Aktuella beslut i korthet

Här publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protkoll och möteshandlingar finns här

Följ denna nyhetslista via RSS

December

2020-12-23

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i december 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19, mat för äldre inom ordinärt boende och verksamhetsplan samt internbudget för 2021. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 16 december. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

2020-12-18

Servicenämnden – aktuella beslut i december 2020

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 9 december ett antal mindre ärenden samt fick genomgång av utredningen om en samlad måltidsorganisation, aktuella och avslutade byggprojekt samt det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen.

2020-12-17

Kommunfullmäktige – aktuella beslut december 2020

Ny internhyresmodell, personalbonus och beslut om hela budgeten. Ja, det var några av ärendena på årets sista sammanträde i kommunfullmäktige.

2020-12-16

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut december 2020

Uppföljning av arbetet med skolpliktsbevakning, avgifter för förskola och fritidshem, planprogram för Genarps centrum samt utredningar om minskade barngrupper och klasstorlekar. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 15 december. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-12-16

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut december

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 15 december togs bland annat upp uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och förslag till byte av det skyltsystem som används för kärlen.

2020-12-11

Socialnämnden – aktuella beslut december 2020

Kartläggning av hemlösheten, feriepraktik 2021, ny överenskommelse med Fontänhuset och tillståndsavgifter är några av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 9 december. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-12-11

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i december 2020

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om samråd för 210 nya bostäder i Västerbro och att stadsbyggnadskontoret ska starta ett planarbete för en del av Medicon Village i norra Lund. Nämnden bestämde bland annat också att godkänna ett nytt förslag till taxa för bygglov, ett förslag som nu går vidare till kommunfullmäktige för vidare beslut.

2020-12-09

Tekniska nämnden – aktuella beslut i december 2020

Den 9 december beslutade tekniska nämnden bland annat om att lämna vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige flera förslag om åtgärder för att minska konsekvenserna av pandemin. Nämnden beslutade även om upphandling av en entreprenör för skogs- och naturvård, start för samråd kring en kombinerad gång- och cykelväg/ridstig, samt om att begära planläggning för en ny bussgata.

2020-12-02

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i december 2020

Ny modell för internhyra, personalbonus och en planerad EU-dag i Lund. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i december 2020.

November

2020-11-26

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i november 2020

Nya fokusområden, oförändrad skattesats och slopade effektiviseringskrav på barn- och skolnämnden. Det var några av besluten som togs på Lunds kommuns första digitala kommunfullmäktige. Men trots två dagars sammanträde blev kommunfullmäktige inte klara med debatten om ekonomi- och verksamhetsplanen för 2021–2023 med budget för 2021. Beslut om hela budgeten kommer därför att fattas på decembermötet.

2020-11-20

Byggnadsnämnden – aktuella beslut november 2020

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om samråd för fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd och för två detaljplaner som möjliggör fler bostäder i centrala Lund. Man gav också bland annat klartecken till fortsatt stadsutveckling på Ideonområdet men avslog planbegäran om att undersöka möjligheten för livsmedelsbutik på området vid Nova Lund.

2020-11-19

Tekniska nämnden – aktuella beslut november 2020

Den 18 november beslutade tekniska nämnden bland annat om ett Lundaförslag, en markförsäljning på Brunnshög och ett markanvisningsavtal i Södra Råbylund. Nämnden gav även klartecken för ett förberedande arbete på Linero och för fortsatta samarbetsavtal med tre vattenråd.

2020-11-18

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut november 2020

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 17 november togs bland annat upp uppföljning och månadsrapport för oktober.

2020-11-13

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut november 2020

Lokalförändringar gällande Tirfings och Backens förskolor, förslag på nytt program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko) samt förslag till reviderat reglemente för nämnden. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 12 november.

2020-11-12

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i november 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens information till nämnden, yttrande i en remiss gällande LSS och beslut angående utdrag ur belastningsregistret för nyanställda. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 3 november. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

2020-11-12

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i november 2020

Hur arbetar gymnasieskolorna med trygghet och trivsel och hur går de gemensamma projekten som gymnasieskolorna har med Lunds universitet? Detta är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 11 november.

2020-11-12

Socialnämnden – aktuella beslut november 2020

Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap, överenskommelse med Kvinnojouren och socialsekreterare hos polisen är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 11 november. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-11-12

Servicenämnden – aktuella beslut november 2020

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 11 november frågor som riktpris för Stadshallen, att ta bort den egna miljöpolicyn samt att upphandla nytt avtal avseende betongprodukter.

2020-11-04

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i november 2020

Yttrande över kvarteret Galten, utredningsdirektiv om framtida avloppsrening och stöd till MFF-akademin i Södra Sandby. Ja, det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i november 2020.

Oktober

2020-10-30

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i korthet oktober 2020

Pengar för att rusta upp stadshallen, delårsrapporten för kommunen och flera antagna detaljplaner var några av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om på sitt sammanträde i oktober 2020.

2020-10-21

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut oktober 2020

Renhållningsstyrelsen fattade under sitt möte beslut om nyinvestering i en tvättanläggning för renhållningsverkets fordon på grund av en olycka i tvätthallen.

2020-10-19

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i oktober 2020

Andelen elever som tog examen på nationellt gymnasieprogram på Lunds kommuns gymnasieskolor minskade marginellt jämfört med förra året. Detta gäller även den genomsnittliga betygspoängen. Andelen elever som går vidare till arbete eller studier efter avslutad utbildning ökar. Detta visar den sammanställning som presenterades i utbildningsnämnden 14 oktober.

2020-10-19

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i oktober 2020

Ställningstagande kring sekretess mellan förskola och skola, detaljplan för kvarteret Galten och en motion om debitering av förskoleavgifter. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 15 oktober. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-10-19

Servicenämnden – aktuellt i oktober 2020

Servicenämnden fattade vid sitt sammanträde den 14 oktober inga avgörande beslut. Fokus låg denna gång istället på information.

2020-10-16

Byggnadsnämnden – aktuella beslut oktober 2020

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om inriktningen för mötesanläggning som planeras precis väster om Lunds centralstation. Man gav också klartecken till bostadsprojekt i Lund och Veberöd och tog ställning till ett tillsynsärende i Flyinge.

2020-10-15

Socialnämnden – aktuella beslut oktober 2020

Resultatet av årets feriepraktik, kunskapsprov inom samhällsorienteringen och senaste månadens nyckeltal inom socialtjänsten var ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 14 oktober. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-10-15

Tekniska nämnden – aktuella beslut i oktober 2020

Nämnden hanterade två Lundaförslag den 14 oktober, tog beslut om att inleda en ny upphandling för färdtjänsten och gav klartecken för att bygga eller projektera i några olika områden. Beslut togs även om vilken typ av åtgärder som ska prioriteras inom trafiksäkerhetsarbetet under det närmaste året. Nämndens inriktningsbeslut för naturreservatsbildning i området vid Höje å lämnas vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.

2020-10-07

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i oktober 2020

Stödfinansiering till Lundaspelen, etablering av Europa Direkt och delårsrapport för Lunds kommun. Ja, det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i oktober 2020.

September

2020-09-28

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i september 2020

Debatter och interpellationer om alltifrån E22 till skolidrott och kollektivtrafik var några av ärendena som kommunfullmäktige hade på agendan den 23 september.

2020-09-28

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i september 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens information till nämnden, genomförande av stöd- och serviceplan 2020–2031 och delårsrapport var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 16 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

2020-09-23

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut i september 2020

På renhållningsstyrelsens sammanträde togs bland annat upp en planerad återvinningskampanj samt delårsbokslutet för augusti.

2020-09-21

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i september 2020

Delårsrapport per augusti, granskning av nämndens upphandlingsprocess samt uppföljningar av verksamheten under föregående läsår. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 17 september.

