Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut september 2021

22 september, 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 21 september togs bland annat upp frågor om nedlagda deponier och plockanalyser av avfall.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du samtliga handlingar

Hantering av nedlagda deponier i Lunds kommun

Det finns fyra nedlagda soptippar (deponier) som ligger under renhållningsstyrelsens ansvar att årligen kontrollera och bedöma. Bedömningen gäller om det behöver göras mer för att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. De soptippar som årligen kontrolleras är Ravinen och Pinnemölla i Dalby, Risen i Genarp och Hasslemölla i Veberöd. Av dessa, är det i Hasslemölla i Veberöd som det behöver göras mer, för att minska påverkan i närmiljön. De övriga är i så pass bra skick så att kontrollprogram bedöms onödiga. Renhållningsstyrelsen beslutade att kontrollprogrammen för deponierna Ravinen och Pinnemöllan i Dalby avslutas och att renhållningsverket ska utreda vilka åtgärder som behöver genomföras i Veberöds deponi, Humlemaden, för att komma till rätta med problematiken som uppstått samt att kontrollprogrammet för deponin Risen i Genarp fortsätter.

Årliga plockanalyser av Lundabornas restavfall och matavfall.

Plockanalyser är ett sätt för att se i vilken utsträckning Lundaborna källsorterar och därmed möjliggör återvinning av material. Sysav hjälper kommunerna med att köpa in tjänster för att göra plockanalyser. Under våren 2021 togs ett beslut att plockanalyserna skulle genomföras vartannat år. Lunds renhållningsverk menar att plockanalyser behöver göras varje år, då det behövs för att göra en säkrare trendanalys. Om plockanalyserna sker vartannat år kan det medföra, att just det året plockanalysen genomförs, är det ett år som avviker tillfälligt utan att det är en trend. 
Renhållningsstyrelsen beslutade att fortsätta med plockanalyser varje år.

Kulturprogram på Lunds renhållningsverk

Renhållningsstyrelsen har i sin planering för åren 2021 till 2023, ett mål om att Lunds renhållningsverk ska vara en attraktiv arbetsplats. Över tid är målet att Lunds renhållningsverk ska vara en av Sveriges bästa renhållningsverksamheter. En av aktiviteterna för att nå målet, är att alla medarbetare, under hösten utvecklar den interna kulturen. Innehållet för höstens arbete har tagits fram tillsammans med chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Det innehåller workshop om kommunens värdegrund, föreläsningar för att öka kunskaperna om diskriminering samt hot och våld. Till det kommer workshop för att inspirera till att bygga kulturen i en organisation. Renhållningsstyrelsen beslutade att godkänna arbetet med kulturen och att resultatet ska redovisas till styrelsen i slutet av året.

Här finns alla handlingar renhållningsstyrelsens möten

Ledamöter i renhållningsstyrelsen