Tekniska nämnden - aktuella beslut i november 2019

21 november, 2019

Den 20 november tog tekniska nämnden bland annat beslut om åtgärder för att göra korsningen Tornavägen-Tunavägen samt cykelvägen under Stångby station säkrare för fotgängare och cyklister. Nämnden tog även beslut om ett antal åtgärder på Fjelievägen som är nödvändiga för att stadsbusslinje nr 4 ska kunna köra en annan väg från och med december 2020. Vinterpolicyn uppdaterades inför kommande vintersäsong och tekniska förvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse tillsammans med de företag som hyr ut elsparkcyklar i Lund.

Varje månad publiceras ett referat med ett urval aktuella beslutsärenden från tekniska nämndens senaste möte.  

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Säkrare korsning Tornavägen-Tunavägen efter Lundaförslag

Tekniska nämnden har beslutat att anlägga refuger som gör korsningen Tornavägen-Tunavägen enklare och säkrare att passera för fotgängare och cyklister. Beslutet är resultatet av ett Lundaförslag från boende vid Tunavägen.

Det här är en korsning med stora flöden. Tunavägen trafikeras av ungefär 5 000-6 000 motorfordon per vardagsdygn och Tornavägen av ca 11 000 fordon. Dessutom passerar här uppskattningsvis 5000 cyklister och 2500-3000 fotgängare under en vanlig vardag.  Korsningen har redan övergångsställen och trafiksignaler men refuger som gör det möjligt att korsa gatan i två steg ökar trafiksäkerheten. Refugerna gör också körvägen lite tydligare för både bilister och cyklister utan att kapaciteten minskar.

Beslutet innebär att övergångsställen i korsningen kompletteras med refuger under 2020, samtidigt som den nuvarande anläggningen för trafiksignaler byts ut.

Trafiksäkerhetsåtgärder på cykelvägen vid Stångby station

Tekniska nämnden har beslutat om åtgärder som gör det enklare och säkrare för fotgängare och cyklister som ska passera under spåren vid Stångby station.

Tekniska förvaltningen har varit på plats för att bedöma vilka risker som kan finnas och hur man kan öka säkerheten för cyklister och fotgängare.  Tre åtgärder kommer att genomföras:

  • Växtlighet röjs för att skapa bättre sikt vid trappan på västra sidan av stationen.
  • Cykelvägen under spåren får en mittlinje för att förebygga kollisioner.
  • Två pollare monteras för att hindra bilar från att köra in på cykelvägen från Bomvevsvägen.

Ombyggnader på Fjelievägen på grund av ändrad busslinje

Tekniska nämnden har beslutat att sätta igång arbetet med att anpassa Fjelievägen för att stadsbusslinje 4 ska kunna köra en delvis annan väg från december 2020.  Ombyggnaden innebär att det blir enklare och säkrare för fotgängare och cyklister att korsa Fjelievägen.

Stadsbusslinje 4 trafikerar området Vildanden och Klosters fälad, men med olika sträckning beroende på vilken riktning bussen kör. Skånetrafiken har tidigare tagit beslut om att linje 4 från och med tidtabellsskiftet december 2020 ska köra längs Fjelievägen i båda riktningarna för att få en snabbare resa med en mer naturlig färdväg.

Ombyggnationen innebär att hållplatser flyttas och att hastigheten sänks för att det ska bli enklare och säkrare att korsa gatan. De flesta boende och verksamma i området får även fortsättningsvis en hållplats inom 400 m, vilket är inom den rekommenderade gränsen.

Ombyggnationen innebär också att hållplatserna byggs om med ledstråk för personer med synnedsättning och en hög kantsten som gör det enklare att stiga/rulla av och på bussen.

Uppdaterad vinterväghållningspolicy för 2020-2022

Tekniska nämnden har beslutat om vinterväghållningspolicy för 2020-2022.  Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå för snöröjning och halkbekämpning på gator, gång-och cykelvägar. Policyn beskriver också vem som gör vad och hur åtgärderna följs upp.

Vi delar på ansvaret för snöröjning och halkbekämpning när det blir vinter. Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för allmänna gator, parker, gång-och cykelbanor medan fastighetsägare ansvarar för gångbanan utanför den egna fastigheten och Trafikverket sköter de statliga vägarna.

Snöröjning och halkbekämpning görs utifrån en prioriteringsordning som hjälper oss att använda resurser där de gör största möjliga nytta. Entreprenören som utför arbetet rapporterar kontinuerligt till tekniska förvaltningen och helheten utvärderas efter varje vintersäsong. Policyn tar även upp miljökonsekvenser i form av saltning och snötippar.  

Läs mer: Så här arbetar vi med snöröjning och halkbekämpning

Samverkansavtal med företag som hyr ut elsparkcyklar

Tekniska nämnden har beslutat att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal med de företag som hyr ut elsparkcyklar i Lunds kommun.

Det nya konceptet med företag som hyr ut elsparkcyklar till privatpersoner innebär både möjligheter och utmaningar för staden. Elsparkcyklar kan komplettera transporter till fots, cykel och kollektivtrafik, men problem med otillåten parkering gör det svårare att komma fram på gångbanor och torg. Tekniska nämnden välkomnar elsparkcyklarna men vill ta fram tydliga spelreglerna tillsammans med de ansvariga uthyrningsföretagen. Flera möten har redan hållits och kommunen har en bra och regelbunden kontakt med företagen. Ett samverkansavtal om bland annat hållbarhet, parkering, dialog och tekniska lösningar blir en gemensam grund för fortsatt samarbete.

Läs mer: Transportstyrelsens information om elsparkcyklar