2020-09-21

Servicenämnden – aktuella beslut i september 2020

Servicenämnden behandlade den 16 september bland annat den interna delegationsordningen, förlikning med byggentreprenör avseende garantifel på Tunaskolan samt årets andra delårsrapport.

2020-09-18

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2020

Utbildningsnämnden fick under nämndmötet en redovisning av den preliminära slutantagningen till gymnasiet. Antagningen avslutades 15 september. En detaljerad antagningsrapport och analys redovisas i oktober.

2020-09-18

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i september 2020

Under torsdagens möte beslutade byggnadsnämnden bland annat att ge klartecken för flera stadsutvecklingsprojekt, bland annat ett vid centralstationen i Lund. Man tog också ställning till flera nya gatu- och kvartersnamn och beslutade att ett förslag till parkeringsstrategi ska skickas ut på remiss.

2020-09-17

Socialnämnden – aktuella beslut i korthet september 2020

Strategiska vägval inom arbetsmarknadsområdet samt delårsrapporten var ett par av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sammanträdet den 16 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-09-16

Tekniska nämnden – aktuella beslut i september 2020

Nämnden hanterade två Lundaförslag och gav klartecken för att sätta igång tre nya parkprojekt. Ett förslag om åtgärder för att öka trafiksäkerheten på Byggmästaregatan godkändes och nämnden tog även beslut om att sälja mark för radhuslokaler på Hasslanda verksamhetsområde.

2020-09-03

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i augusti

Lokalplaneringsdag, lokalförändring gällande Welins förskola och utnämnande av nytt datskyddsombud för barn- och skolnämnden. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 26 augusti.

2020-09-02

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i korthet september 2020

Ny förskolebyggnad i Genarp, yttrande över tågstrategi och rapport om våldsbejakande extremism. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 2 september. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Augusti

2020-08-28

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i augusti 2020

Policy för hållbar utveckling och program för social hållbarhet var två av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om på sitt sammanträde i augusti 2020.

2020-08-21

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i augusti

Ett förslag för hur centrum i Genarp kan utvecklas med över hundra nya bostäder är redo för samråd. Byggnadsnämnden fattade under torsdagen även beslut om bland annat namnet Arenastaden och om nya bostäder även i Södra Sandby och i norra Lund. Här kan du läsa ett urval av nämndens ärenden.

2020-08-20

Tekniska nämnden – aktuella beslut i augusti 2020

Den 19 augusti tog nämnden beslut om flera exploateringsavtal som utöver nya bostäder även innebär satsningar på fotgängare och cyklister. Två ärenden går vidare till kommunstyrelsen: ett markbyte på Brunnshög och ett exploateringsavtal med LKF.

2020-08-20

Socialnämnden – aktuella beslut i korthet augusti 2020

De ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sammanträdet den 19 augusti var remissärenden, informationsärenden samt sekretessärenden. Därför gjordes ingen sammanfattning vid detta möte.

2020-08-12

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i augusti 2020

Policy för hållbar utveckling, samordning av ANDT-frågor och program för social hållbarhet. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 12 augusti. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Juni

2020-06-24

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i juni 2020

Ett förslag för hur kvarteret Galten vid Mårtenstorget och Bankgatan ska utvecklas är redo för samråd. Klartecken för ny skola i Dalby, ett samrådsförslag med nya bostäder vid LTH och Ideon, två nya gatunamn och möjlighet för fler arbetsplatser vid gamla stadshuset är några andra av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i juni. Här kan du läsa ett urval av dem.

2020-06-17

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i korthet juni 2020

Kommunfullmäktige på distans och plan för genomförande av delaktighet. Ja, det var två av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om på sitt sammanträde i juni 2020.

2020-06-12

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i juni 2020

Läsårets sista möte för utbildningsnämnden tog bland annat upp fastställande av elevplatser årskurs 1 i gymnasieskolan läsåret 2020/21 och kvalitetsanalysen av vuxenutbildningen. Även modersmålsundervisning för elever i förskoleklass i fristående skolor och hur de generella stadsbidragen ska fördelas var på agendan.

