Kommunstyrelsen – aktuella beslut i augusti 2020

12 augusti, 2020

Policy för hållbar utveckling, samordning av ANDT-frågor och program för social hållbarhet. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 12 augusti. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Insatser för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron i Lunds kommun

I Lunds kommuns arbetsgivarpolicy står det att ”Lunds kommun ska arbeta systematiskt för att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en god social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö”. För att uppnå detta mål görs många insatser. När det gäller sjukfrånvaron i Lunds kommun så minskar den, men är fortsatt relativt hög.

Målet är att få ner sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå. Det är därför angeläget att arbeta systematiskt och långsiktigt med de organisatoriska förutsättningarna och medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö genom evidensbaserade och väl beprövade metoder och insatser.

Kommunkontoret har därför låtit genomföra en hälsoekonomisk analys av Lunds kommuns organisation och utifrån det tagit fram en flerårig plan med evidensbaserade och väl beprövade åtgärder för att minska sjukfrånvaron och främja hälsa. Kommunstyrelsen har nu beslutat att avsätta 2,5 miljoner kronor ur kommunstyrelsens reserverade medel för att minska sjukfrånvaron.

Vänskapens hus

Vänskapens hus ligger på Bredgatan 19–21 i Lund. Byggnaderna är sedan 1995 skyddade som byggnadsminnen. Föreningen Vänskapens hus har under lång tid bedrivit verksamhet i lokalerna och har enligt avtal med kommunen inte betalat någon hyra, men har varit skyldiga att ansvara för skötsel och drift av fastigheten, underhåll av fastighetens byggnader, uppvärmning samt fastighetsskatt. Fastigheten är i mycket dåligt skick och behöver renoveras. Bland annat behöver insatser göras av brandskyddsskäl för att lokalerna ska kunna nyttjas fullt ut.

Frågan om Vänskapens hus handlar dels om hur lokalerna ska renoveras och dels om föreningens verksamhet. Sedan föreningen sades upp i december 2019 har ärendet hanterats i flera nämnder i Lunds kommun, och frågan kommer slutligen att beslutas av kommunfullmäktige.

Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att i dialog med Vänskapens hus erbjuda acceptabla lokaler till föreningen och vidta de åtgärder som är motiverade av brandsäkerhetsskäl i fastigheten Sankt Peter 39, Bredgatan 19 och 21, så att alla tidigare utnyttjade ytor återigen kan disponeras av Vänskapens hus. Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och inte överstiga 3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå för kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att förlänga det nuvarande hyreskontraktet avseende fastigheten på Bredgatan 19–21 till dess att Vänskapens hus erbjuds acceptabla lokaler, och att ett långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade verksamheten i Vänskapens hus formuleras enligt samma och likvärdiga principer som gäller för kommunens hantering av Fontänhuset.

Lundaförslaget: Informera om och marknadsför även Lunds östra kommundelar

Ett så kallat Lundaförslag har lämnats in till kommunen om att kommunen bör informera och marknadsföra även Lunds östra delar. Genom att lämna ett Lundaförslag kan Lundabor vara med och påverka, och om förslaget får mer än 100 röster tas förslaget upp i den nämnd som frågan berör. Det här förslaget fick 220 röster. I Lundaförslaget föreslås att de fyra östra kommundelarna får ett antal lättillgängliga sidor inom ramen för kommunens webbplats med all samlad aktuell information om respektive kommundel. Kommunstyrelsen har beslutat att bifalla Lundaförslaget med ändringen att genomförandet sker under 2021.

Lena Neij och Roger Hildingsson omvalda i Lunds klimatpolitiska råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Kommunstyrelsen i Lund utser ledamöterna i rådet, som väljs på två år i taget. Som längst kan en ledamot sitta i sex år. Kommunstyrelsen har nu beslutat att utse Lena Neij till ordförande för Lunds kommuns klimatpolitiska råd för en period av två år och Roger Hildingsson till vice ordförande. Det är deras andra period som ordförande och vice ordförande i rådet. Kommunstyrelsen har också beslutat att utse Cecilia Akselsson, Fredrik N G Andersson, Susanne Arvidsson, Anders Larsson, Lars J Nilsson och Johanna Alkan Olsson till ledamöter i rådet under en tvåårsperiod.

Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Lärarlönelyftsmedel till ISLK och LIS

Det finns två internationella grundskolor i Lund, International School of Lund Katedralskolan (ISLK) och Lunds internationella skola (LIS). Dessa har inte kompenserats för medel avseende lärarlönelyft, varken av det statliga riktade statsbidraget från 2016 eller av den kommunala satsningen 2019. För att upprätthålla konkurrenskraftiga lärarlöner har kommunstyrelsen nu beslutat att överföra 940 000 kronor till utbildningsnämnden, som ansvarar för den konceptspecifika ersättningen till såväl ISLK som LIS. Finansiering föreslås ske genom kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.

Ansökan för projektfinansiering GreenTech village 2020-2021

Kommunstyrelsen har beslutat att stödja Scandinavian Clean Technologies Group AB:s etablering av GreenTech Village i Lund. Syftet är att skapa en accelerator för miljöteknikföretag på Medicon Village i Lund. Miljöteknikbranschen växer snabbt i Sverige och internationellt. Såväl antal bolag som tillväxten i bolagen ökar snabbt och investeringarna inom sektorn växer exponentiellt. Lund har en god position i sammanhanget dels genom en framväxt av nya bolag och dels genom ett starkt och mångfacetterat innovations- och entreprenörsekosystem. Målsättningen är att inom 4–5 år ha 100 företag fysiskt närvarande på GreenTech Village, varav cirka hälften med internationellt ursprung. Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja stöd till projektet GreenTech Village med 350 000 kr för år 2020 och 150 000 kr för år 2021. Med den summan står Lunds kommun för cirka 7 procent av projektets totala investering.

Policy för hållbar utveckling

FN:s generalförsamling antog 2015 resolutionen Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Kommuner har en central roll i förverkligandet av Agenda 2030 och i Lunds kommun finns ett behov av en övergripande policy för hållbar utveckling. Policyn som kommunstyrelsen nu beslutat föreslå för kommunfullmäktige att anta syftar till att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling i Lund. Policyn ger en gemensam riktning för hållbarhetsarbetet i hela kommunkoncernen. Policyn möjliggör synergieffekter och identifierar gemensamma utmaningar i hållbarhetsarbetet. Policyn är en vägledning i förverkligandet av kommunens vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”. Policyn tydliggör kommunkoncernens förhållningssätt till Agenda 2030 och de globala målen samt definierar Lunds principer för hållbar utveckling.

Program för social hållbarhet

Arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa går hand i hand för den socialt hållbara utvecklingen i ett samhälle. I Lunds första program för social hållbarhet som kommunstyrelsen nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta vävs dessa perspektiv samman. Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund – ett Lund för alla. Syftet ska uppnås genom att engagera medborgare, förtroendevalda och medarbetare i Lunds kommun samt andra aktörer i samhället – såsom lärosäten, näringslivet och civilsamhället – till samverkan, dialog och innovation för ett socialt hållbart Lund. Sex områden är prioriterade i programmet. Det handlar om demokrati, utbildning och lärande, levnadsvanor, arbete och sysselsättning, boende och närmiljö samt jämställdhet. Kommunstyrelsen har också beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Program för social hållbarhet ersätter policy för folkhälsoarbete samt Integrationspolitiskt program om internationalisering och mänskliga rättigheter med handlingsplan.

Samordning av ANDT-frågor

Ett prioriterat område för Lunds kommun är att barn och unga ska ges bästa förutsättningarna att utvecklas och växa upp i trygga miljöer. Därav behövs ett ökat fokus på det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Kommunstyrelsen har därför beslutat att överföra 300 000 kronor till socialnämnden för att förstärka arbetet med ANDT. Lunds kommuns arbete med ANDT-frågor tar utgångspunkt i globala rekommendationer och riktlinjer, den nationella ANDT-strategin samt lokala förutsättningar och prioriteringar. Den lokala ANDT-planen har som målsättningen att antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar med alkohol eller tobak före 18 års ålder ska minska. Satsningen ska finansieras med kommunstyrelsens reserverade medel.

Kommande möten och ledamöter i kommunstyrelsen