Kommunstyrelsen aktuella beslut i oktober 2019

2 oktober, 2019

Utvecklingsplan för Skrylle, delårsrapport för Lunds kommun och operatör för Stadshallen. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 2 oktober 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Utvecklingsplan för Skrylle

Skryllegården, som ligger i Skrylle naturreservat, är en av regionens mest besökta motions- och friluftsanläggningar. För att fortsätta att locka människor till naturen och möta det ökande antalet besökare har en utvecklingsplan för området tagits fram. Kommunstyrelsen har nu beslutat att genomföra investeringar i Skrylle för maximalt 49.9 miljoner kronor.

Skrylleområdet som ligger mellan Dalby och Södra Sandby består av flera sammanlänkade naturreservat. Vid Skryllegården finns motionsspår, restaurang, utegym, ett naturum med information om naturen i Skrylle, ett viltgömsle och en spännande naturlekplats. Varje år görs drygt 600 000 besök till Skryllegården. Besöksantalet har ökat under många år och förväntas fortsätta att öka. För att tillgängligheten med såväl kollektivtrafik som bil ska bli bättre och för att rusta upp lokalerna behövs investeringar.

I våras beslutade kommunfullmäktige att en reviderad utvecklingsplan skulle tas fram för Skrylleområdet och det har nu gjorts. Planen innehåller fem områden som kan utvecklas. Det handlar bland annat om Naturum, närområdet kring Skryllegården, ekonomibyggnaderna och de befintliga byggnaderna på området samt tillgängligheten med buss.

Kommunstyrelsen fattade under mötet beslut om att ge serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra de förslag som finns i utvecklingsplanen för en investering om maximalt 49.9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade att investeringen ska in i investeringsplanen för 2021-2025 och att en omprioritering i den redan beslutade investeringsplanen för 2020 ska göras.

Altitude Meetings vinner uppdraget att driva Lunds stadshall

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal med Altitude Meetings om uppdraget som operatör för att driva och utveckla Lunds stadshall, på uppdrag av och i nära samarbete med Lunds kommun.

Operatören kommer att vara det starka kittet mellan verksamheterna och kommunen, som hittar smarta och kreativa lösningar för hur lokalerna bäst kan utnyttjas mellan kommunens egna, fasta förhyrningar för kultur och politik, som har en fingertoppskänsla för vad som lockar gammal och ung till olika typer av evenemang och som långsiktigt vill utveckla Stadshallen tillsammans med fastighetsägaren Lunds kommun utifrån det koncept ”från finrum till vardagsrum” som fastställts av den politiska ledningen.

Målbilden för projektet slår fast att ”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt”. Tanken är att xxx, med sitt kunnande och kontaktnät, får en nyckelroll i detta arbete. I och med beslutet om operatör är nu alla pusselbitar för utvecklingen av Stadshallen på plats:

  • Arkitekt/gestaltning: White Arkitekter
  • Byggentreprenad: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
  • Samverkansbyggledare: Prolog
  • Operatör: Altitude Meetings (förutsatt att onsdagen tilldelning vinner laga kraft)

 
Förberedande arbeten pågår sedan en tid med målbild att kunna återinviga Stadshallen runt årsskiftet 2021/22.

Läs mer om projektet på lund.se/stadshallen

Delårsrapport för Lunds kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna det preliminära delårsbokslutet för Lunds kommun. Det handlar om rapporten för kommunens verksamhet och ekonomi de första åtta månaderna 2019. Lunds kommun redovisar för perioden ett resultat på plus 49 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor högre än beräknat. Prognosen för helåret visar dock på ett negativt resultat på sammanlagt 10 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen för delåret förklaras främst av att nämndernas nettokostnad de första åtta månaderna är 11 miljoner kronor lägre än budgeterat. Prognosen för hela året för nämnderna ligger på ett underskott på 58 miljoner kronor. Anledningen är högre nettokostnader för nämnderna, lägre skatteintäkter och statsbidrag än beräknat samt högre pensionskostnader.