2020-06-12

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i juni 2020

Lokalförändring gällande Nyvångs förskola, fördelning av statsbidrag, förslag till ny internhyresmodell och en motion med förslag om fler S:t Hansgårdar i kommunen. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 11 juni.

2020-06-11

Socialnämnden – aktuella beslut i korthet juni 2020

Ansökan till Länsstyrelsen om medel till nyanlända barn i hemlöshet är ett av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 10 juni. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

2020-06-10

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i korthet juni 2020

Lund ska bli en bättre studentstad, hyresnedsättningar för föreningar och delårsrapport. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 10 juni. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

2020-06-10

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut i korthet juni 2020

På renhållningsstyrelsens sista möte före sommaren togs frågan upp om ett digitalt låssystem samt en utvärdering av användning av matavfallspåsar till frukt och grönt i livsmedelsbutik.

2020-06-04

Servicenämnden- aktuella beslut i korthet juni 2020

Mer pengar till Lunds stadshall och kommungemensam standard för lokalvård. Det var några av ärendena som servicenämnden fattade beslut om den tredje juni. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

2020-06-03

Tekniska nämnden - aktuella beslut i juni 2020

Tekniska nämndens sista möte före sommaruppehållet tog bland annat upp förslag på Friluftsplan, ärenden om detaljplan och markanvisningstävling på Brunnshög, en markförsäljning i Södra Sandby samt förberedelser inför bygget av fler bostäder på Södra Råbylund och kontorslokaler i centrala Lund.

Maj

2020-05-29

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i korthet maj 2020

Avgift för sophanteringen på Brunnshög var ett av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde i maj. En mängd interpellationer och motioner avhandlades också.

2020-05-28

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i maj

Ny högstadieplanering i Stångby, lokalförändring gällande Nyvångs förskola, delårsrapport samt fördelning av tillkommande stadsbidrag för innevarande år. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 26 maj.

2020-05-19

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i korthet maj 2020

Ekonomi- och verksamhetsplan med budgetförslag, lokaler till ideella föreningar och plan för genomförande för delaktighet. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 19 maj. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

2020-05-15

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2020

En detaljplan som innebär värnande förtätning i centrala Lund är antagen. Två positiva planbesked i Södra Sandby och möjlighet för mer handel norr om Norra ringen är några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i maj. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-05-14

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i maj 2020

Yttrande över ansökningar om utökning av utbildningar från fristående gymnasieskolor och information med anledning av Hedda Anderssongymnasiets flytt till gamla tingshuset var några av ärendena som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde i maj.

2020-05-14

Tekniska nämnden - aktuella beslut i maj 2020

Planeringen för cykelväg Stångby-Håstad avbryts på grund av kraftigt ökade kostnader och tekniska nämnden fortsätter att köpa till kollektivtrafik och underlätta för boende i delar av kommunen. Tekniska nämnden den 13 maj gav även klartecken för att bygga färdigt gatorna på delar av Södra Råbylund och för att sälja en tomt på verksamhetsområdet Hasslanda.  Nämnden yttrade sig också över en motion om cykelvänlig arbetsplats.

2020-05-13

Socialnämnden – aktuella beslut i maj 2020

Kvalitetsredovisningar, delårsbokslut samt rapport om e-ansökan för försörjningsstöd är några av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 12 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-05-06

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i korthet maj 2020

Hyresavtal för familjecentral, medborgarlöfte och markanvisning för mötesforum. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 6 maj. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

2020-05-04

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i april 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens åtgärder i samband med covid-19 och Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023. Det är några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 29 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

April

2020-04-29

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i april 2020

Fördelning av tilläggsbudgeterade medel, yttrande över budgetförslag för nästkommande år och ny högstadieplanering i Stångby. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 28 april.

2020-04-27

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i april 2020

Yttrande över ansökningar om nyetablering från fristående gymnasieskolor och information med anledning av Covid-19 är ett par av ärendena som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde i april.

