Vad gör kommunrevisionen?

Revisionen utgör ett av kommunfullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att oberoende utvärdera, effektivisera samt kontrollera kommunens nämnder och verksamhetsområden. De förtroendevalda lämnar förslag till kommunfullmäktige om de anser att ansvarsfrihet kan beviljas eller inte.

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. (KL 12 Kap §1)

Kommunfullmäktige i Lund utser för varje mandatperiod femton revisorer. Bland dessa femton utses lekmannarevisorer samt ersättare till kommunens aktiebolag och andra särskilda revisionsuppdrag. Den som är vald till revisor är inte samtidigt valbar som ordförande eller vice ordförande i fullmäktige, ledamot eller ersättare i nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt företag.

Revisionens omfattning och inriktning

Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Komplement till kommunallagen finns utställt av kommunfullmäktige revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer, som beskriver dess organisation och sammanträden.

Revisorerna identifierar dimensionerna och inriktningen på granskningarna utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. De ska för varje styrelse och nämnd granska och bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna skall i sina granskningar biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra uppdraget enligt god revisionssed.

Granskningsrapporter

Kommunrevisorerna genomför löpande granskningar av kommunens verksamheter. Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Årlig prövning

Revisorernas djupgranskningar under revisionsåret ska tillsammans med granskning av årsredovisningen och annan information ligga till grund för den årliga ansvarsprövningen.

Med ansvarsprövning menas revisorernas årliga bedömning av kommunstyrelsen och nämnders verksamhet inför uttalandet i revisionsberättelsen om förslaget om tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

Det är kommunfullmäktige som ytterst avgör frågan om ansvarsfrihet.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kommunrevisionen

Kontakt

Kommunrevisionen

E-post: kommunrevisionen@lund.se
Besöksadress: Stora Södergatan 47 Plan 2, Lund
Postadress: Lunds kommunrevision, Box 41, 221 00 LUND
Kontoret är bemannat onsdagar kl 13–17.
Ordförande i kommunrevisionen: Lars Trägen, telefon 0706-766 725

Sakkunnigt biträde

Kommunrevisionen biträds i granskningsarbetet av Kommunal sektor inom EY, Ernst & Young AB.
Uppdragsledare för arbetet är Jakob Smith, certifierad kommunalrevisor.
E-post: jakob.smith@se.ey.com