Lighting Metropolis - projekt utomhus

Lunds kommun har arbetat med belysningsutveckling av norra delen av det gröna cykelstråket, från Kung Oscars väg till Nöbbelövs torg. Syftet var att testa olika metoder för ljussättning i gång och cykelmiljöer som kan stärka attraktivitet, trygghet och öka människors användande av utemiljöer. Hösten 2018 kan du som rör dig i området vara med och utvärdera belysningen!

Utifrån den undersökning som gjordes hösten 2017 tillsammans med boende i området beslutades om ett antal olika åtgärder som genomfördes under 2018. Eftersom belysning spelar störst roll under den mörka årstiden utvärderas insatserna under hösten 2018 genom en ny inbjudan till de boende. Som bevis för vår uppskattning får ni som deltar en biobiljett.

karta över gröna stråket och ljusinstallationerna
Undersökning nummer två kommer att ske under en promenad längs det gröna stråket ock de ljusinstallationer som kommit på plats i och med kommunens deltagande i Lighting Metropolis.

Aktuellt just nu!

Undersökning nummer två
I månadsskiftet oktober/november kommer utomhusprojektet gröna cykelstråket att göra sin efter-studie. Har de ljusinstallationerna lett till att stråket används mer?Upplever vi utemiljön annorlunda?Om du rör dig på det gröna stråket och vill delta i den uppföljande undersökningen, kan anmäla dig på denna sida, se information nedan.

H ur går det till?

 • Sista dag för anmälan är 25 oktober. Anmälan görs via e-tjänst i den relaterade informationen nedan, "Anmälan till..."
 • Välj mellan tre olika datum: 30/10, 31/10 eller 6/11, samt mellan tre olika pass; 18:30-19:30, 19:00-20:00 eller 19:30-20:30. Varje pass har 12 platser då det inte ska bli för många som går sträckan på samma gång. I anmälan kan du se hur många tillgängliga platser som finns på valt pass.
 • Är ni ett par eller en familj som vill gå sträckan räcker det att en av er fyller i kontaktuppgifterna. Resten av namnen i sällskapet fyller du i på sidan efter.
 • Startpunkten för undersökningen är i hörnet av Vasaplatsen, där den möter Karlavägen. Där får ni enkäter, pennor och instruktioner om hur promenaden går till.
 • Om du skulle få förhinder och vill om/avboka ert pass mailar ni in till tobias.isaksson@lund.se

linje

Åtgärder inom projektet

Fotbollsplan med belysning i discofärget
Discofotboll
Fotbollsplanen på Nöbbelöv ska inbjuda till fler aktiviteter genom att ljus och ljud kopplas samman. En genomskinlig, lysande pollare har försetts med en knapp. När man trycker på knappen en gång tänder ett vanligt vitt ljus upp spelplanen. Trycker man en gång till förvandlas spelplanen till en färgexplosion. Även fotbollsmålen tänds upp i kulörta färger. I anslutning till planen finns en bänk med högtalaranläggning som går att koppla upp sig mot med hjälp av en telefon. Du kan välja att spela din musik och fotbollsplanen har förvandlats till en discofotbollsplan!


Gång upplyst med strålkastarljus inifrån grönskan
Månljus
Traditionellt belyses gång- och cykelvägar i Nöbbelövsparken med stolparmaturer med ett jämt avstånd mellan stolparna. Detta för att skapa en jämn ljusbild för trafikanten. Här testas ett nytt angreppsätt med högre stolpar en bit ifrån gång- och cykelvägen. Stolpar och armaturer är i viss mån dolda för betraktaren så att upplevelsen blir att du färdas i månljus. Du ser inte ljuskällan, men det är ändå ljust och ljuset filtreras genom trädens lövverk.

Monumentet i Monumentsparken med ny belysning
Monumental
Entrén till Monumentsparken, närmast järnvägen,belyses nu med armaturer kopplade till rörelsesensorer. Armaturerna tänder upp strax innan man passerar och går efter en stund tillbaka på en effekt på 10 %. Detta innebär att vi kan spara energi samtidigt som det minskar ljusets negativa effekterna på djurlivet.Parkens centrala monument lyfts fram genom ny belysning och upplevelsen i parken förnyas genom effektbelysning av träd vid dammen. I samband med belysningsåtgärderna görs även en del nya planteringar.

