Kommunens krisorganisation

För att få ett säkrare samhälle krävs att samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot samma mål: att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de inträffar. Det är det krisberedskap handlar om.

Kriser och extraordinära händelser

En kris är en händelse som kan störa samhällets funktion eller äventyra befolkningens livsbetingelser. När en kris eller katastrof inträffar i en kommun är det kommunledningen som bär det yttersta ansvaret för att kommunen är förberedd på, och kan hantera ett krisläge.

En extraordinär händelse är en oönskad händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen och landstinget.

Lunds kommuns krisberedskapsplan

Kommunen har en övergripande krisledningsplan för "extraordinära händelser". Samtliga förvaltningar i Lunds kommun har en krisberedskapsplan för sin verksamhet. I planerna anges främst hur förvaltningen ska organiseras i en kris. Planerna är viktiga för att konsekvenserna av en extraordinär händelse ska bli så få och milda som möjligt.

Planerna är att se som handlingsunderlag och stöd för beslutsfattare. De tar bland annat upp

  • ansvarsfördelning
  • mötesplats
  • alternativ mötesplats
  • informationsstrategi
  • interna resurser
  • externa resurser
  • krisstöd.

Frivilliga resursgruppen

Vill du hjälpa till vid kris? Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.  

Här hittar du Frivilliga Resursgruppen.

Faktaansvarig: Kommunkontoret, Strategiska utvecklingsavdelningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kris

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Beredskapssamordnare

Telefon i "fredstid": 046-35 84 62, 046-35 84 63

Gäller det liv och död, ring 112.

Beredskapssamordnare Eva Greko
Telefon: 046-35 84 62
E-post: eva.greko@lund.se

Beredskapssamordnare Lennart Larsson
Telefon: 046-35 84 63
E-post: lennart.larsson@lund.se