Kommunstyrelsen - aktuella beslut januari 2019

10 januari, 2019

Kommunen inför musikcheck, pengar till BoPoolen och samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum. Det var några av besluten som fattades under kommunstyrelsens första möte 2019.

Uppdatering 2019-02-06:
Kommunfullmäktige har nu behandlat flera av ärendena nedan. De ärenden som varit uppe i kommunfullmäktige har uppdaterats med kommunfullmäktiges beslut.

Musikcheck införs i höst

Fler barn i Lunds kommun ska få möjlighet att lära sig spela ett instrument och köerna till Kulturskolan ska minska. Som ett första steg för att minska kötiderna, föreslås kommunfullmäktige att besluta om att införa en musikcheck. Ärendet har tidigare varit uppe i kommunfullmäktige men återremitterades 2017 för vidare utredning.

Under kommunstyrelses möte föreslogs kommunfullmäktige att besluta om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa ett valfrihetssystem för musikundervisning med ackrediterade utförare som kan avgränsas till olika åldersgrupper, samt att Kulturskolans musikundervisning ska ingå i det här systemet.

Kommunstyrelsen föreslog också kommunstyrelsen att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att senast ett år efter införande presentera en utvärdering av valfrihetssystemet.

Uppdatering 2019-02-06:
Kommunfullmäktige beslutade i en så kallad minoritesåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda konsekvenserna av ett ackrediteringssystem utifrån ett likvärdighets- och tillgänglighetsperspektiv samt de juridiska förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem.

Fortsatt stöd till BoPoolen 2019

Lunds kommun fortsätter att ge ekonomiskt stöd till BoPoolens verksamhet under 2019. BoPoolen har under flera år samfinansierats av Lunds universitet och Lunds kommun och har som syfte att förmedla trygga och säkra boenden och andrahandskontrakt till studenter vid Lunds universitet. Detta görs främst genom hemsidan bopoolen.nu som förmedlar kontakt mellan privatpersoner som hyr ut bostäder och bostadssökande studenter.

BoPoolen är en andrahandsförmedling av bostäder som drivs av Lunds universitets studentkårer, LUS. Representanter från Lunds kommun sitter med i BoPoolens styrgrupp.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja totalt 250 000 kronor till BoPoolens verksamhet för 2019 och att ge kommunkontoret i uppdrag att utvärdera kommunens medfinansiering av BoPoolen.

Föreningarnas hus kvar i Lund

Föreningarnas Hus behövs i Lund. Därför föreslår kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta att stötta verksamheten samtidigt som en dialog med föreningar i de östra delarna ska göras.

Föreningarnas Hus i Lund erbjuder kontor- och möteslokaler åt ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från Lunds kommun, ett stöd som för närvarande utgörs av 200 000 kronor per år.

När beslutet om att skapa Föreningarnas Hus i Lund fattades i november 2015 bestämdes också att kultur- och fritidsnämnden skulle följa upp verksamheten genom en utvärdering. Denna återrapport är nu gjord och kommunstyrelsen beslutade under mötet att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utvärderingen. Kommunfullmäktige föreslogs också att ge kultur- och fridsnämnden i uppdrag att fortsatt stödja Föreningarnas Hus samt att fortsätta dialogen med föreningar i de östra delarna för att underlätta för föreningarnas möten och aktiviteter.

Uppdatering 2019-02-06:
Kommunfullmäktige att godkänna återrapporten, att ge kultur- och fridsnämnden i uppdrag att fortsatt stödja Föreningarnas Hus samtatt fortsätta dialogen med föreningar i de östra delarna för att underlätta för föreningarnas möten och aktiviteter.

Avtal med Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum och Lunds kommun har ett långt samarbete sedan starten 1992 i Lund. Nu ska kommunen inte bara delfinansiera stiftelsen utan även ingå ett samverkansavtal. Syftet är att kunna styra hur det kommunala bidraget används för att uppnå bästa möjliga effekt i form av nya företag. Hur används det kommunala bidraget bäst till nya företag i Lund? Genom ett nytt samverkansavtal mellan Lunds kommun och Lunds Nyföretagarcentrum ska kommunen styra hur pengarna används för uppnå bästa möjliga effekt.

I korthet reglerar avtalet bland annat hur många nya företag som ska etableras per år och hur många individuella rådgivningar som ska hållas. Båda parter ska också verka för ett jämställt företagande och följa omställningen mot digitaliseringen för att kunna erbjuda rådgivning och utbildning online. Avtalet omfattar perioden 2019-2021 och anger hur det kommunala bidraget ska användas och vilka åtaganden som vilar på respektive part.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avtalet samt att bevilja 1 000 000 kronor per år i kommunalt bidrag under perioden 2019 och 2021.