Utbildningsnämnden – aktuella beslut i april 2020

27 april, 2020

Yttrande över ansökningar om nyetablering från fristående gymnasieskolor och information med anledning av Covid-19 är ett par av ärendena som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde i april.

Här hittar du alla handlingar.

Fler friskolor etablerar sig och utökar sitt utbud i Lunds kommun

Utbildningsnämnden beslutade att godkänna samtliga ansökningar om nyetablering men avslog ansökan från Thoren Business School att starta Handels- och administrationsprogrammet.

När en aktör vill öppna en ny friskola eller utöka sin verksamhet skickas ansökan till Skolinspektionen. Kommunen ifråga har alltid möjlighet att yttra sig.  Yttrandet innehåller en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar eller utökar sin verksamhet.

Sjölins Gymnasium AB och Thorens Business School kommer att etablera sig i Lunds kommun. Båda skolorna kommer att erbjuda Ekonomi-, Samhällsvetenskaps-, och Naturvetenskapsprogrammet.

Thorens Business School ansökte även om  att erbjuda Handels- och administrationsprogrammet. Utbildningsnämnden avslog ansökan från Thoren Business School. Utbildningsnämnden ställer sig i grunden positiv till att fler utbildningsaktörer vill vara med och utveckla Lund som utbildningsort men har sett att inom ett antal yrkesförberedande program har elevantalet minskat. Samtidigt finns ofta en stor efterfrågan på arbetsmarknaden av dessa yrken.
Utbildningsnämnden beslutade även om att godkänna ansökningar om utökning av utbud från fristående gymnasieskolor. De skolor som ansökt om att få utöka med fler inriktningar till befintliga program är Consensum Lund, Realgymnasiet i Lund och Flyinge hästsportsgymnasium.

Sammantaget innebär detta 212 nya gymnasieplatser i Lunds kommun.

Information med anledning av Covid-19

Sedan gymnasieskolorna och vuxenutbildningen gick över till distansundervisning 18 mars har det pågått ett intensivt arbete på utbildningsförvaltningen. Omställningen till distansundervisning gick mycket fort och har inneburit stora utmaningar. Gymnasiesärskolan och International School of Lund Katedralskolan (ISLK) är undantagna distansundervisning. Modermålscentrum gick över till distansundervisning 19 mars.

Sedan dess har regeringen beslutat om en förordningsändring som gör det möjligt för gymnasieskolorna att tillåta några undantag från distansundervisning och ta emot ett fåtal elever i skolornas lokaler, t ex vid praktisk examination.

Förvaltningens utökade ledningsgrupp har träffats dagligen för att hanterar de övergripande frågorna och samordna kommunikationen. Gruppen har även arbetet med handlingsplaner för olika förvaltningsövergripande scenarier men även specifikt för gymnasiesärskola, ISLK och gymnasieantagningen. Andra frågor som gruppen hanterat är t ex utrustning, teknik, examinationer, betygsättning, studentutspark och arbete hemifrån. Även arbetsmiljöfrågor, bemanning och skolmat har tagits upp. Elever i behov av särskilt stöd har fångats upp snabbt och elever som har varit i behov av skolmat kan få en matkupong på Comung genom ett samarbete med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Här finns fler handlingar från Utbildningsnämndens möte.

Sammanträdestider och ledamöter i utbildningsnämnden hittar du här.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till utbildningsnämndens möten finns tillgängliga här.

Protokollet från det senaste sammanträdet publiceras så snart det är justerat.