Kommunstyrelsen - aktuella beslut i mars 2019

7 mars, 2019

Trygghetsskapande åtgärder, renhållningstaxa och årsredovisning för 2018. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Uppdatering 2019-04-01:
Kommunfullmäktige har nu behandlat flera av ärendena nedan. De ärenden som varit uppe i kommunfullmäktige har uppdaterats med kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisning 2018

En samlad verksamhet med god och förbättrad kvalitet. Men kommunen kan bli bättre på att uppnå målen som kommunfullmäktige har beslutat. Det är en del av slutsatserna i årsredovisningen som presenterades för kommunstyrelsen under mötet.

När det gäller ekonomin redovisade Lunds kommun förra året ett resultat på 48 miljoner kronor. Det är en försämring med 116 miljoner kronor jämfört med 2017.

Kommunkontoret har sammanställt årsredovisningen för Lunds kommun och dess bolag för år 2018. I årsredovisningen beskrivs bland annat årets som gått, väsentliga händelser i kommunen, var skattepengarna gått och ur målstyrningen fungerat. Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. Samtliga nämnder har formulerat mål som bidrar till ett eller flera fokusområde och hur väl dessa mål har uppnåtts redovisas i årsredovisningen.

För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. Ett mål bedöms i årsredovisningen som uppnått och det är målet att Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.

Fem mål bedöms vara delvis uppnådda

  • Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut
  • Lunds kommun ska ha en stark ekonomi
  • Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska
  • Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat
  • Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter

Då endast ett mål av sex bedöms vara helt uppnått är den sammantagna bedömningen att kommunen inte lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning då kommunen inte har en tillräckligt god måluppfyllelse av målen som kommunfullmäktige har beslutat. Däremot bedrivs en samlad verksamhet inom kommunen med god kvalitet och där kvaliteten har förbättrats de senaste åren.

Kommunstyrelsen fattade under mötet beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2018 att avsätta 48 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som därefter uppgår till 466 miljoner kronor.

Årsredovisningen kommer upp på lund.se i samband med kommunfullmäktiges möte i slutet av mars.

Uppdatering 2019-04-01:

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Lokalpolisområde Lund 2019-2022

Lunds kommun är och ska vara en trygg plats att leva, vistas och att verka i. Detta är en viktig strategisk fråga och ett fokusområde för kommunen. Flera ärenden på kommunstyrelsen den 6 mars behandlade frågor kopplade till trygghet och säkerhet.

Kommunstyrelsen beslutade under mötet att godkänna förslaget till överenskommelse mellan Lunds kommun och Lokalpolisområde Lund om samverkan och att Lund understryker vikten av polisiär närvaro i de östra kommundelarna.

Överenskommelsen är det övergripande dokument som slår fast att kommunen och polisen ska samverka. Den nuvarande överenskommelsen gick ut vid årsskiftet 2018/2019 och en arbetsgrupp från Lunds brottsförebyggande råd har arbetat fram det nya förslaget. Syftet med överenskommelsen är att kommunen och polisen tillsammans genom gemensamma åtgärder ska minska brottsligheten och förbättra tryggheten för medborgare och verksamma i Lunds kommun. I förslaget har hänsyn tagits till att arbetsmetoden ”Medborgarlöften” börjat användas i samverkansarbetet mellan kommunen och polisen.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunkontoret i uppdrag att kommunkontoret att initiera ett medborgarlöfte med polisen om polisnärvaro i de östra tätorterna med bas i en ökad bemanning på polisstationen i Dalby.

Trygghetsskapande åtgärder genom ansökan om förordnande av ordningsvakter

Lunds kommun är generellt sett en mycket trygg kommun med låg frekvens av brottslighet jämfört med andra svenska kommuner i samma storlek. För att bibehålla, och då det är möjligt, öka tryggheten hos de som bor och vistas i Lund, är trygghetsskapande åtgärder ett av de angivna fokusområdena i kommunens överenskommelse med lokalpolisområde Lund.

Ett område som i trygghetsmätningar, medborgardialoger och genom polisens underrättelseverksamhet visar högst frekvens av anmälda brott i kommunen är området på och omkring Lunds centralstation. Ett sätt att öka tryggheten är närvaro av polis och/eller ordningsvakter. Redan idag tjänstgör ordningsvakter på och omkring Centralstationen men de täcker inte hela området.

