Barn- och skolnämnden - aktuella beslut september 2021

22 september, 2021

Delårsrapport per augusti, viljeinriktning för lokalplaneringen, lokalprojekt på Fäladsskolan och Vikingaskolan samt information om den obligatoriska lovskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 21 september.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Delårsrapport per den 31 augusti för barn- och skolnämndens verksamheter

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en fördjupad analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per augusti månad. Barn- och skolnämnden beslutade på sammanträdet att godkänna den delårsrapport som tagits fram för de egna verksamheterna.

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på + 33 mnkr per den 31 augusti 2021. För helåret prognosticerar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på +38 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 744 mnkr.

Nämndens utvecklingsmål följs upp kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden. Bland annat redogörs här för förbättrade meritvärden och behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, i förhållande till föregående läsår, trots de utmaningar som pandemin har inneburit.

Viljeinriktning för underlag till strategisk lokalförsörjningsplan

Barn- och skolförvaltningen ser årligen över den viljeinriktning som innehåller nämndens strategiska ställningstaganden kring vad som bör vara styrande för kommande lokalförsörjningsplaner.

Viljeinriktningens grundläggande syfte är att skapa förutsättningar för att lokalplaneringen ska ge så stort värde som möjligt till de barn och elever som finns i nämndens verksamheter. På sammanträdet beslutade nämnden bland annat att ytterligare utveckla viljeinriktningens styrande faktorer för dimensionering av skolor och förskolor utifrån barns och elevers perspektiv.

Den omarbetade viljeinriktningen kommer läggas fram för nämnden på kommande sammanträde tillsammans med underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen för grundskola, förskola och grundsärskola som efter nämndens beslut ska överlämnas till kommunstyrelsen.

Skrivelse från (S): Genomför ombyggnaden av Fäladsskolan i enlighet med demokratiskt fattade beslut

Fanny Johansson (S) har inkommit med en skrivelse till barn- och skolnämnden gällande Fäladsskolan. I skrivelsen föreslås att barn- och skolförvaltningen skyndsamt ska tillse att ombyggnad och renovering av Fäladsskolan sätts i gång i enlighet med tidigare fattade beslut i barn- och skolnämnden och kommunfullmäktige. Barn- och skolnämnden beslutade att bifalla skrivelsen.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse i ärendet redogjort för status i ärendet och beskrivit det pågående arbetet med investeringsprojektet Fäladsskolan.

Informationsärende: Om- och tillbyggnad av Vikingaskolan

Vikingaskolan har under en längre tid utretts för renovering och ombyggnation. En större utredning genomfördes 2018 och planeringen efter denna har därefter årligen fastställts i barn- och skolnämndens lokalplaner. Barn- och skolförvaltningen arbetar nu med underlag för beställning av ett investeringsprojekt gällande om- och tillbyggnad av skolan.

På sammanträdet informerades om tidigare beslutad planering, utredningsarbete som genomförts i ärendet samt planering för genomförande efter ett slutligt beslut. Till barn- och skolnämndens sammanträde i oktober planeras beställningen av investeringsprojektet att tas upp för beslut.

Information om obligatorisk lovskola 2021

Barn- och skolnämnden är som huvudman är skyldig att erbjuda lovskola under juni månad för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan under vissa förutsättningar.

Nämnden fick på sammanträdet information om årets obligatoriska lovskola. 126 elever deltog i årets lovskola som anordnades på Gunnesboskolan mellan 14–24 juni. Antalet föranmälda och deltagande i lovskolan var i nivå med föregående läsår. Andelen elever som uppnådde minst slutbetyget E i ett ämne var 58%. Därmed blev 21 fler elever i årskurs 9 behöriga till ett nationellt gymnasieprogram än innan lovskolan.  

Som framgångsfaktorer för lovskolan nämndes att den ska fungera som ett komplement till tidiga stödinsatser och integreras i det systematiska kvalitetsarbetet samt att det finns en engagerad organisation och gemensamma och tydliga rutiner för dokumentation av elevers kunskaper.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.