Störst positiv avvikelse bland nämnderna finns inom vård- och omsorgsnämnden som prognostiserar ett överskott på 9,5 miljoner kronor för hela 2019. Efter åtta månader har nämnden ett överskott på 36 miljoner kronor. Den stora skillnaden mellan delårsresultat och prognos förklaras med att en omställning av ett särskilt boende inför en ombyggnation ska ske samt en ökning av personalkostnaderna.

Socialnämnden presenterar för delåret ett underskott på 37 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett underskott på 40 miljoner kronor. Orsaken är ökade insatser inom vård och placeringar av barn. Utbildningsnämnden presenterar för delåret ett underskott på 11 miljoner kronor, vilket förväntas öka med ytterligare 7 miljoner under 2019.

Andelen heltidsanställd personal ökar

Den totala sjukfrånvaron ligger på 6,9 procent, vilket är 0,9 procentenheter lägre jämfört med samma period föregående år. Andelen heltidsanställd personal ökar, vilket är mycket positivt och i linje med kommunens ambition att göra heltid till norm. Kommunens antal anställda ökar också, vilket är kopplat till att kommunen växer.

Lägre investeringstakt än beräknat

Investeringsutgifterna inklusive exploateringsverksamheten uppgår hittills till 419 miljoner kronor. För 2019 ligger prognosen på 869 miljoner kronor, vilket är 131 miljoner kronor lägre än kommunens investeringsram. Bakgrunden är att planerade beställningar på Stadshallen, Ridhus Ladugårdsmarken, Svalebo matsal och kök, Hedda Anderssongymnasiet och Vipan har blivit fördröjda. Samtidigt är investeringarna i spårvägen 75 miljoner kronor högre än årets budget.

Detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl.


Det privata fastighetsbolaget Hemsö vill bygga en idrottshall på Sankt Lars-området. Idrottshallen ska användas för omkringliggande skolor och förskolor. Någon idrottshall för att tillgodose behovet av idrottstimmar bland Sankt Larsområdets skolor finns inte idag och skolbarnen måste ta sig till andra delar av Lund för att ha idrottslektioner inomhus.

För att bygget ska kunna bli verklighet krävs en detaljplan. Förslaget till detaljplan möjliggör trafiksäkra platser för hämtning och lämning av skolbarn och anses inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsen har därför beslutat att tillstyrka förslaget.

Samråd kring fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla, Staffanstorp


Staffanstorps kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla. Området gränsar till Lunds kommun i söder där kommungränsen utgörs av Höje Å och sträcker sig mellan väg 103/108 i väster, väg 108 i söder och Knästorp i öster. För att stärka samverkan mellan de båda kommunerna beslutade kommunstyrelsen i april 2019 om en överenskommelse om utökad samverkan mellan kommunerna i området kring kommungränsen vid Höje å. Överenskommelsen handlar bland annat om en gemensam målbild och ett upplägg för hur samverkan ska gå till.

Staffanstorps fördjupade översiktsplan är just nu ute på samråd för att bland andra grannkommuner som Lund ska kunna lämna in synpunkter på förslaget. Lunds kommuns synpunkter sammanfattas i ett yttrande där det riktas kritik mot stora delar av förslaget. Bland annat avseende jordbruksmark, naturreservat, ekonomiska konsekvenser, externhandel och Höjeås känslighet. Yttrandet förtydligar också att Lunds kommun inte har antagit den strukturbild som Staffanstorp refererar till i den fördjupade översiktsplanen. Lunds kommun har endast antagit en målbild och gemensamma utmaningar. I yttrandet lyfts samtidigt vikten av långsiktigt samarbete fram och det viktiga i att bibehålla den samverkan som har ingåtts. Kommunstyrelsen beslutade att yttra sig i enlighet med förslaget.

Anna Peterson ny ledamot i Lunds klimatpolitiska råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Kommunstyrelsen i Lund utser ledamöterna i rådet. Då Linda Tufvesson som varit ledamot sedan starten har lämnat sin tjänst vid SLU har hon också avsagt sig sin plats som ledamot i Lunds klimatpolitiska råd. Kommunstyrelsen har nu beslutat att Linda Tufvesson ersätts av Anna Peterson, SLU och att hon väljs på en period av ett år.

Kommande sammanträden i Kommunfullmäktge