Kommunstyrelsen- aktuella beslut i november 2019

6 november, 2019

Nya mål för kommunfullmäktige, revidering av energiplanen och inrättande av Lunds kommuns näringlivspris. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 6 november 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Uppdatering 2019-11-28:
Kommunfullmäktige har nu behandlat flera av ärendena nedan. De ärenden som varit uppe i kommunfullmäktige har uppdaterats med kommunfullmäktiges beslut

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

En organisation som vågar - inrättande av medarbetarpriser för att uppmärksamma goda initiativ

För att särskilt uppmärksamma goda initiativ, som leder till smartare användning av våra resurser, från medarbetare i Lunds kommun och de helägda bolagen kommer sex medarbetarpriser att delas ut årligen. Kommunstyrelsen fattade under mötet beslut om att inrätta priset som tar fasta på nyckelorden kunskap, innovation och öppenhet i visionen och förhållningssätten lyssna, lära och leda.

Priserna kommer delas ut varje år och pristagarna kan vara en enskild person eller en grupp anställda i Lunds kommun eller de helägda bolagen. Vem som helst som arbetar eller bor i Lunds kommun kan nominera en medarbetare. Vinnaren utses av kommunstyrelsen.

Prissumman kommer vara 10 000 kronor per kategori och ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

Detaljplaner

Under mötet beslutade kommunstyrelsen i flera detaljplaneärenden. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I planen kan du se bland annat vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet

På mötet beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka planförslaget för detaljplan del av Mårtens fälad 1:15 m.m, att föreslå för kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Fastighetsboken 1 m fl i Lund. När det gäller Detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2 i Dalby beslutade kommunstyrelsen att en kostnadsuppskattning och en tidig exploateringskalkyl ska göras.

Uppdatering 2019-11-28:
Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för Fastighetsboken 1 m fl i Lund.

Inrättande av Lunds kommuns näringslivspris

En god ambassadör för Lund med innovationskraft som förändrar! Ja, det är en del av kriterierna som kommunstyrelsen beslutat ska vara vägledande för Lunds kommuns näringslivspris.

Priset ska enligt beslutet i kommunstyrelsen börja delas ut nästa år och delas ut årligen. Syftet med priset är att lyfta näringslivets arbete med att möta framtidens globala utmaningar, företagens/organisationers innovationskraft och företagares roll som ambassadörer i och för kommunen. Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i juryn och kommunstyrelsens andre vice ordförande ska vara ledamot i juryn.

Beslut om fördjupad utredning om samlad måltidsorganisation

Servicenämnden har på kommunstyrelsens uppdrag genomfört en analys av måltidsorganisationen i kommunen för att identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar. Utredningens slutsats är att samordningsvinster, ökad likvärdighet, kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt resursnyttjande skulle möjliggöras av ett samlat huvudmannaskap för måltider.

Kommunstyrelsen beslutade under mötet att en fördjupad utredning ska göras. Kommunkontoret får i uppdrag att, i samverkan med berörda förvaltningar, genomföra den fördjupade utredningen och baserat på denna ta fram ett förslag över hur huvudmannaskapet bör se ut. Kommunstyrelsen beslutade också att lägga den genomförda utredningen till handlingarna.

Minskad budget för kommunens deltagande i Almedalen

Sommaren 2019 deltog Lunds kommun för tionde året i rad under Almedalsveckan. Det var också för tionde året som Lunds kommun var en av huvudparterna i Öresundshuset, i år tillsammans med Malmö stad och Region Skåne. En delegation från kommunen bestående av politiker och ledande tjänstemän deltog under veckan och i kombination till Öresundshuset genomfördes ett stort antal aktiviteter som rundabordssamtal och affärsmöten i det hus där delegation hade sitt boende.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att Lunds kommun ska delta i Almedalsveckan även 2020 då det är en viktig nationella arena. Fördelarna med att delta är många när det gäller påverkan, möten, synlighet, nätverkande och kunskapsinhämtning.

Enligt beslutet ska budgeten för deltagandet dock minska från 700 000 kronor till 400 000 kronor och Lunds kommun ska inte längre vara huvudpartner i Öresundshuset.

