Tekniska nämnden - aktuella beslut i december 2019

12 december, 2019

Tekniska nämnden den 11 december tog bland annat beslut om internbudget för verksamheten 2020 och om att erbjuda samarbete med skolor kring införandet av bilfria zoner. Flera ärenden handlade om försäljning eller planerad försäljning av kommunal mark för såväl bostäder som olika verksamheter, bland annat på Linero, Brunnshög och i Genarp. Nämnden tog även beslut om en markanvisningstävling nära Stenkrossen i Lund.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Verksamhetsplan med internbudget för 2020

Tekniska nämnden har beslutat att godkänna en verksamhetsplan med internbudget för 2020.  Internbudgeten bestämmer hur pengarna fördelas på olika verksamheter inom nämndens ansvarsområden utifrån den budget som kommunfullmäktige tog beslut om 13-14 juni 2019.

Enligt den budget som antogs av kommunfullmäktige i juni 2019 ska alla nämnder effektivisera verksamheten och sänka sina under 2020, för tekniska nämndens del är det 2%.  Nämnden beslutade därför att minska på akuta insatser när det gäller skötsel av parker och grönytor, och att göra färre lagningar av asfalt på gator och gång-och cykelbanor.

Sedan tidigare finns ett beslut i kommunfullmäktige om att parkeringsövervakningen på gator och torg flyttar till Lunds kommunala parkeringsbolag, LKP, vilket också bedöms minska nämndens kostnader. Nämnden tog även beslut om utvecklingsmål för 2020.

Erbjudande om samarbete för bilfria zoner vid skolor

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att erbjuda skolorna ett samarbete i syfte att skapa bilfria zoner kring skolor i tätorten.

Tekniska förvaltningen arbetar sedan länge med att skapa säkra skolvägar i samarbete med skolorna för att öka trafiksäkerheten, bidra till bättre hälsa och minska miljöpåverkan. Nuvarande åtgärder kan till exempel vara hastighetsbegränsningar, reglerad parkering och dialog med skola och föräldrar. Nämnden föreslår nu kommunfullmäktige att de får i uppdrag att ta fram ett erbjudande och en metod för att tillsammans med intresserade skolor i tätorten även kunna införa bilfria zoner.

Bilfria zoner förutsätter ett nära samarbete mellan tekniska förvaltningen, skolledning, föräldrar, samt boende och verksamheter i närområdet.  Skolledningen måste avsätta resurser för samarbetet. Förvaltningen kommer att erbjuda alla skolor i Lunds tätort en översyn av trafiken i deras närområde i syfte att tillsammans utreda möjligheten till att införa bilfri zon.

Markanvisning i Genarp kan ge 20 nya hyresrätter

Tekniska nämnden har beslutat att anvisa kommunal mark till företag som vill bygga 20 hyresrätter på fastigheten Aspeholm 13 bredvid Coop i centrala Genarp. De nya bostäderna blir möjliga sedan kommunen kommit överens med grannfastigheten om gemensam infart.

Lunds kommun har länge arbetat för att hitta en lösning som gör det möjligt att bygga på den centrala och kommunägda tomten Aspeholm 13 bredvid Coop. Fastighetens detaljplan medger bostäder men intresset för tomten har varit litet, främst på grund av att det  tidigare inte har gått att lösa frågan om infart. Tillsammans med nya ägare till grannfastigheten har man hittat en lösning som innebär att Coop delar infart med det nya bostadsområdet.

Lunds kommun gör en markanvisning till Angelica fastigheter och bostadsföretaget KlaraBo, som sinsemellan löser frågan om infart och parkering för bostäderna. Enligt markanvisningsavtalet ska kommunen så småningom sälja marken till KlaraBo. Kommunens rutin är ett första år med arrendekontrakt då byggarbetet ska påbörjas, och därefter sker försäljningen. För att bygga bostäderna enligt den nya lösningen krävs även en ny detaljplan.

Markanvisning på Brunnshög för hållbart kvarter

Tekniska nämnden har beslutat att rekommendera kommunstyrelsen att teckna markanvisningsavtal med Serneke AB för del av fastigheten Östra Torn 27:2.  Serneke planerar att bygga två kvarter med hus i olika höjd kring Brunnshögstorget.

Kommunstyrelsen beviljade en markreservation till Serneke 2018-05-02. Därefter har det gjorts olika utredningar för att undersöka byggprojektets förutsättningar. Nästa steg är en markanvisning som innebär att marken reserveras med ensamrätt åt Serneke under 36 månader för att de ska kunna fortsätta utveckla förslaget. Dessutom inleds arbetet med en ny detaljplan.

Sernekes förslag blandar boende, verksamheter och servicefunktioner kring Brunnshögstorget. Bland byggnaderna som planeras finns bland annat en livsmedelsbutik och ett hus som med sina 100 meter och 35 våningar blir högst i Lund. Ideon Gateway är 74 m. Brunnshög byggs som en hållbar stadsdel och en hållbarhetsöverenskommelse kommer att tas fram i dialog med Lunds kommun som en bilaga till ett kommande köpekontrakt. Med planerad byggstart 2023-2024 kan de nya kvarteren stå klara 2026.

Kommunen säljer mark till LKF på Linero

Tekniska nämnden har beslutat föreslå till kommunstyrelsen att godkänna försäljning av mark inom två fastigheter på Linero till LKF som ska bygga bostäder, servicelägenheter, gruppboende samt lokaler för kommunens vård-och omsorgsförvaltning.

Alla politiska beslut i Lunds kommun innehåller en beskrivning av om och hur ärendet berör barn utifrån barnkonventionen. Barnperspektivet har bedömts under planprocessen och beslutet om att sälja marken bedöms påverka barn ur flera perspektiv, till exempel: förskola, idrott och service ligger inom gång-och cykelavstånd och nya lekytor gynnar både barn  i de nya husen och de som bor i närområdet.

Markförsäljningen gäller del av fastigheten Koggen 1 och del av Linero 2:1, med planerad byggstart våren 2021.

Markanvisningstävling på fastigheten Råbykungen

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå till kommunstyrelsen att godkänna en markanvisningstävling för del av fastigheten Råbykungen 3. Tävlingen innebär att intresserade byggföretag lämnar förslag på hur de vill bygga och vad de vill betala för marken. Fastigheten Råbykungen 3 ligger nära Stenkrossen, norr om EOS-hallen i Lund. Här finns 5 600 kvm mark avsedd för lägenheter med möjlighet till verksamhet i bottenplan.  En markanvisningstävling innebär möjlighet för kommunen att styra inriktningen på det som ska byggas.

Den här markanvisningstävlingen premierar tävlingsbidrag med utformningar och lösningar som är miljövänliga, klimatneutrala eller på annat sätt har höga ambitioner när det gäller olika aspekter av hållbarhet. Husen ska dessutom utformas för att passa in i området och staden.

Tävlingen genomförs i två steg. De byggföretag som vill delta lämnar först ett mindre utförligt förslag, och kommunen väljer ut vilka förslag som går vidare till nästa steg. Vinnaren utses av en jury och får möjlighet att utveckla sitt förslag innan marken erbjuds till försäljning. Tävlingen startar i januari 2020 och beslut om vinnande förslag beräknas vara klart i augusti 2020.

Ledamöter i tekniska nämnden