Tekniska nämnden – aktuella beslut oktober 2019

17 oktober, 2019

Tekniska nämnden behandlade en skrivelse med frågor från Genarps byalag och ett Lundaförslag. Utöver dessa ärenden, se nedan, tog nämnden beslut om markförsäljningar samt att teckna exploateringsavtal inför byggen på bland annat Norra Fäladen, Brunnshög och Ideon/Medicon Village. Nämnden tog även beslut om återremiss, vilket innebär att ärendet återkommer på ett senare möte, i ett ärende som gäller Torna Hällestads Samfällighetsförening.

Samtliga sammanträdeshandlingar för tekniska nämnden finns här

Lundaförslag om fortsatt busstrafik till Vallkärra/Stångby

Tekniska nämnden föreslår att kommunen ska förhandla med Skånetrafiken om att betala extra för att stadsbussarna ska köra sträckan Nöbbelöv-Vallkärra/Stångby under ett år. Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen som tar beslut om finansiering. Målet är att fler ska välja att åka buss och att Skånetrafiken tar över kostnaden när ett år har gått.

Skånetrafiken ansvarar för stadsbusstrafiken i Lund. Busslinjerna planeras efter hur många som reser på olika sträckor. Kommunen kan betala extra för att få busstrafik till en sträcka som inte har tillräckligt många resande men som bedöms vara viktig av andra skäl. När det gäller sträckan från Nöbbelöv till Vallkärra/Stångby finns det flera anledningar: busstrafik gör det enklare för barn och äldre att komma till bland annat skola och vårdcentral och det är bra för miljön om fler kan sätta bilen och ta bussen. Dessutom är Stångby ett område som växer. Fler kommer att flytta hit och behöva resa till och från andra delar av Lund.

Lundaförslaget som skickades in den 4 april 2019 handlade om att behålla en busslinje mellan Nöbbelöv och Vallkärra/Stångby, en linje som Skånetrafiken lade ned i samband med tidtabellsskiftet i augusti 2019.

Frågor från Genarps byalag

Tekniska nämnden har svarat på ett antal frågor från Genarps byalag. Det är delvis svar på tidigare ställda frågor, men också svar på följdfrågor från nämndens öppna möte i Genarp den 21 augusti. Flera frågor är kopplade till projektet Fokus Genarp som genomfördes 2016-2018.  

Frågorna rör i huvudsak bostadsbyggande, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykelvägar och utbyggnaden av Genarps centrum. Några frågor rör områden som kommunen inte råder över, som till exempel trafikåtgärder på statliga vägar och bostadsbyggande på privat mark.  Nämnden hänvisar även till den sammanställning kring Fokus Genarp som lämnades till byalaget via kommunstyrelsen i maj 2019.

Planerade åtgärder:

  • Prova möjligheten att installera aktiv fastighetsdämning i tätorten, där det av trafiksäkerhetsskäl är motiverat
  • Byggherredialog: planerat möte med byggherrar under 2020, fokus på byggande i kommunens östra tätorter.
  • Samråd kring cykelväg genom Genarp, Lunds kommun och Trafikverket, under 2020.
  • Kollektivtrafik: Diskussioner pågår mellan Skånetrafiken och Lunds kommun om  busstrafiken till och från Genarp.
  • Åtgärder i centrum: upprustningen i Fjärilsparken/ Centrumparken fortsätter under våren 2020 medan upprustningen av lekplatsen i Blüchers park och Welins hörna är klara. En ny offentlig toalett byggs under vintern 2019/2020 vid busstorget.
  • Planprogram för centrum, uppdrag från byggnadsnämnden har lämnats till stadsbyggnadskontoret.

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden