Byggnadsnämnden – aktuella beslut i november 2019

22 november, 2019

Ett förslag på nytt kontorshus vid Lund C, namn på nya gator och platser och en förskola i Östra Torns by. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i november. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Här hittar du alla handlingar till mötet den 21 november

 

Mörkt, högt kontorshus med tåg i förgrunden

Visionsbild för det nya kontorshuset från järnvägssidan. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Samråd för nytt kontorshus vid Lund C

Det kan bli ännu fler stationsnära arbetsplatser i Lund. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att skicka detaljplanen för ett nytt kontorshus vidare till samråd. Planerna på ett nytt kontorshus i det som kallas Sockerbruksområdet är en del i det arbete som ska bygga stad i klassisk mening även på den västra sidan av Lund C.

Enligt det förslag som nu ska ut på samråd kan det bli ett kontorshus som varierar mellan tre och sju våningar och med några lokaler för restaurang eller handel i bottenplan. Under samrådet har Lundabor och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, samrådet startar den 3 december och håller på till och med den 1 februari. 

Namn som hjälper oss att hitta

Tre namnärenden var uppe för beslut. Två beslutades och ett återremitterades. Rävstadsvägen vars namn tidigare slutade vid kommungränsen fortsätter nu från Svedala kommun in i Lunds kommun. Det nya gatunamnet bidrar till en mer logisk adressättning och underlättar för dem som försöker hitta i området.

De andra två namnärendena gällde två mindre grönytor i Lund vars namn är inspirerade av närliggande gator. Förslaget Hövdingparken beslutades medan nämnden valde att återremittera Docentplatsen. Platsnamnen har som huvudsyfte att bära adresser för lekplatser. Det pågår ett arbete att sätta adresser på alla kommunens lekplatser för att bland annat underlätta för ambulans och brandkår att hitta rätt.

Gårdsplan med ett hus till vänster och ett i bakgrunden.

Ett äldre bostadshus kan nu byggas om till förskola.

Grönt ljus för förskola i Östra Torns by

En förskola kan nu flytta in i Östra Torns by. Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan som gör det möjligt med en förskola i den trygga och gröna miljö som är speciell för platsen. Förskolan kommer att vara i den gårdslänga som finns redan idag och för att få mer utrymme kan också en tillbyggnad göras.

Förhoppningen är att många familjer ska välja cykel eller kollektivtrafik till förskolan, de som kommer med bil föreslås köra in via Spelmansvägen för att undvika biltrafik genom byn. Parkering blir det en bit från förskolan, så familjerna får gå de sista hundra metrarna. Under planarbetet har det kommit in många synpunkter både på denna och andra parkeringslösningar, men efter att ha utrett de olika alternativen ytterligare en gång har nu kommunen beslutat sig för att detta är den bästa lösningen.

Stort engagemang för parkeringsstrategin

Ett ärende som ledde till mycket diskussion var förslaget på parkeringsstrategi. Diskussionerna resulterade i återremittering. Det betyder att tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och Lunds parkeringsbolag kommer arbeta vidare med förslaget innan det kan gå ut på remiss. Det slutgiltiga beslutet kommer att tas i kommunfullmäktige.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga här på lund.se/handlingar

Kommande möten och ledamöter i byggnadsnämnden