Föreningar och evenemang

Regeringen har fattat beslut om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Har du blivit beviljad eller ansökt om stöd till verksamhet?

Lunds kommun vill säkerställa basfinansieringen för de aktörer som uppbär verksamhetsstöd.

De aktörer som uppbär verksamhetsbidrag för publika arrangemang beviljas uppskov med att skicka in reviderad verksamhetsplan och verksamhetsbudget. Vi kommer före sommaren även att kalla till höstens dialogmöten för att säkerställa att vi kan fortsätta de påbörjade samtalen om coronapandemins effekter.

Riksidrottsförbundet meddelar att LOK-stödet inte kommer att minska trots att det blir färre aktiviteter på grund av coronaviruset. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. Riksidrottsförbundet kommer under hösten att återkomma med detaljerna för kompensation. 

De föreningar som väljer att senarelägga sitt årsmöte till följd av coronapandemin kommer att ha möjlighet att komplettera med nödvändiga handlingar även senare under året. Att årsmötet skjuts fram påverkar således inte föreningars möjlighet att få sitt bidrag utbetalat.

Säkrat lokalt stöd till föreningar och studieförbund

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har lett till att många föreningar och studieförbund inte har kunnat genomföra sina aktiviteter som planerat i år. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att basera nästa års ekonomiska stöd på aktiviteter som skett under 2019. Beslutet innebär att föreningar och studieförbund som tvingats ställa in eller minska sina aktiviteter under 2020 inte kommer att drabbas nästa år när de söker kommunalt aktivitetsstöd och lokalkompensationsbidrag. Beräkningen av bidrag 2021 kommer att baseras på de inrapporterade uppgifterna för 2019 – inte föregående års siffror, som är vanligt förfarande.

Hyresnedsättning för föreningar

Den pågående coronapandemin har påverkat många föreningars ekonomi i Lunds kommun. Under våren har företag i kommunen fått möjlighet till en tillfällig hyresreduktion för dem som verkar i utsatta branscher och som hyr lokaler av kommunen. Nu har kommunstyrelsen beslutat att detta även ska omfatta ideella föreningar. Enligt beslutet ges kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att under perioden 1 juni 2020 till och med den 31 augusti 2020, efter en individuell prövning, ge ideella föreningar som har en konstaterad nedgång i sin verksamhet och sina intäkter med mer än 30 procent och som hyr lokaler av kommunen en hyressänkning med 50 procent. Kostnaden ska finansieras med de medel som kommunstyrelsen reserverat för coronapandemin.

Har du blivit beviljad eller ansökt om stöd till publika arrangemang?

Lunds kommun betalar ut stöd till projekt som syftar till att skapa publika möten. Förutsättningarna för att skapa dessa möten påverkas både av myndigheters rekommendationer och av regler som gäller allmänna sammankomster.

Kommunen kommer inte att kräva tillbaka beviljade medel för arrangemang som inte kan genomföras till följd av coronapandemin.

Om det är möjligt, flytta arrangemanget eller fundera över om det går att genomföra på något annat sätt. Ta även kontakt med handläggare för att informera om uppdaterad/förändrad projektplan och budget.

Om du kan livesända ditt kulturarrangemang i en digital kanal, kontakta en handläggare. Vi hjälper gärna till att marknadsföra arrangemanget under #KulturströmLund.

Har du verksamhet i någon av Lunds kommuns anläggningar?

Följande gäller angående bokade tider i kommunala anläggningar:

  • Lunds kommun stänger i dagsläget inte några anläggningar. Föreningar och organisationer bestämmer själva om de ska ställa in sin verksamhet eller inte. 
  • För föreningar som har terminsavtal och bokade tider för träning, matchspel och arrangemang utgår inga avbokningsavgifter. Avbokade tider debiteras inte. 
  • Föreningar erbjuds upp till 90 dagars anstånd med att betala fakturor för bokade tider.

Evenemang och möten i Lunds kommun planeras till senare datum

Olika evenemang och möten som Lunds kommun arrangerar under våren 2020 påverkas av myndigheternas rekommendationer, arbetsbelastning och andra omständigheter i samband med coronapandemin.

Lunds kommun vill inte ställa in arrangemang helt. Ambitionen är att genomföra dem digitalt, eller att genomföra dem fysiskt under hösten 2020.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Regeringen har fattat beslut om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förordningen gäller sedan den 29 mars 2020.

Vad som avses med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar framgår av 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen. Till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar räknas inte skolor, förskolor, bibliotek, fritidsgårdar och simhallar.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Läs mer på Polisens webbplats om vad som menas med allmän sammankomst, offentlig tillställning och vilka sammankomster som inte omfattas av förordningen 

Vad gäller angående lovaktiviteter för våra barn och ungdomar?

Lunds kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer, samtidigt som vi som kommun har ett stort och viktigt ansvar att erbjuda våra barn och ungdomar en meningsfull fritid även under loven. Många föräldrar har inte möjlighet att vara hemma eller lediga under loven. De lovaktiviteter vi väljer att genomföra i Lunds kommun har alla anpassats för att minska risken för smittspridning.

För våra unga som väljer att samlas i parkerna har vi tillsammans med polisen tagit beslut om att arbeta med information för att förebygga den risk för smittspridning som stora folksamlingar kan innebära. Målet med detta är att så många som möjligt tar eget ansvar och följer riktlinjerna. Lunds kommun vill inte spärra av en allmän plats i en tid när den är viktigare än någonsin för Lundaborna. Polisen menar också att omfattande avspärrningar kan leda till risk för konfrontation och problem kan uppstå på annat håll i stället.

Stöd till föreningar via andra organisationer

Ansök om stöd för idrottsföreningar hos Riksidrottsförbundet

Ansök om stöd för specialidrottsförbund hos Riksidrottsförbundet

Ansök om stöd från Musikerförbundets krisfond

Ansök om stöd från Sveriges Författarförbund

Ansök om stöd från Svenska Fotografers Förbund

Ansök om stöd från Sveriges Film- och Videoförbund