Kommunstyrelsen - aktuella beslut i februari 2019

7 februari, 2019

Märk-DNA, ny hall för gymnastik och reviderade riktlinjer för offentlig konst. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Uppdatering 2019-03-01:
Kommunfullmäktige har nu behandlat flera av ärendena nedan. De ärenden som varit uppe i kommunfullmäktige har uppdaterats med kommunfullmäktiges beslut.

Ny gymnastikhall på Södra Råbylund

Behovet av gymnastikhallar är stort i Lund. Kommunstyrelsen nu har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att en dedikerad hall för gymnastik och en mindre hall som delas med skolidrotten byggs intill skolan på Södra Råbylund. En lösning som är ekonomiskt hållbar, med bra geografiskt läge, som snabbt kan bli färdig och som tillgodoser både gymnastikföreningarnas och skolornas behov av lokaler.

Gymnastik är den tredje största idrotten bland Lunds barn och unga och behoven av fler lokaler för gymnastik är stort. Flera olika förslag har behandlats politiskt och i augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige att bygga en dedikerad gymnastikhall vid Sparbanken Skåne Arena som även skulle kunna byggas ut för framtida evenemangsbehov. Under hösten har detta utretts vidare och bedömningen är att den utredningen kan ta tid.

För att processen med en ny gymnastikhall inte skulle dra ut på tiden fick kommunkontoret i december i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, att utreda en alternativ placering av gymnastikhallen och att analysera vilken typ av hall som ska uppföras. Den här utredningen är nu färdig och förslaget som KSAU tidigare behandlat och som nu kommunstyrelsen beslutat föreslå för kommunfullmäktige innebär att det byggs en dedikerad hall för gymnastikföreningarnas behov som också innehåller en mindre idrottshall intill skolan på Södra Råbylund, som ska delas med skolidrotten.

Kommunkontoret bedömer att investeringsutgiften blir 99 miljoner kronor med en årlig driftkostnad på 8,3 miljoner. Beslutet innebär också att man ska fortsätta den fördjupade utredningen av arenaområdet med målet att hitta lösningar för både området och skolidrottens behov.

Kommunstyrelsen har också beslutat att förslå för kommunfullmäktige att beslutet ska ersätta kommunfullmäktiges beslut från augusti 2018.

Uppdatering 2019-03-01:

Kommunfullmäktige har nu behandlat ärendet och på mötet den 28 februari 2019 beslutade KF:

  • att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en dedikerad gymnastikhall med en skolidrottsal på Södra Råbylund med en uppskattad investeringsutgift på 99 mnkr.
  • attdetta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga gymnastikhallen vid Arenan, samt kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2016, §164 dnr KS 2014/0956 om att bygga en fullstor idrottshall på Södra Råbylund.
  • att ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden att till kommunstyrelsens arbetsutskott återkomma med förslag på utformning och planlösning samt investeringsutgift innan planlösningen fastställs.
  • att driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.
  • attkommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder och aktörer fortsätta att utreda lösningar för skolidrottens behov parallellt med en fördjupad utredning kring utvecklingen av arenaområdet

Tillfälliga lokaler på Vikingaskolan

Kommunstyrelsen har beslutat att ge servicenämnden i uppdrag att sätta upp paviljonger på Vikingaskolan. Dessa lokaler ska användas fram till skolan på Södra Råbylund är klar.

Paviljongerna kan användas som klassrum och även vara en del av den framtida evakueringen när årskurs F-6-byggnaderna på Vikingaskolan rivs och ersätts med nya byggnader.

Hyran för paviljongerna bedöms vara 1, 6 miljoner kronor och kommer i enlighet med kommunstyrelsens beslut att finansieras av kommunstyrelsens reserverade medel för lokaler där det finns utrymme för att klara oförutsedda lokalbehov.

Märk DNA- nu på fler ställen

För att minska inbrott och öka tryggheten i kommunen har kommunstyrelsen beslutat att utöka informationsinsatserna med Märk-DNA.

Arbetet med Märk-DNA kommer införas i ytterligare tätorter i Lunds kommun och nu är det Veberöd, Dalby, Stångby och Torna Hällestad som står på tur. Under 2017 genomfördes kampanjer i Genarp och Södra Sandby.

Verksamheten med DNA-märkning av egendom handlar om att märka stöldbegärliga saker med DNA-vätska. Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och vätskan penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig men framträder då den belyses med UV-ljus. Varje märkning är unik och kan därför spåras och kan därför spela stor roll vid till exempel en brottsutredning efter ett inbrott. Kommunstyrelsen har även beslutat att informationsinsatserna kopplat till Märk-DNA ska genomföras i samverkan med polisen.

Revidering av riktlinjer Offentlig konst

Konsten i det offentliga rummet ska komma fler lundabor till del. Det är en del inriktningen på de reviderade riktlinjerna för den offentliga konsten i kommunen som Kultur- och Fritidsnämnden tagit fram och som nu kommunstyrelsen tagit del av.

De nya riktlinjerna innebär att konstverken i det offentliga rummet placeras där det lämpar sig bäst och konsten ska inte längre enbart vara knuten till specifika byggprojekt. Tidigare har en viss procent av byggkostnaden vid nybyggnation avsatts för investeringar i offentlig konst. De nya riktlinjerna föreslår istället att ett fast belopp per år avsetts till investeringar i konst i det offentliga rummet. När det gäller underhåll och reparationer av den offentliga konsten ska detta ske inom ramen för kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna de reviderade riktlinjerna.

