Integration, inkludering och tillgänglighet

Vi deltar i flera projekt för att främja integration, inkludering och tillgänglighet.

CISCOS

Projektet CISCOS handlar om utmaningar för aktörer inom verksamheter riktade till funktionshindrade. FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt EU:s handikappstrategi 2010-2020 utgör ett paradigmskifte i verksamheternas utgångspunkt. Från välgörenhet och medicinska tillvägagångssätt till ett som är grundad i mänskliga rättigheter ("inkluderingsparadigm" ). I detta sammanhang kommer CISCOS-projektet att utveckla en multinationell utbildningskurs för personal i organisationer för funktionshinder, kommuner och universitetsstudenter. Projektkonsortiet består av organisationer från nio europeiska länder och leds av ZPE University of Siegen och i Lund är Stadsbyggnadsförvaltningen en partner och bidrar med samhällsplanerares perspektiv.

För mer information: CISCO på University of Siegens hemsida
Projektet pågår: 2018-2021
Total projektbudget (ca): 7.800.000 SEK
Program: Erasmus+

BOSS

BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, är ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden som ägs av Kommunförbundet Skåne samt medfinansieras av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 16 skånska kommuner. Huvudsyftet med projektet är att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället. Genom att arbeta med bred kompetensutveckling på både strategisk och operativ nivå ska projektet skapa en gemensam kunskapsbas kring ensamkommande barn och unga inom och mellan kommunerna. Projektet ska stödja formandet av nya samverkansstrukturer och utvecklande av multikompetent operativ samverkan. Fokus för genomförandet kommer att ligga på att identifiera utvecklingsområden som kräver reell samverkan.

För mer information: https://kfsk.se/boss/
Projektet pågår: 2016-2018
Total projektbudget (ca): 9.600.000 SEK
Program: Europeiska Socialfonden, ESF

Bridge the Gap

Bridge the gaps ska möta samhällsutmaningen med bristande tillit och trygghet i storstäders ytterområden genom att utveckla ett antal verktyg som kan användas i tät stadsbygd för att förbättra den sociala sammanhållningen och tryggheten. Angreppsättet som ska prövas handlar om att skapa interaktion mellan människor genom att samnyttja såväl torg och gator som inomhusmiljöer. Det nya är att stadsdelens centrala del ses som en helhet, där fastighetsgränsernas roll för användarna minskas. Delade rum, inomhus och utomhus, ger fler tillgång till mer av service, mötesplatser och möjligheter att upptäcka, skapa och odla intressen och affärsidéer.

För mer information: Projektet ägs och leds av Lunds kommun och övriga partners är LTH, Veidekke, Serneke, WSP, Sensative.
Projektet pågår: 2018
Total projektbudget (ca): 729.000 SEK
Program: Utmaningsdriven innovation – VINNOVA

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se