2020-04-24

Kommunfullmäktige - Aktuella beslut i april 2020

Årsredovisningen med nämndernas årsanalyser och flera ärenden kopplade till den pågående coronapandemin. Det var några av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i april.

2020-04-23

Kommunstyrelsen- extrainsatt sammanträde april 2020

Ytterligare åtgärder för att stödja företag och föreningar till följd av covid-19 och stängning av Stadsparken siste april. Ja, det var de ärenden som beslutades under kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 23 april.

2020-04-23

Socialnämnden – aktuella beslut i april 2020

Helårsstatistik, bostads- och lokalförsörjningsplan och Bostadsreserven är några av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 22 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-04-22

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut april

Förslag till avfallslösning för området Västerbro var ett av de ärenden som renhållningsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 21 april.

2020-04-21

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i april 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens åtgärder och beslut i samband med covid-19 och fördelning av välfärdspengar. Det är några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 15 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

2020-04-17

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i april 2020

Detaljplanen för Ideontorget och för 70 nya lägenheter vid Söderport är nu antagna. Byggnadsnämnden har också beslutat om samråd för en detaljplan vid Lunds södra infart som ska ge mer tillgänglig natur vid Höje å. Dessutom är det snart möjligt för fler verksamheter att etablera sig i Veberöd. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i april. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-04-16

Tekniska nämnden - aktuella beslut i april 2020

Bland nämndens ärenden den 15 april finns bland annat en markanvisning i södra Brunnshög som ger medlemmarna i en byggemenskap möjlighet att bygga bostäder. En markreservation till Skanska vid Lund C innebär att planeringen för ett mötesforum på tingsrättens gamla tomt fortsätter. Nämnden beslutade även att undersöka alternativ inför nästa upphandling till färdtjänsten, lämnade synpunkter på Skånetrafikens planering för kollektivtrafik 2021 och gav klartecken för en ny bro över Vallkärrabäcken. Slutligen hanterades ett antal Lundaförslag.

2020-04-01

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i april 2020

Årsredovisningen med nämndernas årsanalyser och användningen av Stadshuset på kort sikt. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på det extrainsatta sammanträdet i kommunstyrelsen den 26 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-04-01

Tekniska nämnden - aktuella beslut i mars 2020

På Lunds kommuns första politiska möte med deltagare som deltog på distans diskuterade nämndens ledamöter bland annat utveckling av företagsområden och möjligheter för Vombsjösänkan att bli ett biosfärområde enligt FN:s kriterier.

Mars

2020-03-26

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i mars 2020

Nämndsmöten på distans, beslut om åtgärdspaket för företagare och föreningar och fördelning av välfärdsmiljonerna. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om på det extrainsatta sammanträdet i kommunstyrelsen den 26 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-03-26

Kommunstyrelsen- aktuella beslut 26 mars 2020

Nämndsmöten på distans, beslut om åtgärdspaket för företagare och föreningar och reserverade medel för hanteringen av coronaviruset covid-19. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på det extrainsatta sammanträdet i kommunstyrelsen den 26 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-03-20

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i mars 2020

Den justerade detaljplanen för Heddagymnasiet är nu antagen. Byggnadsnämnden har också beslutat om att undersöka hur det kan byggas fler bostäder i centrala Genarp och om det är möjligt för fler nya verksamheter i södra Lund. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-03-18

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut mars 2020

Uppföljning av Grönt kort på återvinningscentralen Genarp samt fordonsinvesteringar för 2021 var några av de ärenden som renhållningsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 mars.