Uppdatering 2019-03-01:

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag med tillägget att riktlinjerna ska gälla från och med den 1 januari 2019.

Stöd för inrättandet av säkerhetsnämnd

Lunds kommun ska ha en öppen, säker och transparent medborgarinformation när det gäller säkerheten kring forskningsanläggningen ESS som just nu byggs på Brunnshög. Därför har kommunstyrelsen beslutat att uttala sitt stöd för att en säkerhetsnämnd inrättas i Lunds kommun.

ESS är ett europeiskt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS-anläggningen är en angelägenhet för Europa. Anläggningen ligger i Lunds kommun vilket ger kommunen ett särskilt ansvar gentemot medborgare och allmänhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade i april förra året att ESS ska placeras i beredskapskategori 2. Det innebär att SSM bedömer att det kan inträffa händelser på ESS med utsläpp av radioaktiva ämnen som motiverar att brådskande skyddsåtgärder vidtas för allmänheten utanför anläggningen, men att allvarliga förutsägbara effekter för allmänheten utanför anläggningen kan uteslutas.

Regeringen förbereder nu lagstiftning kring inrättandet av en säkerhetsnämnd i Lunds kommun för att säkra allmänhetens insyn och kommunstyrelsen har nu beslutat att uttala sitt stöd för att en sådan nämnd inrättas.

Lund lämnar organisationen Spårvagnsstäder

Kommunstyrelsen har beslutat att Lund ska lämna organisationen Spårvagnsstäderna. Lunds kommun har i planeringen av spårvägen valt att vara medlem i organisationen och kostnaden för detta har varit 100000 kronor varje år.

Lunds kommun har även samarbetat genom Spårvägar i Skåne med Helsingborgs stad, Malmö stad och Region Skåne. Även detta samarbete ska Lund nu lämna.

Vid mötet beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska begära utträde ur organisationen Spårvägsstäderna samt att uppmana Region Skåne att sammankalla styrgruppen för SPIS för att avsluta samarbetet.

Lån till Akademiska föreningen till AF-borgens utveckling

AF-borgen behöver tillgänglighetsanpassas och Akademiska föreningen är i behov av finansiering för att utföra detta.

I december 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett upplägg som innefattar ett lån till AF-borgen på sex miljoner kronor med årliga amorteringar på marknadsmässiga villkor. Kommunstyrelsen har nu beslutat om att bevilja ett lån på sex miljoner kronor och att ge ekonomidirektören i uppdrag att fastställa de exakta villkoren för lånet.

Uppdatering 2019-03-01:

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet attbevilja ett lån till AF-borgen AB på 6 miljoner kronor.

Markanvisningar

Kommunstyrelsen beslutade på mötet att godkänna två markansvisningsavtal. Det första gäller området Grynmalaren 37 och Innerstaden 2-1. Detta avtal går till Seniorgården Ab som tidigare fått en markreservation. Enligt detaljplanen som tagits fram finns möjlighet till bostäder och ut- eller ombyggnad av förskola i området.

Det andra avtalet gäller Stångby 5:28 Stångby Väster II. Detaljplanen för området som Lunds kommun detaljplanelagt öppnar för möjligheten för bland annat cirka 750 bostäder, skola, förskola, centrumverksamhet och stadsdelspark i ett stationsnära läge i Stångby. Enligt beslutet i kommunstyrelsen har avtalet gått till Kudo AB. Kudu AB får enligt beslutet en markanvisning inom Stångby Väster II bestående av ett kvarter inom etapp 1.

Inte gå vidare med köp av Vallkärratorn

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Lunds kommun ska avstå från att köpa fastigheten Vallkärratorn 5:75. Fastigheten som är ca 17 ha ligger öster om Nöbbelöv, mellan södra stambanan och Kävlingevägen. I kommunens nya översiktsplan anges markanvändning, blandad bebyggelse. Lunds kommun har erbjudits köpa fastigheten för bostadsbyggande för 27 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018 att återremittera ärendet för att förhandla om ett lägre pris och att marken skulle betraktas som jordbruksmark, vilket inte godtogs.

Kommunstyrelsen beslutade istället föreslå för kommunfullmäktige att inte gå vidare med köpet.

Kulturcheck i Lunds kommun

Fler barn i Lunds kommun ska få möjlighet att lära sig spela ett instrument och köerna till Kulturskolan ska minska. Som ett första steg för att minska kötiderna, föreslås kommunfullmäktige att besluta om att införa en kulturcheck. Ärendet har vid två tidigare tillfällen behandlats av kommunfullmäktige och där återremitterats till kommunstyrelsen. Senast återremitterades ärendet om kulturcheck vid mötet i januari 2019 för att utreda konsekvenserna av ett ackrediteringssystem utifrån ett likvärdighets- och tillgänglighetsperspektiv och de juridiska förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem.

Kommunkontoret har tittat på frågan och bedömningen är att systemet med musikcheck har stöd i lagstiftningen och att en kulturcheck som innebär att fler barn ges tillgång till musikskola hos fler aktörer än idag bör leda till ökad likvärdighet och tillgänglighet.

Kommunstyrelsen fattade under mötet beslut att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa ett valfrihetssystem för musikundervisning med ackrediterade utförare som kan avgränsas till olika åldersgrupper, samt att Kulturskolans musikundervisning ska ingå i det här systemet.

Kommunstyrelsen föreslog också kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att senast ett år efter införande presentera en utvärdering av valfrihetssystemet och att i den del som gäller taxor återkomma med förslag till kommunfullmäktige.

Uppdatering 2019-03-01:

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.