Cykeltunnel med belysning genom hål i plåtar
Bikupan
Den ursprungliga belysningen i tunneln under Nöbbelövsvägen var vass och bländande vilket skapade en stor kontrast till mörkret utanför. Tunneln har nu ljussatts med indirekt ljus med nedåtriktade LED-armaturer bakom perforerade stålplåtar färgsatta i en varm gul kulör som för associationen till en bikupa. Taket ges ett släpljus från sju stycken armaturer. Målet har varit att skapa en ljusmiljö som är varmare och mjukare och som inte avviker så mycket från ljusbilden utanför tunneln.

Processen

 • Undersökning FÖRE
  Denna mätning gav oss en uppfattning om hur stråket upplevdes av de som använder det och gav oss en utgångspunkt för när vi senare skulle mäta effekten av vårt arbete.
 • Workshop med kommunen, Kraftringen, Lunds universitet och ljusdesigners
  Genom detta möte mellan vetenskap, beställare, leverantörer och designers och med utgångspunkt i hur boende och trafikanter upplevde stråket idag, närmade vi oss frågan om vad våra demoprojekt skulle handla om.
 • Demoprojekten
  Med utgångspunkt i tidigare undersökning och workshop arbetade våra ljusdesigners fram fyra koncept för våra åtgärder, våra så kallade demoprojekt.
 • Produktion av ljusinstallationerna
  I september 2018 avslutas det övergripande projektet Lighting Metropolis och våra installationer blev efter hand klara under vår och sommar 2018.
 • Undersökning EFTER
  För att kunna göra mätningar om ljus utomhus måste vi vänta in den mörkare delen av året. I månadsskiftet oktober november 2018 anordnas tre promenader längs stråket där de som anmält sig ska berätta om hur de nu upplever belysningen. Därefter jämförs resultatet med Undersökning FÖRE, för att se om upplevelsen av belysningen och användningen av stråket påverkats av installationerna.

Om det gröna cykelstråket

Projektet har omfattat norra delen av det gröna cykelstråket, från Kung Oscars väg till Nöbbelövs torg. 43 % av all trafik i Lund sker med cykel och det valda stråket är ett av de mest trafikerade cykelstråken i Lund. Inom stråket återfinns miljöer för många av de utmaningar som Lunds kommun står inför när det gäller att utveckla belysning för gång och cykeltrafikanter. Stråket passerar genom parker, bostadsområden och både över och under starkt trafikerade vägar. Gestaltningsmässigt rör man sig i stråket från ett område byggt på 40-talet, genom 60-talsbebyggelse på Oscarshem och vidare mot 70-tals område på Nöbbelöv. Då stråket i första hand är ett cykelstråk men även kombinerat gång- och cykelstråk sätter det den cyklande och gående trafikanten i fokus. Genom ljussättningen kan man knytasamman gator och parkvägar inom stråket. På de sträckor som saknar omgivande bebyggelse kan rumskänslan framhävas genom att inramande vegetation eller landskapsformationer belyses.

Vi har särskilt fokuserat på den indirekta belysningens inverkan på stråket. Det har handlat om hur övergångar mellan starkt upplysta och mindre upplysta platser kan jämnas ut, hur belysning i omkringliggande park eller gaturum kan bidra till rumsuppfattning, identitet och trygghet samt hur ljussättningen i större utsträckning kan aktivera stråket även under dygnets mörkare timmar och den mörkare årstiden.

Samarbeten inom projektet

Inom projektet har kommunen samarbetat med institutionen för Arkitektur, Miljöpsykologi vid LTH, Lunds universitet och med två olika ljusdesigners, JH Ljus och rumsgestaltning samt YOKE. Genom samarbetet har Lunds kommun kunnat utveckla belysningsidéer på ett kreativt och för kommunen annorlunda sätt.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/betydelsenavljus

Kontakt

Internationell sekreterare

Jessica Strömberg
Telefon/Phone: +46-46-359 93 92 
E-post/Email:jessica.stromberg2@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email:tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se