Aktuella beslut i korthet

Här publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protkoll och möteshandlingar finns här

Följ denna nyhetslista via RSS

Mars

2021-03-03

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i mars 2021

Inget siste april i Stadsparken, ny taxa för bygglov och konstnärlig utsmyckning av Lund. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i mars 2021.

Februari

2021-02-24

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut februari 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 23 februari togs bland annat uppföljningen för år 2020 upp.

2021-02-19

Socialnämnden – aktuella beslut februari 2021

Socialnämndens årsanalys och bostads- och lokalförsörjningsplanen är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 17 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2021-02-18

Kommunfullmäktige-aktuella beslut i februari 2021

Lunds framtida avloppsrening och val av styrelseledamöter i Lunds Rådhus AB var två av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde i februari.

2021-02-18

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i februari 2021

Årsanalys 2020, praktiknära forskning och uppföljningsverktyg för elevernas studiegång är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 17 februari. Nämnden fick även en redovisning av resultatbaserad ersättning för kommunal vuxenutbildning.

2021-02-17

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i februari 2021

Årsanalys för 2020, verksamhetsplan för 2021, utredning om en samlad måltidsorganisation samt uppföljning av arbetet mot kränkande behandling. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 16 februari.

2021-02-16

Servicenämnden – aktuella beslut i februari 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 10 februari bland annat upphandling av ny ridhusanläggning i Lunds kommun, nämndens årsredovisning samt att anta en ny informationsredovisning för nämndens verksamheter.

2021-02-12

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2021

Under torsdagen hanterade byggnadsnämnden årsanalysen för 2020, man beslutade om att det är dags för samråd för en detaljplan i Genarp och behandlade även flera bygglov.

2021-02-11

Tekniska nämnden - aktuella beslut i februari 2021

Nämnden den 10 februari hanterade bland annat årsanalysen för 2020, tog ett igångsättningsbeslut för gång-och cykelbana längs Vildgåsvägen och beslutade att utreda möjligheter för utökad julbelysning i de östra tätorterna.

2021-02-03

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i februari 2021

Miljonstöd till nationerna, Lunds framtida avloppsrening och granskning av ekonomiska processer. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 3 februari.

Januari

2021-01-28

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i januari 2021

Naturreservat i Höjeådalen, utvärdering av Lundaförslaget och detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av E22. Ja, det var några av ärendena på årets första sammanträde i kommunfullmäktige.

2021-01-27

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i januari 2021

Verksamhetsplan med internbudget och kvalitetsanalys läsåret 2019/20. Det är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 26 januari.

2021-01-27

Servicenämnden – aktuella beslut i januari 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 20 januari verksamhetsplan och internbudget samt ett antal mindre ärenden.

2021-01-22

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om flera bygglov, att anta en ny detaljplan för en del av Sankt Lars-området och om att gå vidare med planerna på ett nytt besökscenter på Brunnshög. Nämnden bestämde också om nya regler för sotning av eldstäder.

2021-01-21

Socialnämnden – aktuella beslut januari 2021

Verksamhetsplan och budget för 2021, satsning på arbetsmarknadsinsatser och en ny överenskommelse med Riksförbundet för social och mental hälsa är några av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 20 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2021-01-21

Tekniska nämnden – aktuella beslut i januari 2021

Den 20 januari beslutade tekniska nämnden bland annat om verksamhetsplan med budget för 2021 och att handla upp en entreprenad i Stångby. Nämnden behandlade även en granskning av det avslutade spårvägsprojektet.

2021-01-20

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i januari 2021

Verksamhetsplan och internbudget, kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020, underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen samt en motion om barngruppers storlek i förskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 19 januari.

2021-01-20

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut januari 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 19 januari togs bland annat upp verksamhetsplanen för Lunds renhållningsverk gällande 2021–2023.

2021-01-13

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i januari 2021

Förstärkta insatser mot våld i nära relationer, beslut om inriktning för Observatoriet och arbetet med biosfärområde i Vombsjösänkan tar form. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i januari 2021.