Kommunstyrelsen - aktuella beslut i maj 2019

2 maj, 2019

Delårsrapport, utvecklingsstöd för idrottsprofiler och fastställande av beredskapszon. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i maj. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Uppdatering 2019-05-27:
Kommunfullmäktige har nu behandlat flera av ärendena nedan. De ärenden som varit uppe i kommunfullmäktige har uppdaterats med kommunfullmäktiges beslut

Lunds kommun redovisar ett positivt resultat första kvartalet

Lunds kommun redovisar för perioden, ett resultat på 15 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än periodens budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till minus 25 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det visar den delårsrapport för januari till och med mars, som kommunstyrelsen godkände vid torsdagens sammanträde.

Prognosavvikelsen förklaras främst med lägre skatteintäkter och statsbidrag, högre nettokostnader för nämnderna och positivt finansnetto.

Ny central förskola planeras på Revingelyckan

Det finns ett behov av större förskolor i Lunds centrum. I januari 2015 beställde dåvarande barn- och skolförvaltningen Lunds stad, en förskola med fyra avdelningar som skulle hyras av JM:s projekt längs Hardebergabanan. Servicenämnden fick två år senare, genom ett beslut i kommunstyrelsen, rätt att teckna ett samarbetsavtal för att ta fram ett underlag för förskola. Nu planläggs den sista etappen av JM:s projekt och ett förslag till hyresavtal tagits fram. JM ska enligt planeringen bygga en bostadsbyggnad med en förskola i de två nedre planen med tillhörande utemiljö.

Kommunstyrelsen beslutade under torsdagens sammanträde, att avtal ska tecknas med JM för en förskola med fyra avdelningar på Revingelyckan. Avtalet med kommunen ska löpa på 15 år och hyran ligger på 1 800 000 kronor per år.

Kommunen ger utvecklingsstöd till idrottsprofiler

I dag finns olika varianter av idrottsprofiler inom kommunens skolor. De görs i samverkan med idéburen sektor och möjliggör mer fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Kommunfullmäktige har avsatt 1 500 000 årligen från och med år 2019 för utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan. Utvecklingsstödet syftar till att uppmuntra, utöka och erbjuda bättre förutsättningar för skolor att utveckla lokala idrottsprofiler.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att överföra 800 000 till barn och skolnämnden, 400 000 till utbildningsnämnden från kommunstyrelsens reserverade medel för utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan. Dessutom behålls en del av de avsatta medlen för den MFF-akademi som redan är igång i Södra Sandby.

Stor satsning på Kunskapsparken i Brunnshög

En stor park, motsvarande 21 fotbollsplaner, som ska fläta samman stadsmiljön med den öppna skånska slätten. Det är planerna för Brunnshögs nya park- Kunskapsparken. Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att bygget av Kunskapsparken sätts igång.

Kunskapsparken kommer vara en av de största parksatsningarna som någonsin gjorts i Lund. Parken beräknas kosta omkring 87,5 miljoner kronor och bygget föreslås starta i höst och pågå till 2021. Kunskapsparken ska fungera som ett regionalt utflyktsmål och ett rekreationsområde för dem som bor och arbetar i Brunnshög.

Uppdatering 2019-05-27:
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och beslutat att bygget av parken sätts igång.

Fastställande av beredskapszon vid ESS

Nordost om Lund i Brunnshögsområdet byggs forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS). Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade i april 2018 att ESS ska placeras i beredskapskategori 2. Det innebär att SSM bedömer att det skulle kunna inträffa händelser på ESS som motiverar att skyddsåtgärder vidtas, men att allvarliga strålskador för allmänheten helt kan uteslutas utanför anläggningen.

För att skyddsåtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt har SSM föreslagit att en beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 700 meter inrättas från utsläppspunkten på ESS. Bebyggelse är fullt möjlig inom denna zon. Beredskapsplan för hur man ska agera vid en eventuell olyckshändelse ska vara klar innan ESS tas i drift om ett par år. Den görs i samarbete med ESS, Räddningstjänsten Syd och Lunds kommun.

Lunds kommun har tagit fram ett förslag på beredskapszon enligt karta över hur den ska förläggas. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna förslaget och har gett kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till beredskapsplan utifrån fastställd beredskapszon, tillsammans med berörda aktörer.

Detaljplan möjliggör 200 nya studentbostäder

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta en detaljplan som möjliggör cirka 200 nya studentbostäder och cirka 1000 kvadratmeter för verksamheter (nationslokaler). Det är Blekingska nationen, genom Stiftelsen Herulero i Lund, som är exploatör.

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen, där det står hur gator och allmänna platser ska utformas och hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplaner enbart för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Det här ärendet handlar om cirka 0,7 hektar mellan LTH och Ideon. Den nya bebyggelsen som möjliggörs genom planen är strategiskt viktigt då det bidrar till att utveckla området mellan LTH och Ideon, en central del av kunskapsstråket.