Kommunstyrelsen har därför beslutat att Lunds kommun ska ansöka hos polisen om att bilda ett så kallat §3-område runt Lunds central, Clemenstorget, Bantorget och Knut den Stores torg för att ha ordningsvakter och utgöra ett komplement till polisens insatser. En utvärdering ska presenteras för kommunstyrelsen senast 31 december 2020.

Stort engagemang för spårvagnarnas namn

Lunds spårvagnar ska få unika namn. Vilka sju namn det slutligen blir beslutar Skånetrafiken om. Men kommunens medborgare har varit högst delaktiga i processen, sedan Lunds kommun tidigare bett om medborgarnas förslag. Totalt 497 namnförslag lämnades in.

Kommunen ser oerhört positivt på engagemanget och delaktigheten i namngivningen av spårvagnarna. Resultatet från medborgarnas namnförslag visar att invånarna i Lund bär på en stor kunskap om sin lokalhistoria. Med tanke på den höga kvalitet som kommit in till kommunen, anser kommunstyrelsen att namnförslagen bör utgöra grunden för det urval som Skånetrafikens jury ska ta fram.

Därför rekommenderar kommunstyrelsen nu att Skånetrafiken, med utgångspunkt i namnförslagen från medborgarna, väljer namn som representerar eller symboliserar Lunds karaktär. Namnen bildar då tillsammans en helhet som säger något om Lund som plats – i historien och i framtiden. Dessutom rekommenderar kommunstyrelsen att Skånetrafiken ska beakta jämställdhetsaspekten och att kontakta anhöriga om namnförslaget tillhör en person som avlidit de senaste decennierna för godkännande.

Renhållningstaxan för Lunds kommun 2019

Kommunstyrelsen har beslutat om renhållningstaxa för Lunds kommun. Den nya taxan ska gälla från den 1 maj 2019.

Renhållningstaxan för Lunds kommun har i stort sett varit oförändrad sedan 2016. Taxen berör de avgifter som finns för insamling av matavfall, restavfall (hushållsavfall) och brunnstömning. För att möta tilltagande utgifter för renhållningen, som ökade kostnader för färdmedel och löner, behöver taxan förändras.

Vad ett hushåll betalar för renhållning skiljer sig åt mellan olika typer av hushåll och vilka tjänster som ingår i avgiften. Det finns också olika avgifter så som grundavgifter för renhållning som bland annat täcker övergripande kostnader för arbetet, och så finns det den rörliga avgiften som reglerar kostnaden för varje enskild individ.

Kommunstyrelsen har beslut att föreslå för kommunfullmäktige att anta den nya taxan. Det innebär att grundavgiften för en lägenhet höjs med 3%, villataxen som består av såväl rörlig som grundavgift föreslås höjas med totalt 3 %. Även tilläggstaxan för manuella transportvägar, taxan för trädgårdsavfall, tömningsavgift för slamsugning och tilläggsavgifter för slamsugning höjs med 3 %.

Kommunstyrelsen har också beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att stadsdelen Brunnshög kommer ha ett unikt system för insamling av avfall. Där kommer finnas en så kallad sopsug som kommer anläggas för att samla olika avfallsslag. En särskild taxa för sopsugsfastigheter behövs till driftstarten av sopsugen som bedömde bli under våren 2020.

Uppdatering 2019-04-01:

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Överlåtelse av Observatoriet ska undersökas

Under förra våren genomförde Lunds kommun en idétävling där vem som helst kunde lämna förslag på hur Observatoriet i Stadsparken skulle kunna användas. Syftet med tävlingen var att få fram genomförbara förslag som innebär att byggnaden kan rustas upp och fyllas med liv igen.

En jury valde under våren 2018 ut tre vinnande förslag och sedan dess har en arbetsgrupp bearbetat förslagen. Inget av de tre vinnande förslagen har bedömts vara fullt ut genomförbara- istället föreslår arbetsgruppen en kombination av förslagen. Förslaget från arbetsgruppen för Observatoriet är ett koncept som innehåller en pedagogisk upplevelsemiljö, föreningslokaler och ett café.

