Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Lund har cirka 600 medarbetare.

Vi ska stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser. Verksamheten fokuserar på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering samt mottagning av och stöd till flyktingar.

Till förvaltningen hör också en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt en kommunövergripande tjänst med uppdrag att samordna arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

Organisation

Förvaltningens leds av socialdirektör Annika Pettersson tillsammans med verksamhetscheferna för de tre verksamhetsområdena som beskrivs nedan. Förvaltningen styrs politiskt av socialnämnden. Ordförande är Göran Wallén (M). Verksamheten är uppdelad i fyra verksamhetsområden:

Barn, unga och familjestöd

Barn, unga och familjestöd arbetar för att barns och ungdomars uppväxtförhållanden i Lund ska vara så bra som möjligt. Både barn och föräldrar kan vända sig till oss och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser. Det handlar om allt från lösningar kring boende, relationer, familjerätt, krisstöd, behandling, rådgivning m m. Inom verksamheten finns Mottagningsenheten som är "vägen in" till socialtjänsten. Dit vänder man sig om man inte redan har en kontakt inom socialtjänsten.

Vuxen och flykting

Vuxen och flykting arbetar med social jour, hemlöshet, missbruksproblematik, akuta boendelösningar, rådgivning och stöd till medborgare som inte klarar sin egen försörjning (som vägledning till arbete eller utbildning men också försörjningsstöd). Här finns också bland annat en budget- och skuldrådgivare, stöd till familjer som hotas av vräkning, tolkförmedlingen, flyktingenhet vuxna och familjer och en utredningsenhet. Verksamhetsområdet ansvarar även för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Arbetet handlar om stöd och boende till ensamkommande flyktingbarn, där man också har ansvar för myndighetsutövningen. 

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri arbetar med vuxna som lever med en psykisk funktionsnedsättning. Det handlar om att hitta lösningar för såväl sysselsättning som boende och det handlar om att stödja individen till en förändring av sin livssituation. Verksamheten erbjuder flera olika former av boenden, stöd och sysselsättning.

Kontakta ledningsgruppen på socialförvaltningen

Socialförvaltningens ledningsgrupp består av följande medlemmar:

Socialdirektör
Annika Pettersson

Chef, verksamhetsområde barn, unga och familj
Inger Wallin Fröman

Chef, verksamhetsområde socialpsykiatri
Anna Burston

Chefer, verksamhetsområde vuxen och flykting
Karin Säfström och Ann-Charlott Johansson (tf)

Ekonomichef
Filippa Mellbourn

Chef, resurs & utveckling
Johan Larsson Boström

HR-funktion
Åsa Gustafsson

Kommunikationsfunktion
Ulrika Brink

Nämndsekreterare
Boel Hansson

Samtliga nås via kommunens växel på telefon 046-359 50 00.

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se