Uppdatering 2019-05-27:
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och beslutade att anta detaljplanen.

Yttrande om AB Sydstens ansökan om förnyat och utökat tillstånd

AB Sydsten ansöker om tillstånd om att utvidga sin bergtäkt i Önneslöv utanför Dalby. Ansökan innefattar både en utvidgning av täktområdet, förlängd tid och en utökad bortledning av grundvatten. Det är mark- och miljödomstolen som är beslutande myndighet och kommunen har rätt att yttra sig.

Tre olika nämnder inom Lunds kommun har berett ärendet och lämnat synpunkter som följer kommunens ställningstagande i sitt miljöprogram LundaEko II och översiktsplanen. Nämnderna anser att AB Sydsten inte har visat att behovet av bergmaterial motiverar den ytmässiga expansion av täktverksamheten som ansökan förordar utan de föreslår en utökning enbart på djupet inom dagens tillståndsgivna område. Nämnderna vill särskilt skydda en fäladsmark belägen i den norra delen av området som avsattes som kompensationsmark i bolagets förra täktansökan.

Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag och nämndernas synpunkter. 

Försäljning på det växande verksamhetsområdet Hasslanda III

Verksamhetsområdet Hasslanda III är under utveckling. Här finns en detaljplan som ska omfatta byggrätter för verksamheter med varierade karaktär som handel, service, lager och tillverkning, men också gång- och cykelväg och ny parkmark som ska skapa en grön skyddszon mellan jordbruksmark och verksamhetstomter.

I dagsläget finns det redan beslut om försäljning av tre tomter. Nu har kommunstyrelsen godkänt en försäljning av en fjärde tomt på området. Kommunens ambition är att i första hand erbjuda företag och institutioner som redan är etablerade inom Lund och som av olika skäl inte kan expandera inom sin nuvarande tomt, förvärv av ny mark.

Kommunstyrelsen beslutade att erbjuda tomten till Castellum Öresund AB eller annat bolag för fastighetsförvaltning inom samma koncern för en köpeskilling av 1200 kronor per kvadratmeter. Tomten är en del av Sellerin 1, och omfattar cirka 11 000 kvadratmeter inom Hasslanda verksamhetsområde.

Markanvisningstävling avgjord på Brunnshög

Brunnshög är en helt ny stadsdel som nu växer fram i nordöstra Lund. Fullt utbyggd kommer uppemot 40 000 personer att bo/arbeta där. Utbyggnaden har startat och de första boende i södra Brunnshög flyttade in den 21 januari i år. Ett större handelskvarter för ICA, flera flerbostadshus och Nobelparken planeras att börja byggas under 2019. Målet är att uppemot 400 bostäder per år ska byggas i området. För att konkurrensutsätta försäljningen av mark i Lunds kommun arrangeras markanvisningstävlingar.

I början av juni förra året fick projektkontoret Brunnshög i uppdrag av tekniska nämnden att genomföra en markanvisningstävling för försäljning av byggrätter i Brunnshög. Tävlingen om en byggrätt för hyresbostäder har nu genomförts och tävlingsjuryn förordar att Tornet Bostadsproduktion AB vinner markanvisningstävlingen.

Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att godkänna markanvisningen av fastigheten Gryningen 1 till Tornet Bostadsproduktion, enligt juryns rekommendation.

Förslag att inrätta pris kring ”En organisation som vågar”

Goda initiativ inom kommunkoncernen som leder till smartare användning av våra resurser ska uppmuntras. Det menar Kvintetten i sin skrivelse ”En organisation som vågar” och föreslår kommunstyrelsen att inrätta ett pris för att uppmärksamma just det.

Efter kommunstyrelsens sammanträde fick kommunkontoret i uppdrag att formulera ett sätt att ta fram en samlad modell som innehåller bedömningsgrunder och kriterier och ekonomiska förutsättningar för att uppmärksamma medarbetares idéer och förbättringsförslag.

Yttrande till Länsstyrelsen om Folkparken som byggnadsminne

Länsstyrelsen överväger med stöd av kulturmiljölagen att förklara Folkparkshuset med park, fastigheterna Väster 5:10 och del av Väster 7:1 för byggnadsminne. Om byggnaden och området blir byggnadsminne meddelas också ett antal skyddsbestämmelser. Lunds kommun behöver senast den 10 maj 2019 lämna yttrande till Länsstyrelsen.

Tekniska nämnden, servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden har yttrat sig och motsätter sig en byggnadsminnesförklaring. Bland annat framhålls att Folkparkens utformning i sig själv har utgjort ett problem för att hitta verksamheter som fungerar i byggnaden och att den endast i begränsad omfattning har kunnat användas till kommunal verksamhet.

Under kommunstyrelsens möte beslutades att Lunds kommun lämnar ett yttrande där man motsätter sig en byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset med park, fastigheterna Väster 5:10 och del av Väster 7:1, Lunds kommun.