Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Barn- och skolförvaltning Lunds stad ansvarar för förskola och grundskola inom ett geografiskt område omfattande tätorten Lund samt Lunds skolors resurscentrum.

Verksamheten omfattar:

  • Grundskoleteam när det gäller grundskolans elever
  • Särskoleteam när det gäller den obligatoriska särskolan och i viss mån gymnasiesärskolan
  • Hörselteam när det gäller elever med hörselproblematik
  • Friskole-/förskoleteam när det gäller barn och elever inom friskolor och enskilda förskolor

Skolkontoret består av förvaltningsledning med ansvar för övergripande ledning, styrning och uppföljning av den samlade verksamheten.

Kontoret har en ekonomifunktion, en personal samt en planerings- utvecklings- och uppföljningsfunktion.

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se