Kommunkontoret

Kommunkontoret är kommunstyrelsens förvaltning och har uppdraget:

 • Att leda, samordna och utveckla hela kommunen verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen
 • Driva särskilda verksamheter
 • Arbeta aktivt med att främja långsiktig hållbarhet
 • Verka för proaktivt medborgardeltagande och god samverkan med kommunens alla parter
 • Planera, leda, följa upp mål och beslut samt löpande verksamhet till kommunstyrelsen
 • Stärka rollen i de strategiska och kommungemensamma frågorna för att uppnå ett helhetsperspektiv så att effektiviteten förstärks och kvalitén förbättras

Vår verksamhet

Kommunkontoret består av sju avdelningar med cirka 200 medarbetare. De sju avdelningar är:

 • Administrativa avdelningen och Överförmyndarenheten
 • Avdelningen för näringsliv- och turismfrågor
 • Ekonomiavdelningen
 • IT-avdelningen
 • Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt
 • HR-avdelningen och Företagshälsovården
 • Strategiska utvecklingsavdelningen

Utgångspunkter för vårt arbete

Utgångspunkter för vårt arbete är Vision 2025s fyra strategiska framtidsområden

 • Kreativitet och handlingskraft
 • Helhet och delaktighet
 • Hållbar tillväxt
 • Attraktivitet och livskvalitet

Kommunkontorets basuppdrag

 • Ärendehantering för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges, juridisk rådgivning
 • Samordning och utveckling av kommunens övergripande frågor
 • Internkontroll och uppföljningIntegrationsfrågor
 • Internationella och EU-frågor
 • Demokratifrågor
 • Miljöstrategiska frågor
 • Folkhälsa
 • Säkerhet, krisberedskap och försäkringar
 • Ekonomisk planering
 • Kapitalförvaltning
 • Ekonomisk redovisning och ekonomiservice
 • Upphandling
 • Statistik
 • Personalstrategiska frågor och löneadministration
 • Näringslivs- och turismfrågor
 • Kommunikation, intern och extern
 • Service, support och IT-infrastruktur samt utvecklingsarbete inom informationsteknologi
 • Överförmyndarfrågor

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se