Rapporter

Förvaltningens arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet dokumenteras varje år i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året och de resultat som uppnåtts.

Redovisningen omfattar perioden 1:e oktober till och med 30:e september. Perioden kallas för kvalitetsåret och syftet är att resultaten ska redovisas i tid för att kunna användas i planeringen av nästkommande års verksamhet.

Här kan du läsa om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen år 2019

Nationell brukarundersökning

Vad tyckte de äldre om äldreomsorgen år 2020? Socialstyrelsen gör årligen en undersökning där alla över 65 år som har hemtjänst eller bor i ett äldreboende får svara på frågor om vad dom tycker om sin vård och omsorg.

Här kan du läsa Socialstyrelsens resultat för Lund hemtjänst år 2020

Här kan du läsa Socialstyrelsens resultat för Lund särskilt boende år 2020

Äldreguiden

Socialstyrelsen har tagit fram Äldreguiden för den som vill jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen av äldre i Sverige. I Äldreguiden finner du även resultat per enhet för vård och omsorg i Lunds kommun.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens äldreguide

Öppna jämförelser

Syftet med öppna jämförelser är att öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader för vård och omsorg. Jämförelserna bidrar till att skapa större öppenhet för den verksamhet som kommuner och landsting bedriver.

Här kan du läsa om öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting

Kolada - databas för nationell statistik

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet. Nyckeltalen bygger i huvudsak på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna.

Här kan du läsa om Kolada, kommun och landstingsbasen