För att ändå kunna använda den arena som Öresundshuset utgör har kommunstyrelsen också beslutat att ge ordförande i uppdrag att undersöka möjligheten om MalmöLundaregionen gemensamt kan överta partnerskapet och finansiera deltagandet med medel som finns avsatta inom ramen för MLR-arbetet.

Loppis i centrala Lund föreslås bli avgiftsfri

Loppmarknader blir allt mer populära, och varje år etableras nya loppisar på nya platser och med nya koncept. Runt om Lund har flera loppisplatser etablerats de senaste åren och det har gjort det svårt för loppisen på Södra Esplanaden att stå sig i konkurrensen.

För att försöka återta besökare har kommunstyrelsen nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att loppisen på Södra Esplanaden blir helt avgiftsfri och att registreringen återgår till att bli manuell.

Uppdatering 2019-11-28:
Kommunfullmäktige har nu beslutat att loppisen blir avgiftsfri och att registreringen återgår till att bli manuell.

Revidering av Lunds kommuns energiplan

Alla kommuner ska enligt lag ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi- en så kallad energiplan. Planen ska verka för en långsiktig hållbar, säker och tillräcklig energitillförsel och främja hushållningen med energi. Energiplanen ska också hjälpa Lunds kommun att uppfylla målen i kommunens miljöprogram LundaEko, särskilt klimatmålet. Den ska också bidra till att energisystemet i Lund är robust inför pågående och kommande klimatförändringar.

Energiplanen, som är en revidering av tidigare plan, har skickats ut på remiss och flera förbättringsförslag från remissinstanserna har tagits upp i planen. Den reviderade energiplanen innehåller mål, principer och åtgärder för att trygga en säker och tillräcklig tillgång på el, värme och drivmedel från förnybara källor i Lunds kommun.

Kommunstyrelsen beslutade under mötet att föreslå för kommunfullmäktige att anta Energiplan för Lunds kommun, med åtgärder 2019-2026 och att föreslå för kommunfullmäktige att som resultat av antagandet upphäva Handlingsplan för ett hållbart energisystem och Handlingsplan för fossilbränslefrihet.

Förslag på nya fokusområden och mål för kommunfullmäktige

Lunds kommun ska få nya fokusområden och mål. Det har kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige. De nya målen är enligt förslaget som kommunfullmäktige nu ska ta ställning till uppdelat i fyra områden med mål kopplade till sig.

Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv
I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad
Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga

Fokusområde 2: Smartare Lund

I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande
Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat
Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål

Fokusområde 3: Organisationen Lund

Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare
Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen

Fokusområde 4: Ekonomi

Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi.


Uppdatering 2019-11-28:
Kommunfullmäktige beslutade under mötet att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att göra den till en del av EVP-processen 2021-2023. Tills dess kvarstår Lunds kommuns nuvarande mål och fokusområden.

Våra fokusområden

Program för styrning 

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta ”Program för styrning”. Bakgrunden är att kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka styrdokument som beslutas var.

Program för styrning gör det bland annat tydligt hur olika styrdokument hänger ihop och hur de ska tas fram, aktualiseras, revideras eller uppdateras. Det handlar om att stärka helheten i ”Ett Lund” och handlar om att knyta samman visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i kommunen.

Program för styrning skapar en enhetlig arbetsprocess för hur styrande dokument ska tas fram, beslutas, genomföras, kommuniceras, följas upp och omprövas samt skapa en enhetlig terminologi i hela styrsystemet.

Ändring av arrendevillkoren för koloni- och odlingsverksamhet

Vid årsskiftet 2019-2020 löper de gällande avtalen med kolonirörelsen ut. Tekniska förvaltningen har aviserat om villkorsändring för samtliga avtal kopplade till kolonirörelsen. Även samtliga odlingslottssavtal har sagts upp för att kunna genomföra villkorsändringar. Tekniska nämnden har beslutat om ändrade arrendevillkor och avgifter och översänt delen om avgifter till kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå att kommunfullmäktige fastställer arrendevillkor för odlingslotter. När det gäller arrendevillkoren för kolonilotter har kommunstyrelsen beslutat att ärendet återförs till tekniska nämnden med syfte att ompröva beslutet och därefter föra frågan till kommunfullmäktige.

Uppdatering 2019-11-28:

Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa arrendeavgifter för odlingslotter i enlighet med tekniska nämndens förslag.