EU-samarbete

Här besvaras några vanliga frågor om EU:s betydelse för Lund.

Hur mycket påverkas Lunds kommun avbesluten som tas i Bryssel?

- Beslut som fattas på EU-nivå påverkar på många sätt, och ofta direkt, kommunensverksamhet. Uppskattningsvis 60 procent av de ärenden som behandlas i lokala och regionala beslutande organ påverkas av EU-beslut. Mycket av kommunens tillsyns- och kontrollverksamhet inom områden som hälsa, miljö, säkerhet med mera, påverkas direkt av EU-lagstiftning och normer. Du kan läsa mer på SKL:s hemsida (www.skl.se)

Väger ett EU-beslut tyngre än ett beslut som tas i Lunds kommunfullmäktige?

- Ja och nej. EU-beslut är ofta tvingande och ger ramar som vi måste förhålla oss till. Å andra sidan är principen om subsidiaritet (att beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt) stark inom EU. Kommunfullmäktige är den direktvalda församling som fattar viktiga beslut om vård, skola och omsorg, och som ligger närmast den enskilde medborgaren. Det är därmed också kommunen som har ansvaret gentemot den enskilde medborgaren att se till att EU:s beslut förverkligas.

Kan du ge några exempel på hur EU har påverkat Lund?

- Lund är en viktig och central del av Öresundsregionen. Öresundsregionen kunde skapas tack vare bygget av en bro, och tack vare de möjligheter till transnationell integration som EU-samarbetet innebär. I förlängningen har EU-samarbetet skapat många av de förutsättningar som gör Lund internationellt attraktivt. Detta har bidragit till att många företag, forskningsanläggningar och organisationer valt Lund som bas för sin europeiska och globala utvecklingsverksamhet. På ett mer direkt plan så bidrar EU med stödmedel till regionala utvecklingsprojekt som exempelvis ”ESS MAX IV i regionen – TITA”, Lund Life Science-Inkubatorn på Medicon Village och Spårvägar i Skåne (SPIS).

Hur ser EU-arbetet uti Lunds kommun?

- Inom Lunds kommun pågår projekt som drivs inom ramen för olika EU-program, exempelvis ”Ett Europa för Medborgarna”, Leonardo, ”Youth in action” med mera.
Lund arbetar också aktivt genomexempelvis the Greater Copenhagen & Skåne Committee och Kommunförbundet Skåne för att tillsammans med andra lokala och regionala aktörer bevaka och påverka utvecklingen inom EU-arbetet och sprida information om EU:s verksamhet ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Lunds kommun har också en samhällsstrateg med inriktning på extern finansiering på kommunkontoret. Samhällsstrategens uppgift är att bistå förvaltningarna med bland annat information, ansökningar och redovisningar relaterade till EU.

Var kan jag som privatperson hitta bra information om hur EU påverkar mig?

- Mycket information finns att hämta på EU:s officiella webbplats:(www.europa.eu) ochhos EU-upplysningen vid Sveriges riksdag (www.eu-upplysningen.se). Från en skånsk horisont rekommenderas även Kommunförbundet Skånes webbplats: (www.kfsk.se)

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se