Fokusområde: Lund ska vara en attraktiv och kreativ plats

I fokusområdet "Lund ska vara en attraktiv och kreativ plats" har kommunen två delmål – ett som berör Lund som plats att leva och bo på samt ett som handlar om kommunens företagsklimat. Läs mer om målen och vad som har gjorts för att nå dem här nedan.

Våra mål

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på

Lunds kommuns befolkning fortsätter att öka. Kommunen hade vid årsskiftet nästan 123 000 invånare, vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med 2017.

Under 2018 har Lunds kommun medverkat i SCB:s medborgarundersökning där sammanlagt 111 kommuner deltog.  I stort redovisar Lunds kommun ett mycket gott resultat för 2018. Undersökningens resultat presenteras som ett index mellan 1–100, där resultat under 40 anses vara ”icke-godkänt”, 55 är gränsen för ”nöjd” och resultat över 75 bedöms som ”mycket nöjd”. Resultatet ligger högre än genomsnittskommunen inom alla områden. 65 procent av medborgarna i Lunds kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Jämfört med genomsnittskommunen når Lund ett högre betyg i alla kategorier förutom Bostäder där betyget landar på samma nivå. Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter är klart bättre än genomsnittskommunen. Nöjd-Region-Index Helheten (NRI) för Lunds kommun är 71, vilket är i enlighet med angivet målvärde

Företagen i Lund ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat

Det ska vara enkelt att etablera och utveckla företag i Lund. Genom samverkan internationellt, nationellt och regionalt skapas förutsättningar för en attraktiv tillväxtregion. Ett arbete med förbättrat företagsklimat pågår inom kommunen. Företagslots på medborgarcenter öppnar under 2019. En rad nya e-tjänster för företagare har skapats, bland annat har hela bygglovshanteringen digitaliserats.

Lunds kommun förbättrar sig på flera punkter i SKL:s servicemätning INSIKT och får sammanlagt 76 poäng i Nöjd-kund-index, vilket är ett högt betyg. Lund förbättrade sig i fyra av sex myndighetsområden och miljöförvaltningens livsmedelskontroll är näst bäst i landet.

Lund har trots aktivt arbete tappat 10 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking och ligger nu på plats 142. Kommunen har blivit bättre på tillämpning av lagar och regler.

Kommunens attityder till företagande har förbättrats liksom kommunens service till företagen. Allmänhetens attityder liksom skolans attityder till företagande har försämrats

Antalet nystartade företag ligger på en fortsatt hög nivå och i linje med målvärdet.

Så här gör vi för att nå målen

  • Kommunfullmäktiges vision Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet utgör en språngbräda i arbetet att utveckla Lund.
  • Lund placerade sig på tredje plats av landets kommuner i tidskriften Fokus ranking – Här är det bäst att bo. Detta är en förbättring från 2017 då Lund hamnade på sjätte plats.
    Se hela listan hos Fokus
  • I EU-projektet Cool district heating, COOL DH, samarbetar Lunds kommun med näringsliv och forskning i tre europeiska länder med syfte att utveckla innovativ teknik och tjänster för att tillvarata lågtempererad restvärme. I Lund är det restvärmen från ESS som ska användas för uppvärmning av fastigheter och utemiljöerna i Brunnshög.
  • I Vinnova-projektet ”Bridge the Gap” samlas Lunds kommun, näringsliv och Lunds Universitet för att tillsammans utveckla metoder och aktiviteter som gör Brunnshög till en attraktiv och trygg plats att röra sig på från byggfasen och framåt.
  • Under 2018 beviljades medel till EU-projektet ”Cultural and Creative spaces and cities” som syftar till att inkludera konst- och kulturutövare samt medborgare i utformning av gemensamma utrymmen i sin stad.
  • Innovationsplattformen Future by Lund - smarta och hållbara lösningar för växande städer, byar och de människor som bor där - är involverat i flera nämnders utvecklingsarbete.
Verksamhet
Näringsliv och turism
Internationellt arbete
Studentsamverkan
Regional utveckling
Goda kommunikationer
Bostäder
Stadsutveckling
Kunskapsstaden Lund