2020-03-13

Socialnämnden – aktuella beslut i mars 2020

Handlingsplanen för att förebygga och motverka hemlöshet är ett av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 11 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

2020-03-13

Barn- och skolnämnden- aktuella beslut i mars

Lokalplan för 2020-2025, uppföljning av skolfrånvaro och ett lundaförslag om margarin på förskolor och skolor. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 12 mars. Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

2020-03-04

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i mars 2020

Fördelning av välfärdsmiljonerna och parkeringsövervakningen i Lund samlas i en organisation. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 4 mars. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Februari

2020-02-28

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i korthet februari 2020

Ett nytt kommunalråd, en ny station på Klostergården och en ny plan för trygghet och säkerhet. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om på årets första sammanträde i kommunfullmäktige.

2020-02-20

Socialnämnden – aktuella beslut i februari 2020

Årsanalysen, tillsynsplanen, stängning av Systembolaget den 30 april och en återremiss av nytt upplägg för kommunal feriepraktik är några av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 19 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-02-20

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i februari 2020

Årsanalys 2019, Kommunrevisionens granskning kring arbetsmiljö och sjukfrånvaro samt remiss i ärende angående anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterskor. Det är några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 12 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

2020-02-19

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut februari 2020

Årsanalysen för 2019 var ett av de ärenden som renhållningsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 18 februari.

2020-02-14

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i februari 2020

Årsanalys för barn- och skolnämnden 2019, patientsäkerhetsberättelser från elevhälsan samt uppföljning av arbetet mot kränkande behandling under höstterminen 2019. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 13 februari.

2020-02-14

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i februari 2020

Patientsäkerhetsberättelse och årsanalys för 2019, uppföljning av extern vuxenutbildning. Det var några av ärendena som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-02-14

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2020

Förslaget på hur Brunnshögs entré kan utformas ska skickas ut på samråd. Byggnadsnämnden antog också den detaljplan som gör det möjligt att bygga ett vårdboende och andra bostäder på Linero. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-02-13

Tekniska nämnden - aktuella beslut i februari 2020

Ett Lundaförslag för Dalby, en planerad cykelväg Stångby-Håstad, en ny cirkulationsplats på Brunnshög och mer samarbete med företag som hyr ut elskotrar var några av de ärenden som behandlades på tekniska nämndens möte den 12 februari. Dessutom blickade nämnden bakåt och godkände årsanalysen för 2019.

2020-02-04

Kommunstyrelsen- Aktuella beslut i februari 2020

Avtal om genomförandet av Klostergårdens station, bildandet av en trygghetskommission och utökad samverkan för att förebygga och förhindra organiserad brottslighet. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 4 februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Januari

2020-01-30

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i januari 2020

Ett grönprogram för Lund, program för styrning och revidering av Lunds energiplan. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om på årets första sammanträde i kommunfullmäktige.

2020-01-24

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut januari 2020

Verksamhetsplan och internbudget, reglemente för nämnden och en motion om anställningsgaranti för barnskötare. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 23 januari.

2020-01-24

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2020

Trädfällning utan marklov resulterade i sanktionsavgift, två nya gatunamn i Lund och justering av detaljplanen för Hedda Andersson. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-01-23

Socialnämnden – aktuella beslut i januari 2020

Sommarpraktik och kartläggning av hemlöshet är ett par av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 22 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-01-23

Tekniska nämnden - aktuella beslut i januari 2020

Tekniska nämnden den 22 januari beslutade bland annat att förlänga avtalet för färdtjänsten, att sälja mark på Råbylund och att utreda om kommunen kan köpa mark i Vombs fure. Nämnden tog även beslut om att avslå ett förslag om lekplats i Björnstorp.

2020-01-09

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i januari 2020

Extra pengar för oförändrad skolpeng, avtal för att genomföra Västerbro och handlingsplan för bredband. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på årets första sammanträde den 9 januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-01-09

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut januari 2020

Nämnden fastställde förslaget till viljeinriktning för lokalplan 2019-2025, vilket innebär att ett antal styrande faktorer lagts fast för den fortsatta lokalplaneringen. Viljeinriktningen utgör grunden för hur uppdateringen av den gällande lokalplanen genomförs. Den reviderade lokalplanen, som ska gälla för de kommande fem åren, ska behandlas av nämnden på sammanträdet i februari.