Kommunens organisation

Om hur kommunens verksamhet är organiserad.

Organisationsskiss av Lunds kommun

I Lunds kommun finns det fjorton nämnder och styrelser. Varje nämnd/styrelse har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsens, vars förvaltning sköts av kommunkontoret.

Här hittar du bilder på Tjänstepersoner vid Lunds kommun