Nämnder och förvaltningar

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare som utför det arbete nämnderna beslutat om.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer vilket område som varje nämnd ansvarar för. Nämndernas viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Förvaltningarna utför arbetet som nämnderna har beslutat om

Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare. Till exempel har byggnadsnämnden en förvaltning som heter stadsbyggnadskontoret. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om, och förvaltningarna är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Förvaltningar