Kommunstyrelsen - aktuella beslut i augusti 2019

15 augusti, 2019

Teater Sagohuset får nya lokaler för sin barnteaterverksamhet och ett pris för frivilliga samhällsarbetare i kommunen införs. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 14 augusti 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Teater Sagohuset får nya lokaler

Teater Sagohuset har i flera år letat efter en ersättningslokal. Nu har kommunstyrelsen beslutat att låta Kultur- och fritidsförvaltningen anpassa det före detta Glasmästeriet, i kvarteret Stenkrossen 2, så att barnteaterverksamheten kan få plats här. Anpassningarna av lokalen bedöms kosta 7 miljoner kronor. Hyran bedöms kosta 800 000 kronor per år. För att Teater Sagohuset ska kunna klara den framtida hyran beviljas också Kultur- och Fritidsnämnden en utökad ram med 770 000 kronor per år från 2020.

 

Möjlig koncernstruktur ska utredas

Lunds kommuns olika bolag kan komma att samlas i en gemensam koncern. Inför mandatperioden 2019-2022 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda vilka konsekvenser en förändrad ägarstruktur skulle få.

 

Nu har kommunkontoret presenterat uppdraget och konstaterar både att ägarstyrningen kan förbättras och att bolagen bör organiseras i en koncernstruktur. På kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2019 beslutades att ge kommunkontoret i uppdrag att göra en fortsatt utredning kring koncernbildning för Lunds kommun med fokus på vilka bolag som ska ingå och vilka fastigheter som ska förvaltas i bolagsform. Kommunstyrelsen beslutade också att avsätta 1 miljon kronor till den fördjupade utredningen.

 

Nytt pris för frivilliga samhällsarbetare 

Frivilliga samhällsarbetare som engagerar sig i olika uppdrag för att hjälpa barn, unga, äldre och andra behövande gör en stor insats för samhället. Nu inför Lunds kommun ett årligt pris om 25 000 kronor för frivilliga samhällsarbetare som gjort en särskild insats inom detta område. Priset kan fördelas på upp till tre olika aktörer varje år.

 

Det beslutade kommunstyrelsen på sitt sammanträde i augusti. Kommunstyrelsen beslutade också att anta de regler som överförmyndarnämnden föreslagit. Förslag på pristagare ska ha inkommit senast den 15 oktober till Lunds kommun. 

 

Klartecken för trafikomläggningar på Klostergården

Sedan tidigare har samarbetet Kollektivtrafikvision Lund 2020 beslutat att busslinje 1 på Klostergården ska läggas om. För att kunna skapa en dubbelriktad linje har tekniska nämnden i Lunds kommun föreslagit att en ny cirkulationsplats, kompletterande hållplatser och en tillgänglighetsanpassning av hållplatserna på sträckan ska byggas. På kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti beslutades att lämna igångsättningstillstånd för att genomföra åtgärder enligt förslaget. Byggnationen väntas påbörjas i höst.