Byggnadsnämnden – aktuella beslut i december 2019

13 december, 2019

Ja till att starta planeringen av ett nytt mötescentrum i Lund. Byggnadsnämnden gav även startsignal för utvecklingen i Nöbbelöv och ett delområde inom Västerbro. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i december. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Här hittar du alla handlingar

Ja till planering för ett nytt mötescentrum

Nu kommer stadsbyggnadskontoret börja utreda hur det kan bli plats för en ny mötesanläggning med hotell vid den gamla tingsrätten. Innan arbetet med detaljplan och arkitektförslag startar behöver man se över området som helhet och undersöka bland annat hur trafik och parkering påverkas. Man ska också se hur Lunds äldre byggnader och miljöer skulle påverkas om det blir aktuellt att bygga större än vad man tidigare har sagt i planprogrammet för Lund C. Det är Skanska som har sökt planbesked och nu fått ett positivt svar av byggnadsnämnden.

Startsignal för Nöbbelövs utveckling

Nöbbelöv i norra Lund kan inom ett tiotal år få upp till 700 nya bostäder, mer service och förbättringar för cyklister och fotgängare. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att ett förslag till planprogram ska skickas ut på samråd.
Förslaget visar hur 700 nya bostäder kan byggas, bland annat genom att man samlar parkering på ett effektivare sätt och strukturerar grönskan annorlunda. Tillsammans kan det utveckla Nöbbelöv till en stadsdel med mer karaktär och service. Förslaget till planprogram kommer att vara ute på samråd under februari och mars 2020, då har Lundabor, formella remissinstanser och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Västerbros omvandling kan börja

Det som idag kallas Öresundsvägens verksamhetsområde ska stegvis omvandlas till Västerbro. Stadsdelen planeras bli en varierad stadsdel med olika slags bostäder och verksamheter, slingrande parker och en ny huvudgata. Byggnadsnämnden fattade idag beslut som flyttar oss ett steg närmare den visionen. Nämnden beslutade om positivt planbesked för fastigheterna Värmeväxlaren 3, Separatorn 1 och Smörkärnan. Området är stort och stadsbyggnadskontoret kommer att dela upp området i flera detaljplaner. Smörkärnan 2 och Värmeväxlaren 3 är troligtvis de fastigheter som först kommer att planläggas.

Utvecklingen av Veberöd ska utredas mer

Byggnadsnämnden beslutade att återremittera fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd. Det betyder att stadsbyggnadskontoret ska utreda vissa frågor något djupare och göra justeringar i handlingen. När det är gjort kommer ärendet att tas upp i nämnden igen.

Ska Olympen flytta söderut?

Kommunen vill stärka varumärket för arenaområdet som har en ökad satsning på sport, kultur och event. Samtidigt har Stiftelsen Arenan efterfrågat ett passande platsnamn. Efter genomförd namnstudie och klartecken från tidigare fastighetsägare Afbostäder föreslog namnberedningen att återanvända platsnamnet Olympen. Olympens gamla placering på Sparta har helt byggts bort och arenan är istället platsen för idrott och större kulturella event. Byggnadsnämnden valde dock att återremittera namnärendet med uppmaningen att utreda Lundabornas uppfattning i frågan.

Kommande möten och ledamöter i byggnadsnämnden

Här hittar du möteshandlingar till alla nämnder