Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i november 2019

21 november, 2019

Svaneskolans framtida placering, regler och tillämpningsanvisningar för fritidshem och förskola samt revisionens granskningsrapport om styrning och kontroll. Det är några av de ärenden som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 20 november.

Sammanträdeshandlingar i alla ärenden finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Mötet hölls på Vårfruskolan och inleddes med information från skolans ledning samt från Naturskolan. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens novembersammanträde:

 

Yttrande inför beslut om placering av Svaneskolan

Kommunfullmäktige beslutade i september att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt och att kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder, ska ta beslut om framtida placering av Svaneskolan. Barn- och skolnämnden beslutade på mötet i november att ställa sig bakom förslaget som arbetats fram om att samlokalisera Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet. Nämnden beslutade också att föreslå att Svaneskolan, under tiden den nya skolan byggs, tillfälligt ska lokaliseras på Parkskolan, vilket förutsätter paviljongetablering på Parkskolans skolgård och i anslutning till Svaneskolans matsal. Kommunstyrelsen ska ta beslutet om Svaneskolans placering, inklusive tillfällig lokalisering, på sitt sammanträde den 4 december.

 

Remiss: Råd och riktlinjer för utemiljö vid skolor i Lunds kommun

Ett förslag till råd och riktlinjer för utemiljön vid grundskolor i kommunen har tagits fram i en kommungemensam arbetsgrupp där bland annat barn- och skolförvaltningen varit med. Syftet med dokumentet är att skapa tillräckligt stora och kvalitativa utemiljöer som bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö för eleverna. Nämnden beslutade att ställa sig positiv till det verktyg som tagits fram och underströk samtidigt att det vid planläggning av nya grundskolor ska ges tillräcklig yta för elevers utevistelse.

 

Regler och tillämpningsanvisningar för förskola

Barn- och skolförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola. Dokumentet reglerar, utifrån gällande lagstiftning, bland annat vad som ska gälla avseende rätt till plats, erbjudande av plats, vistelsetid och avgifter. Nämnden beslutade om två justeringar i förvaltningens förslag; att barn som önskar byta mellan två förskolor ska prioriteras vid två tillfällen per år samt ett förtydligande avseende möjligheten att justera avgiften bakåt i tiden. Beslut om nya regler för förskolan ska tas av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut behövs för att de delar av dokumentet som nämnden själv beslutar om (tillämpningsanvisningarna) ska kunna träda i kraft.

 

Regler och tillämpningsanvisningar för fritidshem

Barn- och skolförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem. Dokumentet reglerar, utifrån gällande lagstiftning, bland annat vad som ska gälla avseende rätt till plats, nyttjande och uppsägning av plats och avgifter. Nämnden beslutade om två justeringar i förvaltningens förslag; att elever vid föräldraledighet ska ha rätt till vistelse på fritids i mån av plats samt ett förtydligande avseende möjligheten att justera avgiften bakåt i tiden. Beslut om nya regler för fritidshemmet ska tas av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut behövs för att de delar av dokumentet som nämnden själv beslutar om (tillämpningsanvisningarna) ska kunna träda i kraft.

 

Remiss: Revisionsgranskning av styrning och kontroll

Kommunrevisionen har låtit genomföra en granskning av nämndens styrning och interna kontroll. Resultatet från granskningen har sammanställts i en granskningsrapport där revisionen ger fem rekommendationer till nämnden. Rekommendationerna gäller bland annat hur uppföljning bör göras, vision och struktur för utvecklingsarbete samt kommunikation för ökad delaktighet. Förvaltningen har skrivit ett yttrande över granskningsrapporten där man konstaterar att rekommendationerna är relevanta att arbeta vidare med för att få till en bättre styrning och kontroll inom nämndens verksamhetsområden. I yttrandet tydliggörs även det pågående arbetet och vad som ska göras framåt, kopplat till respektive rekommendation. Nämnden beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att skicka det till revisionen.


Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten finns tillgängliga. Se länken nedan. Protokollet från sammanträdet publiceras så snart det är justerat.