Kommunfullmäktige – aktuella beslut december 2020

17 december, 2020

Ny internhyresmodell, personalbonus och beslut om hela budgeten. Ja, det var några av ärendena på årets sista sammanträde i kommunfullmäktige.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga på webben

Hela budgeten beslutad på coronaanpassat sammanträde i kommunfullmäktige

Under decembers sammanträde fattade kommunfullmäktige beslut om resterande del av ekonomi- och verksamhetsplanen, EVP, för 2021–2023 med budget för 2021. Planen innehåller bland annat nya fokusområden för en stark kommun, oförändrad skattesats och satsningar på vård, skola och omsorg.

Debatten om budgeten i november blev inte färdig och de resterande delarna fick därför behandlas under decembersammanträdet. Mötet hölls återigen helt digitalt med ledamöterna uppkopplade via nätet med anledning av coronapandemin.

I budgeten och planen bestäms hur Lundabornas skattepengar ska användas genom att besluta om samtliga nämnders ekonomiska ramar för drift och investeringar för kommande år. Planen tar upp vad kommunen ska fokusera på, vilka mål verksamheterna ska bidra till att uppnå de närmaste åren och vilka resurser som finns för att bedriva det kommunala arbetet.

Plusresultat för kommunen under 2021

Coronaviruset och utbrottet av covid-19 präglade delar av det mötet. Men trots de resurser som under året gått till att bekämpa smittspridningen i våra verksamheter landade årets resultat på plus 101,4 miljoner kronor. Den totala investeringsramen landade på 1 018 miljoner kronor avseende 2021. Det innebär att det finansiella målet för 2021 inte uppnås för 2021. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att Lund ska ha två procents överskott, det vill säga det budgeterade resultatet ska uppgå till minst två procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Satsningar på vård, skola och omsorg

Budgeten innehåller en hel del satsningar. Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden får ett tillskott på 24,5 miljoner kronor även för 2021. Budgeten innehåller också 10,5 miljoner kronor för att avskaffa de så kallade delade turerna inom vård och omsorg. Även kulturen får en del av satsningarna – bland annat satsas pengar på en utvidgning av den så kallade musikchecken.

Effektiviseringar för en hållbar ekonomi på lång sikt

I förra årets budget fanns effektiviseringskrav på samtliga nämnder i i kommunen. I den nu beslutade budgeten har effektivseringskraven på barn- och skolnämnden tagits bort och blivit lägre på vård- och omsorgsnämnden. Kraven har ökat på tekniska nämnden. Målet med effektiviseringarna är att bygga en långsiktigt stark ekonomi med en budget i balans som kan möta framtida utmaningar då färre kommuninvånare ska försörja fler.

Fokusområden och mål

Men EVP:n handlar inte bara om kronor och ören. Planen beskriver också vad kommunen ska fokusera på, vilka mål verksamheterna ska bidra till att uppnå de närmaste åren och vilka resurser som finns för att bedriva det kommunala arbetet. I botten ligger Lunds kommuns vision ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”, och fokusområdena ska ta kommunen närmare visionen.

Kommunfullmäktige beslutade om nya fokusområden och mål:

Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

  • Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv.
  • I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad.
  • Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga.

Fokusområde 2: Smartare Lund

  • I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande.
  • Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat.
  • Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål.

Fokusområde 3: Organisationen Lund

  • Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare.
  • Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.

Fokusområde 4: Ekonomi

  • Lunds kommun ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.

Så snart alla beslut är fattade som berör nämndernas ramar är det dags för nämnderna att fram sin verksamhetsplan och internbudget för 2021. Det kan nämnderna göra nu när de vet hur mycket pengar de har för att bedriva sin verksamhet. Det här arbetet ska vara klart och beslutat i respektive nämnd senast 31 jan 2021.

Så här jobbar vi med ekonomi- och verksamhetsplanen

Personalbonus för enastående arbete under pandemin

Lunds kommuns medarbetare kommer att ges en personalbonus i form av ett digitalt presentkort på 1 000 kronor, som kan användas i det lokala näringslivet i Lunds kommun. Personalbonusen ges som ett tack för hårt arbete under coronapandemin. Det har kommunfullmäktige nu beslutat. 

Alla företag som har ett arbetsställe i Lunds kommun har erbjudits att bli leverantör av personalbonusen. På så sätt blir bonusen också ett stöd till det lokala näringslivet som drabbats hårt av coronapandemin. Presentkorten kommer att vara giltiga mellan den 18 december 2020 och den 30 juni 2021. Över 200 företag i Lunds kommun har ansökt om att bli leverantör av personalbonusen.

Beslut om företagsåtgärder med anledning av coronapandemin

Effekterna av coronapandemin slår hårt mot många företag och föreningar i Lunds näringsliv. För att stötta, både på kort och lång sikt, har en rad åtgärder tagits fram riktade till kommunens näringsidkare inom besöksnäring, handel, hotell- och restaurangnäring, elitidrott, kultur- och kreativa näringar och eventbranschen.

Åtgärderna har beslutats i flera olika delar av kommunens organisation, vissa på tjänstemannanivå, andra i nämnder, i kommunstyrelse och i kommunfullmäktige. Genom att kommunfullmäktige nu beslutat att godkänna förslagen till åtgärder är samtliga förslag nu beslutade.

Här kan du läsa mer om åtgärderna

Ny internhyresmodell antagen för kommunens lokaler

Enkel att förstå, transparent och förutsägbart. Så ser huvudprinciperna ut i den nya internhyresmodellen för Lunds kommun som kommunfullmäktige nu har antagit.

Internhyresmodellen handlar om hur kostnaderna för kommunens lokaler ska fördelas. Det rör lokaler för till exempel skolor, förskolor, äldreboenden och fritidsgårdar. Det har länge funnits önskemål om att revidera och uppdatera den nuvarande internhyresmodellen så att den bättre svarar mot dagens krav och önskemål. En ny modell har därför tagits fram och förslaget har varit på remiss till övriga nämnder och styrelser i kommunen.

Målet med den nya föreslagna internhyresmodellen är bland annat att den ska ge hyror som speglar lokalernas direkta självkostnad, alltså de faktiska kostnaderna för varje enskild lokal. Den ska också vara en transparent modell, där det är tydligt vilka kostnader som ingår i internhyran och hur lokalkostnaderna kan påverkas. Syftet med den nya modellen är att ge bättre förutsättningar för aktivt fastighetsägande, bland annat genom att göra det lättare att jämföra lokalkostnader mot andra kommuner, samt möjliggöra styrningen med incitament för att använda lokalerna mer effektivt. På sikt innebär detta att Lunds kommun får bättre kontroll över lokalkostnader och får förutsättningar för en förbättrad styrning, vilket skapar förutsättningar för att sänka lokalkostnader och frigöra resurser till kommunens huvudverksamheter. 

En ny internhyresmodell kommer också att påverka internhyrorna och de anslag som nämnderna får för att täcka lokalkostnader. Det är ett internt nollsummespel då verksamheterna får sänkta lokalkostnader, men samtidigt också får motsvarande sänkning av den ekonomiska ramen. De nya internhyrorna kommer även att påverka underlagen för de ersättningar som utgår mellan kommunen och andra kommuner, och mellan kommunen och fristående förskolor och skolor.

Den nya internhyresmodellen träder den i kraft den 1 juli 2021.

Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämnden gör varje år en översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter. Kommunfullmäktige har nu beslutat att taxorna ökar i enlighet med den procentuella skillnaden i prisbasbelopp mellan 2019 och 2020, vilken är 1,72 %. Ökningen görs på detta vis för att dels följa prisutvecklingen i samhället och dels  skapa ett system som kräver mindre handpåläggning.

I förslaget till nya taxor ingår även andra förändringar i taxesättningen för hela eller delar av lokalerna eller taxorna på följande anläggningar: Fågelhallen, idrottshallen, Bollhuset, Källbybadets aktivitetsyta, friidrott utomhus, bowlinghallen, ishallen, Högevall, friluftsbaden, Källby camping, idrottsarrangemang, samlingslokaler för fritid och skola, Kulturskolan, Folkparken, Stenkrossen och stadsteatern.

Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet att kostnaden för ett säsongskort på ett friluftsbad för en familj blir 900 kronor och att kostnaden för ett säsongskort på alla fem friluftsbad för en familj blir 1 100 kronor. Fullmäktige beslutade också att Kulturskolans så kallade suzukiundervisning, som är individuell lektion och grupplektion, justeras till 1 300 kronor.

I ärendet har en barnchecklista tagits fram för att analysera hur de höjda taxorna påverkar barn. Det konstateras att de lägsta avgifterna under 30 kronor inte kommer att höjas, men att höjningen av de andra taxorna kan påverka barn. De taxor som bedöms påverka barn i störst utsträckning är taxorna för motionssimning på Högevall och säsongskorten på friluftsbaden. De taxor som bedöms få störst positiv påverkan på barn är taxan för Fågelhallen och införandet av en abonnemangstaxa för barn och ungdomar på bowlinghallen. Högre taxor innebär också högre intäkter, som i sin tur används för den verksamhet som förvaltningen bedriver, vilket gynnar barn.

Fördelning av förändrade statsbidrag 2021 och 2022

I regeringens höstproposition 2020 fördelades pengar till kommunerna i så kallade generella statsbidrag. För Lunds kommun handlar det om 85 miljoner kronor för 2021 och 42,5 miljoner kronor för 2022.

Kommunfullmäktige har nu beslutat hur de 85 miljonerna ska fördelas. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska pengarna användas för att utöka driftramen för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens ram förstärks med 47 miljoner kronor 2021 och 4,5 miljoner kronor för 2022, att utbildningsnämndens ram förstärks med 4 miljoner 2021 och 2022, vård- och omsorgsnämnden med 2 miljoner 2021 och 2021, socialnämnden med 24 miljoner kronor 2021 och 17,5 miljoner 2022 samt 1,5 miljoner kronor 2021 och 2022 för kultur- och fritidsnämnden.

Utöver förstärkningen av ramarna har kommunstyrelsens beslutat föreslå för kommunfullmäktige att avsätta 6,5 miljoner kronor från de generella statsbidragen till finansiering av förändrad internhyresmodell 2021 samt 13 miljoner kronor under 2022.

Kommunfullmäktige fattade också beslut om ett stort antal säryrkanden. Dessa går att ta del av här på webben då protokollet är justerat.

Sammanträdeshandlingar och protokoll för kommunfullmäktige och nämnder