Områdeslokalplaner

Lunds kommun befinner sig i ett expansionsskede vilket ställer krav på en välavvägd dimensionering av förskole- och skolenheter.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad arbetar kontinuerligt med översyn av sitt lokalbestånd i syfte att kunna erbjuda skolorna och förskolorna ändamålsenliga lokaler. Hänsyn till funktionalitet utifrån pedagogiska krav och riktlinjer, befolkningsprognos, geografiska läget och ekonomi är styrande parametrar.

Målet med remissversionen av de fördjupade områdeslokalplanerna är att peka på alternativa lösningar och bjuda in till en bred dialog kring framtida försörjning av förskolor och skolor inom bevakningsområdet.

Godkända dokument är beslutade av barn- och skolnämnd Lunds stad.

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se