Kultur- och fritidsförvaltningen

En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalité och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region.

Så lyder den övergripande portalen för kultur- och fritidsförvaltningen i Lund. Den vill betona att en kraftfull kultur- och fritidsverksamhet är en viktig grundbult i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ.

Kultur- och fritidsförvaltningen har följande ansvarsområden:

  • Bibliotek
  • Fritid
  • Idrott
  • Kultur

Förvaltningen har även ansvar för de kommunövergripande ungdomsfrågorna.

Inom kulturområdet återfinns Kulturskolan Lund, Lunds Konsthall, Kulturstöd, Lunds Stadsteater och Lunds Stadshall.

Vår verksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen är organiserad i fem verksamheter: stab, bibliotek, kultur, fritid och idrott.

Stab

Den förvaltningsgemensamma staben arbetar för kultur- och fritidsförvaltningens helhet genom samordning, utvecklingsstöd samt service. Stabens medarbetare arbetar inom nämnds-, kommunikations-, ekonomi-, hr-, juridiska-, webb-, löne-, utvecklings-, miljö- och IT-frågor.

Bibliotek

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket (med Lundasamlingen med litteratur om Lund), 11 stadsdelsbibliotek, Biblioteksbussen med 40 hållplatser över hela kommunen, Skolbibliotekscentralen med service till lärare och skolbibliotek.

Biblioteken har böcker, tidningar, språkkurser, musik och film, e-medier att ladda hem, talböcker, databaser med mera. Alla enheter har Internetuppkoppling för besökarna. Dessutom finns: Boken kommer - hemsändningsservice för den som har svårt att ta sig till ett bibliotek - och biblioteksservice till institutioner, dagcentraler, ålderdomshem med mera.

Kultur

Kultur består av Stöd och Utveckling, Lunds Innovator för Kultur, Arrangemang, Scener, Kulturskolan och Lunds Konsthall. Kulturs främsta uppdrag är att stötta och utveckla kultur- och konstlivet i hela Lunds kommun och att synliggöra utbudet för lundabor och besökare. Kultur är också ansvariga för vissa arrangemang under året, t ex Sommarlund och Kulturnatten. Ansiktet utåt är Biljettbyrån där allmänheten både kan få information om kulturutbudet och boka biljetter.

Fritid

Fritid Lund innefattar öppen fritidsverksamhet och finns på tolv geografiska där basen i varje område oftast utgörs av en fritidsgård eller bygglek. Huvudsaklig målgrupp är 10 – 24 år och verksamheten präglas utifrån bland annat demokratiska processer där behov och önskemål genomsyras.

Tio av de tolv områdena har också skolbarnomsorgsverksamhet så kallade fritidsklubbar som oftast är integrerade med den öppna verksmamheten. Förutom öppen verksamhet finns specialområdena: Ungdomspolitiken. Äventyrspedagogiken som syftar till personlig utveckling och grupputveckling. Fältgruppen som arbetar uppsökande för att få en allmän överblick på bland annat trender, tendenser och levnadsvanor hos ungdomar. Ungdomsforum och miljöarbete finns också inom fritidsverksamhetens specialområden.

Idrott

Idrott ansvarar för idrottsanläggningar, stöd till föreningslivet samt motionsverksamhet.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se