Barn- och skolnämnden - aktuella beslut december 2019

12 december, 2019

Kvalitetsredovisning för läsåret 2018/2019, planer för intern kontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete samt årsplanering för nämndens ärenden 2020. Det är några av de ärenden som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 11 december.

Sammanträdeshandlingar i alla ärenden finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens novembersammanträde:

Kvalitetsredovisning för läsåret 2018/2019

Nämnden ska enligt skollagen arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. En kvalitetsrapport för läsåret 2018/2019 har tagits fram där en övergripande uppföljning av detta arbete lämnats. I kvalitetsrapporten beskrivs styrkor och utvecklingsområden i den kommunala förskolan, grundskolan och grundsärskolan. Rapporten beskriver också förutsättningar för verksamheterna samt huvudmannens samlade bild av verksamheternas resultat. Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

Intern kontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete

Uppföljningar har gjorts av arbetet som gjorts under året inom intern kontroll samt systematisk arbetsmiljö. Nämnden fick på sitt möte ta del av dessa uppföljningar. Utifrån respektive uppföljning har också handlings/åtgärdsplaner för 2020 tagits fram vilka godkändes av nämnden.

Under nästa år ska organisationen därmed inom systematiskt arbetsmiljöarbete särskilt arbeta med att öka kunskapen om systematiskt arbetsmiljöarbete, att öka kunskapen om rapportering av arbetsskador och tillbud, att undersöka varför antalet skyddsombud sjunker samt att utvärdera elevskyddombudsutbildningarna och ge förslag på fortsatt arbete.

Inom intern kontroll ska organisationen särskilt kontrollera efterlevnaden av LAS (Lagen om anställningsskydd) samt hur information och kommunikation fungerar vid förändringar. Sedan tidigare gäller för hela kommunen, enligt kommunstyrelsens beslut, att organisationen särskilt ska följa upp utbetalning av löner och arvoden, hot och våld, leverantörstrohet samt kompetens gällande dataskyddsförordningen (GDPR).

Nämndens årsplanering för 2020

Nämnden fastställde på sitt möte den årsplanering som tagits fram för 2020 gällande nämndsärenden inom ekonomisk uppföljning och budget, lokalplanering, kvalitet, intern kontroll och HR/personal.
Utifrån nämndens årsplanering ska förvaltningen lägga upp processer och tidplaner för respektive ärende.

Återremitterade ärenden

Nämnden beslutade att återremittera, dvs skjuta upp besluten, i två av de ärenden som fanns på dagordningen, viljeinriktning för lokalplan 2019-2025 samt reviderade sammanträdestider för nämnden 2020.

Beslut om viljeinriktning för lokalplanen planeras till ett extrainsatt sammanträde med nämnden i anslutning till nämndens lokalplaneringsdag den 8 januari. Inför detta ska förslaget revideras enligt vad som framkom i nämndens diskussion på sammanträdet. Viljeinriktningen ska vara styrande för arbetet med förslag till uppdaterad lokalplan, och innehåller bland annat ställningstaganden kring lämplig storlek på skolor och förskolor samt principer för likvärdighet och långsiktighet.

Beslut om revidering i det tidigare beslutet om sammanträdestider planeras till nämndens möte den 23 januari. Planering görs enligt redan beslutade datum för årets tre första sammanträden; 23 januari, 13 februari och 12 mars.

Klicka här för att se kommande möten

Information om ledamöter i barn- och skolnämnden hittar du här

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten finns tillgängliga här

Protokollet från sammanträdet publiceras så snart det är justerat.