Aktuella beslut i korthet

Här publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protkoll och möteshandlingar finns här

Följ denna nyhetslista via RSS

December

2019-12-23

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i december 2019

Verksamhetsplan och internbudget för 2020, arbetsmiljöarbete, boende för äldre och måltider för äldre. Det är några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 18 december. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

2019-12-20

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i december 2019

Destinationsbolag, bolagskoncern och avslut på uppdrag. Det var de ärenden som kommunfullmäktige beslutade om på sammanträdet i december. Här kan du en kort sammanfattning av ärendena.

2019-12-13

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i december 2019

Ja till att starta planeringen av ett nytt mötescentrum i Lund. Byggnadsnämnden gav även startsignal för utvecklingen i Nöbbelöv och ett delområde inom Västerbro. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i december. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2019-12-12

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut december 2019

Kvalitetsredovisning för läsåret 2018/2019, planer för intern kontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete samt årsplanering för nämndens ärenden 2020. Det är några av de ärenden som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 11 december.

2019-12-12

Tekniska nämnden - aktuella beslut i december 2019

Tekniska nämnden den 11 december tog bland annat beslut om internbudget för verksamheten 2020 och om att erbjuda samarbete med skolor kring införandet av bilfria zoner. Flera ärenden handlade om försäljning eller planerad försäljning av kommunal mark för såväl bostäder som olika verksamheter, bland annat på Linero, Brunnshög och i Genarp. Nämnden tog även beslut om en markanvisningstävling nära Stenkrossen i Lund.

2019-12-04

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i december 2019

Byggnation av Hedda Anderssongymnasiet och placering av Svaneskolan, partnerskap för demokrati och utveckling och en Evenemangs- och mötesorganisation. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 4 december 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

November

2019-11-25

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i november 2019

Förlängda öppettider på Nibblegården, automatiserad hantering av trygghetslarm och förändring av kostavgift. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om den 20 november. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

2019-11-22

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i november 2019

Ett förslag på nytt kontorshus vid Lund C, namn på nya gator och platser och en förskola i Östra Torns by. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i november. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2019-11-21

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut november 2019

Svaneskolans framtida placering, regler och tillämpningsanvisningar för fritidshem och förskola samt revisionens granskningsrapport om styrning och kontroll. Det är några av de ärenden som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 20 november.

2019-11-21

Tekniska nämnden - aktuella beslut i november 2019

Den 20 november tog tekniska nämnden bland annat beslut om åtgärder för att göra korsningen Tornavägen-Tunavägen samt cykelvägen under Stångby station säkrare för fotgängare och cyklister. Nämnden tog även beslut om ett antal åtgärder på Fjelievägen som är nödvändiga för att stadsbusslinje nr 4 ska kunna köra en annan väg från och med december 2020. Vinterpolicyn uppdaterades inför kommande vintersäsong och tekniska förvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse tillsammans med de företag som hyr ut elsparkcyklar i Lund.

2019-11-06

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i november 2019

Nya mål för kommunfullmäktige, revidering av energiplanen och inrättande av Lunds kommuns näringlivspris. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 6 november 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Oktober

2019-10-17

Tekniska nämnden – aktuella beslut oktober 2019

Tekniska nämnden behandlade en skrivelse med frågor från Genarps byalag och ett Lundaförslag. Utöver dessa ärenden, se nedan, tog nämnden beslut om markförsäljningar samt att teckna exploateringsavtal inför byggen på bland annat Norra Fäladen, Brunnshög och Ideon/Medicon Village. Nämnden tog även beslut om återremiss, vilket innebär att ärendet återkommer på ett senare möte, i ett ärende som gäller Torna Hällestads Samfällighetsförening.

2019-10-02

Kommunstyrelsen aktuella beslut i oktober 2019

Utvecklingsplan för Skrylle, delårsrapport för Lunds kommun och operatör för Stadshallen. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 2 oktober 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

September

2019-09-05

Kommunstyrelsen aktuella beslut i september 2019

Ställningstagande kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering, aktualisering av Lunds översiktsplan och fastighetsutveckling i Södra Sandby. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sammanträdet i september. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Augusti

2019-08-15

Kommunstyrelsen aktuella beslut i augusti 2019

Teater Sagohuset får nya lokaler för sin barnteaterverksamhet och ett pris för frivilliga samhällsarbetare i kommunen införs. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 14 augusti 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Maj

2019-05-23

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i maj 2019

Ekonomi- och verksamhetsplan med budgetförslag och en ny teknisk direktör. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 22 maj 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

2019-05-02

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i maj 2019

Delårsrapport, utvecklingsstöd för idrottsprofiler och fastställande av beredskapszon. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i maj. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

April

2019-04-04

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i april 2019

Framtidsplan för Skrylle, överenskommelse med Staffanstorp och checksystem för musikundervisning. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i april. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Mars

2019-03-07

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i mars 2019

Trygghetsskapande åtgärder, renhållningstaxa och årsredovisning för 2018. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Februari

2019-02-07

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i februari 2019

Märk-DNA, ny hall för gymnastik och reviderade riktlinjer för offentlig konst. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Januari

2019-01-10

Kommunstyrelsen - aktuella beslut januari 2019

Kommunen inför musikcheck, pengar till BoPoolen och samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum. Det var några av besluten som fattades under kommunstyrelsens första möte 2019.