På kommunstyrelsens möte beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att undersöka möjligheten att överlåta fastigheten till kulturbärande institutioner så som exempelvis Statens fastighetsverk. Kommunstyrelsen beslutade också att idétävlingen avslutad.

Detaljplaner

Flera ärenden som rör detaljplaner var uppe på kommunstyrelsen bord under mötet. En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen, där det står hur gator och allmänna platser ska utformas och hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplaner enbart för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter.

Detaljplan för Helgonagården 8:1 m fl. i Lund

Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka detaljplanen för del av Helgonagården 8:1 i Lunds kommun som byggnadsnämnden skickat ut för samråd. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter till förtätning med kontor, handel, bostäder och centrumverksamheter kring Ideontorget som planeras vara områdets viktigaste offentliga rum.På torget ligger den planerade spårvagnshållplatsen på Ideon. I den aktuella detaljplanen föreslås även en utökning av First Hotel Ideon och förtätning med ny bebyggelse öster om Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) att prövas.

Detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl.

Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka detaljplanen för del av Klostergården 2:9 m.fl. som byggnadsnämnden skickat ut för samråd. Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder och verksamheter i den norra delen av området och förtätning med kontor och/eller skola i den södra delen. Planen gör också att befintliga byggnader och grönska med kulturhistoriskt värde skyddas.

Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl.

Kommunstyrelsen beslutade under mötet att föreslå för kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Pastor Svane 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en gymnasieskola för drygt 2000 gymnasieelever inom del av fastigheterna Pastor Svane 1 och del av Väster 1:7 i Lund. På området planeras bland annat för Lunds nya gymnasieskola Hedda Andersson-gymnasiet.

Uppdatering 2019-04-01:

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och beslutade att lämna bifall till detaljplanen.

Trafikförsörjningsprogram

Region Skåne har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030. Programmet ramar in vad som behövs för att utveckla en attraktiv kollektivtrafik och ska bland annat slå fast vilka mål som ska finnas för kollektivtrafiken i Skåne fram till 2030. Planen är att programmet revideras vart 4:e år. En konkretisering av programmet görs årligen i Skånetrafikens planer och program, vilket vidare leder fram till faktiska tidtabeller.

Lunds kommun har tagit emot förslaget och kommunstyrelsen har nu fattat beslut om ett svar på förslaget- och lämnat ett så kallat yttrande. I yttrandet redogör Lunds kommun för en lång rad synpunkter. Lunds kommun konstaterar att trafikförsörjningsprogrammet redovisar en tydlig målbild baserad på färdmedelsandelar, som är positiv. Men en positiv utveckling är beroende av att årliga trafikplaner ligger i linje, och takt, med programmet. Ett exempel på när detta saknas är de nyligen lanserade neddragningarna i den skånska kollektivtrafiken. Det långsiktiga dokumentets tyngd undermineras därmed när ”verkligheten” styrs av ettåriga trafikplaner som ibland går i andra riktningen.

I övrigt finns ett antal delar av förslaget som behöver klargöras. Exempel på frågor som Lunds kommun lyfter fram är stärkta garantier för möjligheten att resa kollektivt för personer med funktionsnedsättning, att programmet bättre bör beakta vikten av resor där resenärerna kan kombinera kollektivtrafik och cykel, samt att det finns en otydlighet vad gäller basutbud av trafik för växande tätorter. Yttrandet kommer nu att skickas till Region Skåne.

Köp av Råbykungen 2

Lunds kommun kommer att köpa fastigheten där gatuköket Meriten i dag har sin verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade under mötet att köpa fastigheten för att kunna omvandla området och förtäta det med bland annat bostäder och förskola. Just nu pågår detaljplanläggning i kvarteren Stenkrossen och Råbykungen. Lunds kommuns fastighets AB (LKF) har erhållit en markanvisning för delar av området. LKF planerar att bygga i huvudsak bostäder längs med Södra vägen. För att kunna göra detta krävs att kommunen köper fastigheten Råbykungen 2 och det har kommunstyrelsen nu beslutat göra.