Kultur- och fritidsförvaltningen

En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalité och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region.

Så lyder den övergripande portalen för kultur- och fritidsförvaltningen i Lund. Den vill betona att en kraftfull kultur- och fritidsverksamhet är en viktig grundbult i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ.

Kultur- och fritidsförvaltningenansvarar för

  • bibliotek
  • fritid
  • idrott
  • kultur.

Förvaltningen ansvarar även för de kommunövergripande ungdomsfrågorna.

Inom kulturområdet återfinns Kulturskolan Lund, Lunds Konsthall, Kulturstöd, Lunds Stadsteater och Lunds Stadshall.

Vår verksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen är organiserad i fem verksamheter: stab, bibliotek, kultur, fritid och idrott.

Stab

Den förvaltningsgemensamma staben arbetar för kultur- och fritidsförvaltningens helhet genom samordning, utvecklingsstöd samt service. Stabens medarbetare arbetar inom nämnds-, kommunikations-, ekonomi-, hr-, juridiska-, webb-, löne-, utvecklings-, miljö- och IT-frågor.

Bibliotek

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, nio stadsdelsbibliotek, Skolbibliotekscentralen och en biblioteksbuss. Bibliotekens uppdrag är att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja läsning, tillgång till litteratur, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. De ska vara öppna och tillgängliga för alla med särskilt fokus på barn, unga och andra prioriterade grupper. Biblioteken har en omfattande programverksamhet för alla åldrar och olika former av uppsökande verksamhet spelar en viktig roll.

Kultur

Kultur består av Stöd och Utveckling, Lunds Innovator för Kultur, Arrangemang, Scener, Kulturskolan och Lunds Konsthall. Kulturs främsta uppdrag är att stötta och utveckla kultur- och konstlivet i hela Lunds kommun och att synliggöra utbudet för lundabor och besökare. Kultur är också ansvariga för vissa arrangemang under året, t ex Sommarlund och Kulturnatten. Ansiktet utåt är Biljettbyrån där allmänheten både kan få information om kulturutbudet och boka biljetter.

Fritid/öppen ungdomsverksamhet

Målet med den öppna ungdomsverksamheten är att möta målgruppen (ungdomar 12-25 år) där de befinner sig. Fritidsledarna arbetar mobilt och flexibelt på många arenor, såväl dagtid som kvällar och helger. Därutöver finns fasta mötesplatser, både i Lunds tätort och ute i våra byar, där verksamheten skapas och utgår från ungdomarnas intressen.

Idrott

Idrott tillhandahåller ändamålsenliga idrottsanläggningar i form av idrottshallar, idrottsplatser och specialanläggningar för allmänhet och föreningsliv. Lokalerna bokas och hyrs ut kvällstid och helger utifrån årligen fastställda taxor. Idrott har även en viktig funktion att stimulera unga och vuxna att vara fysiskt aktiva på sin fritid. Därför satsar Lunds kommun på att ha ett rikt och varierande utbud av motionsspår, utegym, spontanidrottsplatser, friluftsbad och vårt äventyrsbad Högevall. Utöver detta finns utsökta möjligheter till friluftsliv, inte minst i natur- och friluftsområdet Skrylle.

Idrott ger även stöd till föreningslivet i form av kommunalt lokalt aktivitetsbidrag för föreningsverksamhet i åldern 7–20 år. Ett särskilt lokalbidrag ges till föreningar som har sin barn- och ungdomsverksamhet i egna lokaler eller som förhyr av annan part än kommunen. Det finns även andra sökbara bidrag för exempelvis arrangemang och föreningsutveckling.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se