Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i december 2019

23 december, 2019

Verksamhetsplan och internbudget för 2020, arbetsmiljöarbete, boende för äldre och måltider för äldre. Det är några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 18 december. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Verksamhetsplan och internbudget 2020

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att fastställa föreslagen verksamhetsplan och internbudget för 2020. Den baseras på kommunfullmäktiges beslut i juni 2019, om ekonomi- och verksamhetsplan för 2020-2022 med budget för 2020.

Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för uppföljning av verksamhetsutveckling över tid.

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget och fördelningen av investeringsramen till olika ändamål.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån uppföljningen har vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram en handlingsplan för åtgärder som avser att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att godkänna den föreslagna handlingsplanen .

Boende för äldre

Vård- och omsorgsnämnden diskuterade förvaltningens bedömning att invånare i Lunds kommun över 85 år och äldre ska ges förtur till LKF:s seniorbostäder. Förvaltningen föreslår att nämnden ges möjlighet att bevilja förtur till personer över 65 år med omfattande behov till samtliga LKF:s seniorbostäder. LKF bör överväga att i ökad utsträckning utveckla ytterligare bostäder anpassade för äldre och vägleda äldre som söker lägenhet mot tillgängliga lägenheter samt att kommunen bör öka samverkan med privata fastighetsägare avseende tillgänglighet för äldres bostäder.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och komma med förslag på särskilt boende för personer med individuella behov av särskilt boende, med omfattande trygghetsbehov men med lägre vård- och omsorgsbehov än majoriteten i särskilda boenden.

Måltider för äldre

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de äldres matsituation och möjligheten att erbjuda måltidsleveranser med säkert näringsinnehåll för äldre.  Syftet är att förbättra för dem som har hemvård i ordinärt boende.

Matdistribution till hemmet upphörde 2012 och ersattes med en rad olika insatser. Den som bor i ordinärt boende kan idag få hjälp med maten på olika sätt och insatserna är behovsanpassade.

 

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i vård- och omsorgsnämnden.