Byggnadsnämnden – aktuella beslut i december 2020

11 december, 2020

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om samråd för 210 nya bostäder i Västerbro och att stadsbyggnadskontoret ska starta ett planarbete för en del av Medicon Village i norra Lund. Nämnden bestämde bland annat också att godkänna ett nytt förslag till taxa för bygglov, ett förslag som nu går vidare till kommunfullmäktige för vidare beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Beslut om verksamhetsplan och budget för nästa år

De nuvarande utvecklingsmålen för byggnadsnämnden behålls även under 2021. Fokus kommer fortsatt vara på att :

  • Skapa en hållbar stad i nära samverkan med andra aktörer genom mångfunktionellt utnyttjande av marken
  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och stärkt attraktionskraft i hela Lunds kommun
  • Bredda och fördjupa dialogen med dem som bor och verkar i Lund för att ta tillvara på engagemang och kunskap

Byggnadsnämnden kommer under nästa år även arbeta för att öka service och tillgänglighet för sina kunder, bland annat vill man korta handläggningstiden för bygglovsärenden. Andra viktiga områden som nämnden ska arbeta med är att utveckla Lunds stadskärna och byarnas centrala delar. Nämnden betonar också en vilja att stärka arkitekturen och kulturmiljön.

I budgeten syns en satsning på en ökad digitalisering av översiktsplanen och på ett fortsatt förberedelsearbete inför en höghastighetsjärnväg.

Om den övergripande budget som kommunfullmäktige beslutar om den 17:e december innebär stora förändringar gentemot tidigare inriktning kommer byggnadsnämnden revidera sin verksamhetsplan och budget i januari 2021.

Förslag på justerade avgifter för bygglov

Byggnadsnämnden godkände ett förslag på ny taxa för bygglovsärenden. Tanken är att den nya taxan ska spegla vad det kostar att handlägga olika bygglov och inte minst göra det enklare för den som söker bygglov att veta vad det kommer att kosta.

Den nya taxan innebär att en del typer av bygglov kommer att kosta mer än idag, då de tar längre  tid att handlägga än vad taxan tidigare har gett täckning för.  På samma sätt kommer andra typer av bygglov att kosta mindre, då de tar kortare tid. Förslaget kan nu gå vidare till kommunfullmäktige. Preliminärt börjar den nya taxan att gälla under våren 2020.

Medicon Village kan få mer plats till vårdlokaler och forskning

Byggnadsnämnden beslutade att en ny detaljplan ska tas fram på Medicon Villages fastighet, Dirigenten 2, på Ideonområdet. Stadsbyggnadskontoret ska utreda om det är möjligt att bygga till en befintlig industribyggnad och ändra byggnadens användning från dagens industriändamål till vård, forskning och kontor. Ambitionen är också att den nya tillbyggnaden ska bidra till att utveckla Scheelevägen från väg till stadsgata. En del av Scheelevägen ingår i planområdet för att bland annat hantera befintliga problem i form av översvämningar vid skyfall samt till ett bättre omhändertagande och rening av dagvatten.

Mer utredning behövs för att besluta om skola och förskola i Nöbbelöv

Nämnden beslutade att återremittera ett ärende där en skolintressent begärt en ny detaljplan för att kunna bygga en förskola och skola i Nöbbelöv, mellan Kävlingevägen och Södra stambanan. Stadsbyggnadskontoret hade rekommenderat nämnden att avslå begäran med motiveringen att bullernivåerna inom hela området överskrider riktvärdena och att Trafikverket först 2022 kan ge besked om var en kommande höghastighetsjärnväg ska dras och att det därför är för mycket som är osäkert i området. Nu vill nämnden att SBK utreder ärendet grundligare innan man är beredd att fatta beslut.

Den aktuella fastigheten  ingår inte i det planprogram som håller på att tas fram för Nöbbelöv.

Västerbros första bostadskvarter på samråd

Byggnadsnämnden beslutade om samråd för detaljplanen för Västerbros första bostadskvarter. Den nya stadsdelen (före detta Öresundsvägens verksamhetsområde) utvecklas nu med bostäder, arbetsplatser, handel och service, allt enligt Västerbroprogrammets mål och intentioner.

Det aktuella bostadskvarteret ligger i hörnet Kobjersvägen-Öresundvägen och innehåller bland annat cirka 210 bostäder och några verksamheter i bottenplanet. Bostadshusen kan få mellan 4 och 7 våningar och ska ha ett varierat taklandskap. Parkering föreslås i garage under bostadsgården.

Samrådet pågår den 15 januari till den 17 mars 2021.

Entrén till Brunnshög kan byggas klart

Nämnden antog detaljplanen som möjliggör att Brunnshögs entrébebyggelse kan fortsätta utvecklas. Detaljplanen innebär att området får liv och gatorna som leder till Brunnshögstorget kan byggas klara. Planen innehåller nya kontor, förutsättningar för fler caféer eller butiker, möjlighet till vårdboende och 250-370 nya bostäder i flerbostadshus och radhus samt en byggrätt för parkeringshus. Kommunen äger all mark inom planområdet och nästa steg blir markanvisning enligt kommunens markpolicy.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte