Kommunstyrelsen - aktuella beslut i maj 2019

23 maj, 2019

Ekonomi- och verksamhetsplan med budgetförslag och en ny teknisk direktör. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 22 maj 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Mikael Fritzon ny teknisk direktör i Lunds kommun


Kommunstyrelsen i Lund har beslutat att utse Mikael Fritzon till ny teknisk direktör i Lunds kommun. Mikael Fritzon kommer närmast från rollen som huvuduppdragschef för samhälle på Ängelholms kommun där han haft det sammanhållande ansvaret för helheten i samhällsbyggnadsprocessen. Tidigare har han också arbetat inom bland annat Skanska.  Mikael Fritzon tillträder tjänsten i september. Fram till dess fortsätter Helene Öhrström som t.f teknisk direktör.

Ekonomi- och verksamhetsplan med budgetförslag lämnad till kommunfullmäktige
 

I kommunens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 med budget för 2020 redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. Planen tar upp vad kommunen ska fokusera på, vilka mål verksamheterna ska bidra till att uppnå de närmaste åren och vilka resurser som finns för att bedriva det kommunala arbetet. Fokusområdena, som ska genomsyra all verksamhet, är oförändrade sedan tidigare EVP-beslut och är:

  • Smartare Lund
  • Höjd kvalitet och ett gott bemötande
  • Ett starkt samhällsengagemang
  • Ett grönt föredöme

I budgeten och planen bestäms hur lundabornas skattepengar ska användas genom att besluta om samtliga nämnders ekonomiska ramar för drift och investeringar för kommande år.

Det budgetförslag som kommunstyrelsen nu beslutat att lämna till kommunfullmäktige bygger på den styrande Lundakvintettens förslag till budget. Budgeten innehåller bland annat avskaffande av delade turer, outsourcing av företagshälsovården och införande av ett effektiviseringspolitiskt råd.

En av grundförutsättningarna i Lundakvintettens budget är att budgeten ska nå det av kommunfullmäktige beslutade finansiella målet om två procents överskott, det vill säga två procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Tidigare år har detta mål inte uppnåtts.

Kvintettens budgetförslag innebär att det finansiella målet nås, vilket betyder åtstramningar de kommande åren. I korthet innehåller budgeten ökade externa intäkter i form av skatteintäkter, statsbidrag och finansiella intäkter på 4,4 %. Av detta går 2,2 % till att nå det finansiella målet. Återstoden går till effekter av redan fattade beslut och konsekvenserna blir att ramförstärkningar till nämnderna blir marginella. Det betyder att samtliga nämnder i Lunds kommun kommer att påverkas av effektiviseringskrav i olika utsträckning under planperioden.

Tillsammans med beslutet om EVP fattades också beslut om flera uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå för kommunfullmäktige att ge Lunds kommuns Parkerings AB i uppdrag att ansvara för parkeringsövervakning och informationen om parkering i Lunds kommun. Tekniska nämnden får också i uppdrag att i samråd med kommunkontoret upphandla parkeringsövervakning hos Lunds kommuns Parkerings AB. Tekniska nämnden ska också återkomma till kommunfullmäktige med en begäran om förändring av uppdraget om det skulle vara så att upphandlingen inte ger avsevärt sänkta kostnader för nämnden.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att föreslå för kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen uppdraget att i samråd med LKP och tekniska nämnden att under 2020 se över parkeringsorganisationen för att möjliggöra infartsparkering vid kollektivtrafikknutpunkter, som till exempel spårvägens ändhållplats på Brunnshög. I uppdraget ingår att ta fram en tidsatt plan för infarts-och pendlarparkeringar, samt förslag på placering av Park-and-Ride. KS beslutade också att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med budgetbeslut besluta om en samlad parkeringsorganisation hos Lunds kommunala parkeringsbolag AB från 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå för kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att i enlighet med Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet förbereda inrättandet av ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen. Kommunfullmäktige ska fatta principbeslut om inrättande av naturreservatet senast 2020.

Vad budgetförslaget betyder i detalj för enskilda verksamheter och förvaltningar i Lunds kommun är för tidigt att säga. EVP:n ska behandlas av kommunfullmäktige den 13-14 juni 2019 och därefter påbörjas arbete med att ta fram verksamhetsplan och internbudget på nämndsnivå.

 

Svar på remiss om ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet


En statlig offentlig utredning (SOU 2018:69) har på regeringens uppdrag tagit fram slutbetänkandet ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet”. Justitiedepartementet har remitterat utredningen till ett antal remissinstanser där Lunds kommun är en.

Lunds kommun har tagit emot förslaget och kommunstyrelsen har nu fattat beslut om ett svar på förslaget- och lämnat ett så kallat yttrande med en del synpunkter..

Lunds kommun delar uppfattningen att en tydligare kriminalisering av barnäktenskap är bra och kan verka avhållande på den som överväger att medverka till ett barnäktenskap. Lunds kommun instämmer också i utredningens uppfattning att straffvärdet för brott som begås i hederns namn ska höjas.

När det gäller utreseförbudet anser Lunds kommun att grunden i utredningens resonemang om vikten av att kunna förhindra att barn under 18 år hindras från att resa i syfte att ingå barnäktenskap eller utsättas för könsstympning i högsta grad är angeläget och ser till barns bästa. I yttrandet framför Lunds kommun dock en del försvårande aspekter utifrån socialtjänstens befogenheter när det gäller utreseförbudet.  Det handlar främst om när förbudet mot utresa inte är kopplat till ett vårdbehov utan handlar om en risk för bortförande. Lunds kommun skriver i yttrandet att det kan bli ett svårt läge för socialtjänsten att agera i och kan bli komplicerat att genomföra.

Kommunstyrelsen beslutade också att yttrandet ska kompletteras med en mening om att utvisning alltid ska prövas för icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott.

Översyn av taxorna för kultur- och fritidsverksamhet 
 

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att en del av taxorna som rör kultur- och fritidsverksamheten ska justeras. Tidigare har kommunfullmäktige i november fattat beslut om taxorna men från och med i år kommer kommunfullmäktige fatta beslut om detta i juni för att det ska sammanfalla med budgetförhandlingarna och antagandet av EVP:n.

De ändringar som kommunstyrelsen nu föreslår för kommunfullmäktige gäller bland annat att barnkalas i ishallen höjs med 100 kronor, taxan för lösspel i bowlinghallen under vissa tider höjs med 10 kronor i timmen, att en reservationsavgift på biblioteken på åtta kronor återinförs och i enlighet med beslutet att införa ett musikchecksystem för musikundervisning införs en taxa på 1 100 kronor per termin. Slutgiltigt besked om taxorna tas av kommunfullmäktige i juni.