovisningen och annan information ligga till grund för den årliga ansvarsprövningen.

Med ansvarsprövning menas revisorernas årliga bedömning av kommunstyrelsen och nämnders verksamhet inför uttalandet i revisionsberättelsen om förslaget om tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

Det är kommunfullmäktige som ytterst avgör frågan om ansvarsfrihet.

Kontakt

Kommunrevisionen

Telefon: 046-359 57 96
E-post: kommunrevisionen@lund.se
Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri kyrkogata 4 (ingång på baksidan), Lund

Postadress: Lunds kommunrevision, Box 41, 221 00 LUND

Kontoret är bemannat onsdagar kl 1317.

Ordförande i kommunrevisionen: Britt Svensson: 073-252 04 83

Sakkunnigt biträde

Kommunrevisionen biträds i granskningsarbetet av Kommunal sektor inom EY, Ernst & Young AB.

Uppdragsledare för arbetet är Jakob Smith, certifierad kommunalrevisor.

E-post: jakob.smith@se.ey.com